Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Deklarowanie, określanie i pobór opłaty. Wpływ przepisów o tarczy antykryzysowej na postępowania podatkowe w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia poznają m.in.

 • Konsekwencje braku segregacji odpadów komunalnych – obowiązek wydawania decyzji określającej wyższą opłatę w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Skutki złożenia nieprawdziwych informacji o kompostowaniu – obowiązek wydania decyzji o utracie prawa do zwolnienia.
 • Kwestie doręczania decyzji, postanowień, upomnień w okresie stanu epidemii.
 • Prowadząca omówi nowe – obowiązujące od 30 lipca 2020 r. – wzory tytułów wykonawczych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Charakterystyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aspekty prawno-podatkowe należności.
2. Obowiązek składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Podmioty zobowiązane do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kto powinien złożyć deklarację w przypadku współwłasności, czy deklarację muszą złożyć/podpisać wszyscy współwłaściciele, obydwoje małżonkowie?).
 • Składanie deklaracji i odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Kto powinien złożyć deklarację w przypadku gdy nieruchomość jest wynajmowana  lub oddana w użyczenie?.
 • Kto składa deklarację w przypadku lokali (mieszkalnych lub/i użytkowych) stanowiących własność gminy?
 • Powstania obowiązku uiszczenia opłaty w przypadku nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe a także nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (ukształtowanie stawki opłaty ryczałtowej dla takich nieruchomości).
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych.
 • Nowe wymogi formalne co do wzoru deklaracji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy odpowiedzialni za rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminach.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń