Projekty

Poniższe zestawienie zawiera opisy niektórych tylko projektów międzynarodowych realizowanych przez naszą Fundację. Kilkunastoletnie doświadczenie w działalności międzynarodowej FRDL obejmuje przedsięwziecia realizowane również na obszarach Euroregionów oraz w wielu krajach symultanicznie, w ramach wielostronnego partnerstwa.

Europa Wschodnia

Białoruś

1. Kształtowanie struktur społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (1998-2000):
Projekt szkoleniowy, w wyniku którego powstał 30-osobowy, dobrze przygotowany zespół wykładowców i trenerów. W obwodach grodzieńszczyzny, witebszczyzny, Mińska i Brześcia wypromowana została koncepcja społeczeństwa obywatelskiego oraz warsztatowych form przekazywania wiedzy na ten temat demokracji. Powstała koncepcja Białoruskiej Szkoły Edukacji Społecznej w ramach Fundacji im. Lwa Sapiehy, która miała być realizowana w ramach kolejnych projektów. Powstał podręcznik Da demakratyi praz gramadzjanskuju supolnasć. Projekt prowadzony był przez FRDL-Centrum Szkoleniowe w Szczecinie.

2. Dziennikarze dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (1998-2000)
Celem projektu było przygotowanie zespołu 60 przeszkolonych młodych dziennikarzy białoruskich (z Mińska, Brześcia, Mohylewa i Grodna), wydanie 12 numerów gazet warsztatowych w języku białoruskim, książki Dawiednik biełaruskaga żurnalista oraz przeszkolenie w zakresie komunikacji społecznej ok. 100 Białorusinów. Dzięki nawiązaniu współpracy między dziennikarzami, program przyczynił się do powstania i publikacji szeregu opracowań i audycji o sprawach białoruskich w mediach polskich i o sprawach polskich w mediach białoruskich.
3. Przez edukację – do społeczeństwa obywatelskiego (2001-2002)
Projekt realizowany przez FRDL-Centrum Szkoleniowe w Szczecinie skierowany był do białoruskich nauczycieli oraz osób zajmujących się edukacją na Grodzieńszczyźnie. Poprzez warsztaty i szkolenia w Polsce oraz na Białorusi, została przygotowana grupa 100 osób, z którą można było realizować w następnych latach kolejne projekty edukacyjne. Równolegle do działań szkoleniowych prowadzona była praca wydawnicza, w wyniku której powstały cztery broszury adresowane do białoruskich nauczycieli. Projekt był sfinansowany przez Komisje Europejską i prowadzony we współpracy z grodzieńską filią Fundacji Lwa Sapiehy.

4. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (2002):
Była to kontynuacja projektu Przez edukację – do społeczeństwa obywatelskiego (omówionego wyżej), finansowana z grantu Kancelarii Premiera RP. Przeszkoleni podczas tamtego projektu nauczyciele przeprowadzili w obecności polskich trenerów jednodniowe warsztaty dla ok. 20-osobowych grup młodzieży (październik/litopad 2002 r.). Tematyka dotyczyła zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu demokratycznego, komunikacji społecznej i demokracji lokalnej. Wyłoniona grupa najlepszych uczestników wzięła udział w warsztatach w Szczecinie.

5. Edukacja pozaszkolna w Polsce – wizyty studyjne nauczycieli z Białorusi (2002):
W FRDL-Świętokrzyskim Centrum w Kielcach przebywało z wizytą studyjną 15 nauczycieli z Białorusi poznając sposób realizacji i założenia Programu Dialog. Wizyta odbyła się w ramach Programu „Edukacja pozaszkolna w Polsce – wizyty studyjne nauczycieli z Białorusi” organizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego. Celem wizyty było zaprezentowanie polskich doświadczeniami w zakresie aktywnych metod nauczania w nowoczesnym systemie edukacji. Nauczyciele spotkali się z młodzieżą z Młodzieżowej Akademii Lidera oraz z nauczycielami.

6. Nauczyciele i uczniowie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi (2003):
Celami projektu, realizowanego przez FRDL-Centrum Szkoleniowe w Szczecinie, była pomoc środowiskom białoruskim w kreowaniu działań i struktur tworzących społeczeństwo obywatelskie zdolne do rozwoju demokracji i gospodarki rynkowej, przekazanie nauczycielom i instruktorom białoruskim polskich doświadczeń w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz w otwieraniu się na Europę poprzez edukację, a także przekazywanie umiejętności prowadzenia zajęć metodami interaktywnymi przez białoruskich trenerów.  Program opierał się na interaktywnych warsztatach dla trenerów TOT, w których wzięła udział grupa 108 osób: młodzieży i nauczycieli białoruskich oraz grupa młodzieży z  Polski. Projekt zakończył się białorusko-polskim Sejmikiem „Młodzi Polacy i Białorusini w jednej Europie” oraz napisaniem polsko-białoruskiej „Karty Europejskich Wychowawców i Trenerów”, która została poddana pod dyskusję poprzez Internet. Realizowany był w okresie lipiec-grudzień 2003 r. we współpracy z Fundacją Lwa Sapiehy – filia w Grodnie i Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Szczecinie, dzięki finansowemu wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu „Pomoc techniczna państwom w drodze transformacji”.

7. Szkolenia dla samorządowców w FRDL-Podlaskim Centrum (2003): w październiku i listopadzie 2003 roku prowadzone były zajęcia dla samorządowców z Białorusi uczestniczących w wizytach studyjnych w Polsce na zaproszenie Białoruskiego Forum Samorządowego RP w Hajnówce. Szkolenia dotyczyły głównie standardów pracy urzędnika w Polsce i zasad funkcjonowania samorządów terytorialnych.

8. Nauczyciele i rodzice solidarni wobec rozwoju białoruskiej edukacji (2004-2005):
Celami projektu było przekazanie białoruskim nauczycielom i rodzicom wiedzy na temat polskich doświadczeń współpracy tych dwóch środowisk, nabycie przez białoruskich nauczycieli umiejętności budowania partnerskiej współpracy z rodzicami w szkole oraz przekazanie rodzicom wiedzy i umiejętności niezbędnych dla wsparcia nauczycieli w budowaniu podstaw demokratycznych i obywatelskich zachowań w szkole oraz partnerskiej dyskusji na temat kierunków rozwoju oświaty na Białorusi. Projekt został zakończony konferencją w Grodnie oraz publikacją w języku białoruskim pt. „Współpraca nauczycieli i rodziców w nauczaniu i wychowaniu” (kolejna broszura z serii „Przez edukację do społeczeństwa obywatelskiego”). Projekt zrealizowany był przez FRDL-Centrum Szkoleniowe w Szczecinie w partnerstwie z grodzieńską filią Fundacji Lwa Sapiehy, a finansowany w ramach programu RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Fundację Edukacja dla Demokracji.

9. Budzenie społeczeństwa obywatelskiego przez działania krajoznawcze na Białorusi (2005):
Krajoznawstwo i agroturystyka stanowią szansę na tworzenie zintegrowanych społeczności lokalnych gotowych do podejmowania wyzwań społecznych i gospodarczych. W ramach projektu powstała strona internetowa www.na-bialorus.home.pl, odbyły się warsztaty w Szczecinie dla grupy białoruskich przyszłych organizatorów turystyki oraz wizyta studyjna Polaków na Białorusi. W kilku białoruskich szkołach powstały kółka turystyczno-krajoznawcze. Projekt zrealizowany był przez FRDL-Centrum w Szczecinie w partnerstwie z grodzieńską filią Fundacji Lwa Sapiehy. Finansowany w ramach programu RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Fundację Edukacja dla Demokracji.

10. Turystyka regionalna – szansa rozwoju lokalnego na Białorusi (2006):
Projekt miał na celu wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz podniesienie kompetencji społecznych lokalnych liderów w małych miejscowościach Białorusi. Realizowany był poprzez zorganizowanie warsztatów w Grodnie, wizyty studyjnej w Szczecinie dla 23 osób z 6 białoruskich miejscowości, a następnie tworzenia tam zespołów lokalnych. Wydane zostały: broszura dla białoruskich nauczycieli – krajoznawców i organizatorów turystyki oraz przewodnik po Białorusi dla Polaków. Dzięki projektowi powstał zespół współpracujących ze sobą białoruskich aktywistów lokalnych oraz sieci środowisk lokalnych w trzech „obłastiach”. Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Pomoc zagraniczna i międzynarodowa współpraca rozwojowa 2006”.

11. Wymiana doświadczeń polskich, białoruskich i ukraińskich organizacji pozarządowych (2007):
Filia FRDL – MISTiA w Tarnowie przyjęła trzy wizyty studyjne organizowane przez Fundację im. Stefana Batorego, w ramach programu Inicjatywy Obywatelskie w Europie Wschodniej. Ich celem była wymiana doświadczeń oraz działalności przedstawicieli trzeciego sektora z Białorusi, Polski i Ukrainy. Goście z Ukrainy i Białorusi przebywali w Polsce przez tydzień, w trakcie którego odwiedzili kilkanaście organizacji pozarządowych w małych i średnich miejscowościach. Szczególny nacisk był położony na historię rozwoju organizacji, ich profesjonalizację oraz na proces wyboru obszarów tematycznych. Uczestnicy wizyt reprezentowali organizacje pozarządowe działające w zakresie: rozwoju gospodarczego, przedsiębiorczości, społeczeństwa obywatelskiego, edukacji, ochrony środowiska oraz pomocy charytatywnej.

