Środki trwałe od zakupu do likwidacji. Użytkowanie, ulepszenia

Cele i korzyści

• W ramach zajęć przedstawione zostaną zagadnienia związane z problematyki ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych. 
• Omówione zostaną zagadnienia w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości, wraz z zestawieniem podobieństw oraz różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym. 
• W trakcie zajęć przedstawione zostaną zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, czy wytworzenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie środków trwałych:
a. Przepisy ustawy o rachunkowości.
b. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
c. Zasady gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi.
d. Ewidencja pomocnicza ilościowo-wartościowa dla środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) jednorazowo.
2. Wycena początkowa środków trwałych:
a. Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych.
b. Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego.
c. Ustalenie wartości początkowej maszyny produkcyjnej.
d. Zakup środka trwałego w walucie obcej.
e. Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przed przyjęciem środka trwałego do używania.
f. Odsetki od kredytu a wartość początkowa.
3. Nabycie i inne formy pozyskania środków trwałych:
a. Środek trwały otrzymany w formie aportu.
b. Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na raty.
c. Zakup środka trwałego od osoby fizycznej.
d. Środek trwały otrzymany przez jednostkę nieodpłatnie.
e. Przekwalifikowanie towarów do środków trwałych.
f. Nieruchomość wybudowana ze środków właściciela.
g. Wykup samochodu z leasingu po zakończeniu umowy.
4. Dokument przyjęcia środka trwałego do używania – OT, Protokół przyjęcia.
5. Środki trwałe wybudowane we własnym zakresie:

a. Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego.
b. Zasady ewidencji środków trwałych w budowie.
c. Rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego.
d. Zaniechanie budowy środka trwałego.
6. Amortyzacja środków trwałych:
a. Termin rozpoczęcia amortyzacji.
b. Ustalenie symbolu KŚT.
c. Ustalenie stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych.
d. Amortyzacja metodą liniową na przykładach.
e. Amortyzacja metodą degresywną na przykładach.
f. Obniżenie stawki amortyzacyjnej i wydłużenie okresu amortyzacji.
g. Ostatni odpis amortyzacyjny przy sprzedaży środka trwałego.
7. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania:
a. Czy to remont czy ulepszenie środka trwałego ?
b. Zakup części zamiennych - remont czy ulepszenie?
c. Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego na przykładzie liczbowym.
d. Wpływ zdarzenia losowego na wartość środka trwałego.
e. Nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym.
f. Koszty związane ze zmianą miejsca użytkowania środka trwałego.
8. Rozchód i likwidacja środków trwałych:
a. Ogólne zasady ewidencji rozchodu środków trwałych.
b. Udokumentowanie likwidacji środka trwałego.
c. Darowizna środków między jednostki samorządowymi – dokumentacja.
d. Przychody i koszty związane ze sprzedażą i likwidacją środka trwałego.
e. Przekazanie środka trwałego w formie darowizny
f. Likwidacja środka trwałego – sprzedaż i utylizacja.
9. Wymogi dot. przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych:
a. Cel, przedmiot i zasady inwentaryzacji.
b. Terminy inwentaryzacji.
c. Środki trwałe ujawnione podczas inwentaryzacji.
d. Środki trwałe oddane w najem lub dzierżawę.
e. Obce środki trwałe.
10. Problematyka przypisania odpowiedzialności materialnej:
a. Odpowiedzialność za mienie powierzone.
b. Zapis w umowie o pracę o przyjęciu odpowiedzialności materialnej przez pracownika.
c. Przeprowadzenie spisu z natury i złożenie stosownych oświadczeń przez osoby odpowiedzialne materialnie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi i księgowi, pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego, pracownicy działu kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników, dyrektorzy finansowi i ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stały współpracownik wielu firm, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń