Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty”

Cele i korzyści
 • nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • nabycie praktycznej wiedzy z zakresu procedury Niebieskie Karty;
 • przygotowanie uczestników do kontroli w zakresie realizacji procedury Niebieskie Karty;
 • uzyskanie informacji na temat praktycznego funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych;
 • przekazanie uczestnikom dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i procedury NK;
 • nabycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, w stanie epidemii;
 • omówienie nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Ustawy o Policji, wchodzącej w życie 30 listopada br.;
 • omówienie praktycznych aspektów procedury Niebieskie Karty oraz zasad funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, w tym także w stanie epidemii.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Co to jest procedura Niebieskie Karty.
 2. Uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie.
 3. Formy/rodzaje przemocy.
 4. Przemoc a Konflikt.
 5. Jakie podmioty są uprawnione do wszczęcia procedury Niebieskie Karty?
 6. Z jakich etapów składa się procedura i kiedy następuje jej rozpoczęcie?
 7. W jakiej sytuacji podjąć decyzję o wdrożeniu procedury Niebieskie Karty?
 8. Niebieska Karta – „A”.
 9. Terminy w procedurze NK.
 10. Formularz „A” a nieobecność ofiary przemocy.
 11. Zadania Grup Roboczych.
 12. Niebieska Karta „B”.
 13. Wytyczne ustawodawcy, dotyczące czynności podejmowanych w ramach procedury NK.
 14. Notatki w ramach procedury NK.
 15. Zaproszenie ofiary i wezwanie sprawcy.
 16. Treść zawiadomienia do Policji o wdrożeniu procedury.
 17. Brak współpracy w ramach procedury NK.
 18. Kurator sądowy a wdrożenie procedury NK.
 19. Dokumentowanie czynności w ramach procedury NK.
 20. Protokoły z posiedzeń GR/ZI. Sposób konstruowania oraz różnice.
 21. Procedura NK dla osób nie mieszkających razem;
 22. Procedura NK w stosunku do obcokrajowca;
 23. Jak postąpić gdy ofiara mieszka w innej gminie niż sprawca?
 24. Co w sytuacji, gdy sprawca się wyprowadza?
 25. Pismo o wgląd w sytuację rodzinną.
 26. Niebieska Karta „C”.
 27. Niebieska Karta „D”.
 28. Formularz NK D - data urodzenia czy wiek osoby (RODO)?
 29. Częstotliwość wizyt dzielnicowego w rodzinie.
 30. Druki wewnętrzne w procedurze NK.
 31. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 32. Profesjonalny pełnomocnik na posiedzeniu ZI/GR.
 33. Nośnik CD w procedurze NK.
 34. Kto zamyka procedurę NK?
 35. Zakończenie Procedury Niebieskie Karty.
 36. Dokumentacja do zamknięcia procedury NK.
 37. Przesłanka „uzasadnione przypuszczenie zaprzestania dalszego stosowania przemocy”.
 38. Protokół Zakończenia Procedury Niebieskie Karty.
 39. Działania podejmowane po zamknięciu procedury NK.
 40. Dostęp do dokumentacji NK.
 41. Radca prawny/adwokat a wgląd w dokumentację NK.
 42. Postępowanie Cywilne a dokumentacja NK.
 43. Udostępnianie dokumentacji Policji.
 44. Dokumentacja NK na potrzeby innych urzędów/organizacji.
 45. Kserokopia Dokumentacji NK.
 46. Długotrwałe skutki przemocy.
 47. Błędy tzw. „Pomagaczy”.
 48. Następstwa u ofiar przemocy.
 49. Działania gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy (Zespół Interdyscyplinarny, Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy, Programy korekcyjno - edukacyjne, itp.).
 50. Procedura Niebieskie Karty w trakcie stanu epidemii (wdrażanie procedury NK, powoływanie i posiedzenia Grup Roboczych, posiedzenia i działalność Zespołów Interdyscyplinarnych, kontakt z osobą podejrzewaną o doświadczanie i stosowanie przemocy).
 51. Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (założenia, nowe uprawnienia Policji, rola, znaczenie i kompetencje Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach nowelizacji Ustawy). 
zwiń
rozwiń
Zajęcie skierowane do:

pracowników socjalnych oraz innych pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej i Ośrodków Pomocy Rodzinie zajmujących się procedurą Niebieskie Karty. Ponadto oferta jest kierowana do funkcjonariuszy Policji, pracowników Oświaty, Kuratorów Sądowych, Przewodniczących i Sekretarzy Zespołów Interdyscyplinarnych, Koordynatorów Grup Roboczych a także wszystkich członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog. Praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat MEN), Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w jednym z największych miast wojewódzkich. Wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Rodzinie na stanowisku m.in. pracownik socjalny i kierownik filii. Trener szeregu szkoleń, zarówno w formule tradycyjnej jak i on-line z zakresu procedury Niebieskie Karty oraz funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

zwiń
rozwiń