12. Młodzi Białorusini, demokracja i Parnerstwo Wschodnie (2009):

Projekt rozpoczęła narada on-line partnerów (Dz. 1), która pozwoliła na zaplanowanie wszystkich działań, szczegółowe opracowanie programu wizyty studyjnej Białorusinów w Polsce (Dz. 2) oraz zaplanowanie miejsc na Białorusi na przeprowadzenie spotkań informacyjnych (Dz. 4). Następnie Partner białoruski dokonał rekrutacji 7-os. zespołu młodych liderów. Grupa ta przyjechała do Szczecina i wspólnie z 7-osobową grupą polskich liderów zrekrutowanych przez polskiego partnera (SLIF) uczestniczyła w 5-dniowych warsztatach. Warsztaty polegały głównie na przygotowywaniu spotkań z polskimi świadkami i twórcami najnowszej historii. Były to wykłady z dyskusją o najnowszej historii Polski i demokratycznych przemianach, a potem warsztaty z komunikacji. Pierwsze spotkania odbyły się w Świnoujściu z miejscowymi działaczami org. charytatywnych, lokalnymi twórcami kultury. Była to także okazja zobaczenia wewn. granicę między państwami UE i porównania jej z granicą polsko-białoruską. W kolejnych dniach małe, mieszane narodowościowo zespoły rozmawiały z polskimi działaczami, których aktywność tworzyła polską demokrację. Warsztaty przygotowały grupę białoruskich liderów do prowadzenia polskich spotkań inf. na Grodzieńszczyźnie.
Kolejne działanie (Dz. 3) to uruchomienie strony internetowej projektu (www.partnerzy-pl-by.pl). Umieszczone na niej zostały materiały z warsztatów  w wersji polskiej i białoruskiej, utworzone na niej zostały fora umożliwiające polsko-białoruską dyskusję.
Polskie spotkania inf. na Białorusi (Dz. 4) – białoruska młodzież organizując spotkania informacyjne była wspomagana przez polskich liderów, czyli młodych ludzi będących już beneficjentami polskich przemian. Spotkania odbyły się w następującym porządku: Murowana, Skidzel, Małaja Bierestawica, Łuna, Mosty, Swisłocz.
Na zakończenie projektu odbyła się druga Narada on-line z partnerem białoruskim (Dz. 5) z wykorzystaniem komunikatora Skype. Podstawowym celem narady było podsumowanie i ewaluacja wyników projektu.

13. Białorusko-Polska Akademia Wiejskich Liderów (2009):

Wizyty studyjne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim dla wiejskich liderów z Białorusi. Uczestnicy poznali polskie metody aktywizacji społeczności wiejskich, dowiedzieli się na czym polega odnowa wsi, dowiedzieli się, jak zaplanować wydarzenie we własnej wiosce, jak analizować własne siły i słabości, szanse i zagrożenia. Zrealizowano wydarzenia o charakterze edukacyjnym i integracyjnym w pięciu białoruskich wioskach.

 

Mołdowa

1. Akademia Samorządowa nad brzegami Dniestru (2006):
Projekt miał na celu przygotowanie przedstawicieli mołdawskich jednostek administracji samorządowej do zmian, jakie stopniowo zachodzą m.in. w wyniku realizacji „Planu Działania Unii Europejskiej – Mołdowa” oraz przemian gospodarczych. Realizowany był w trzech etapach: cyklu szkoleń prowadzonych w Gagauzji (okręg autonomiczny w Mołdowie) poświęconych funkcjonowaniu struktur samorządowych w Polsce, wizyty studyjnej w małopolskich jednostkach samorządu terytorialnego oraz wydania publikacji zawierającej treści przekazywane w projekcie. Uczestnikami projektu byli przedstawiciele kadry kierowniczej wszystkich regionów Mołdowy: Besarabii, Naddniestrza, Gagauzji.
Projekt był realizowany przez Ośrodki Regionalne FRDL w Krakowie i Olsztynie, a finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

2. Młodzieżowi Ambasadorzy Europy – Mołdawia (2008):

Projekt zakładał zbudowanie sieci młodzieżowych liderów propagujących idee europejskie w swoich środowiskach. W trakcie realizacji projektu uczestnicy podwyższyli swoje kwalifikacje w zakresie współpracy europejskiej i wspólnej realizacji projektów. Idea takiego przedsięwzięcia została nazwana koncepcją ambasadorów.
Dwunastu „ambasadorów europejskich” rekrutowano z różnych regionów Mołdowy, dzięki temu pomimo skromnych środków projekt miał zasięg ogólnokrajowy. Pozwoliło to skutecznie połączyć przedstawicieli społeczności, które w niewielkim stopniu kontaktują się ze sobą – antypatie polityczne na szczeblach rządowych.
FRDL MISTiA współpracuje od kilku lat z Mołdawską organizacją pozarządową Interaction. W ramach niniejszego projektu wspólnie został opracowany wniosek pt. „Kierunek na integrację – wzmacnianie kompetencji pozyskiwania funduszy europejskich na obszarach wiejskich Mołdowy)”. Mocną stroną partnera mołdawskiego jest praca w trzech skonfliktowanych regionach Mołdawii w tym praca na terenie Okręgu Autonomicznego Gagauzja (170 tys.) i Naddniestrza (ok. 800 tys. mieszk). Doświadczenia przygotowania i realizacji wspólnych projektów angażujących instytucje i uczestników z trzech regionów są niewątpliwie znaczącym dorobkiem organizacji.
Proponowany projekt koncentrował się na stworzeniu sieci współpracujących ze sobą liderów młodzieżowych będących w stanie przygotować, prowadzić, rozliczać projekty współpracy europejskiej. Innowacyjna w skali Mołdowy propozycja projektu koncentrowała się na współpracy nie tylko wewnątrzmołdawskiej ale europejskiej.

Rosja

1. Nasze Miasto i demokratyczna gmina w XXI wieku (2000-2002):
Projekt realizowany był przez FRDL-Świętokrzyskie Centrum we współpracy z Rosyjskim Centrum Edukacji Obywatelskiej (RCEO) z St. Petersburga. Przedstawiciele trzech miast syberyjskich: Abakanu, Norylska i Kamienia Uralskiego brali udział w organizowanych w Polsce i w Rosji seminariach i korzystali z indywidualnych konsultacji.

2. Wizyta studyjna (2001):
FRDL Podlaskie Centrum w Białymstoku w ramach współdziałania z organizacjami obywatelskimi Obwodu Kaliningradzkiego zorganizowało w maju 2001 dla ich 12 przedstawicieli przygotowano wizytę studyjną. Jej uczestnicy , w czasie, której mogli poznać doświadczenia Programu DIALOG oraz zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi naszego regionu. Program pobytu obejmował spotkania z 11 podlaskimi organizacjami pozarządowymi. Wizyta zaowocowała powstaniem pierwszego w Kaliningradzie Centrum Wolontariatu.

3. Projekt informacyjno – konsultacyjny INFRUST (2001-2002):
FRDL-Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie oraz kaliningradzkie Centrum Youth for Freedom of Speech podjęły wspólną inicjatywę na rzecz rozwoju kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi Polski i Rosji poprzez niesienie pomocy organizacjom w znalezieniu pewnego i sprawdzonego partnera po drugiej stronie granicy dla rozwijania dobrosąsiedzkiej współpracy.

4. Direct (2002):
Projekt mający na celu promocję kontaktów pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Polski i Rosji (Obwód Kaliningradzki). Odbyły się 4 spotkania  (2 po polskiej i 2 po rosyjskiej stronie granicy), w czasie których przedstawiciele NGO mogli wymienić się wiadomościami na temat specyfiki funkcjonowania organizacji III sektora w danym kraju. Projekt FRDL-Ośrodka Samorządu Lokalnego w Olsztynie. Finansowany był przez program MATRA Ambasady Królestwa Holandii.

5. ATLAS (2002) organizacji pozarządowych Obwodu Kaliningradzkiego – wydany wspólnie przez FRDL-Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie i Nidzicką Fundacją NIDA, Youth for Freedom of Speech i Fundacja Edukacja dla Demokracji, zawierający w sobie opisy działalności i adresy na ponad 50 aktywnych organizacji pozarządowych Obwodu Kalingradzkiego.

6. Trójstronna współpraca w gminie (2002):
Projekt realizowany w trzech miastach Obwodu Kaliningradzkiego, finansowany w ramach programu RITA. Celem było przekazanie polskich doświadczeń w zawiązywaniu partnerstwa publiczno – prywatnego na rzecz rozwoju gminy i społeczności lokalnej. Projekt FRDL-Ośrodka Samorządu Lokalnego w Olsztynie.

7. Trójstronna współpraca w gminie – szkolenie trenerów (2003-2004):
Projekt miał na celu przygotowanie 8 trenerów specjalistów w dziedzinie trójstronnej współpracy (biznes, NGO, władze lokalne) w gminie, opracowanie podręcznika trenerskiego oraz materiałów dla uczestników szkoleń. Projekt w ramach Programu RITA, finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności poprzez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt FRDL-Ośrodka Samorządu Lokalnego w Olsztynie.

8. Fundacje Rozwoju Lokalnego (2003-2004):
Projekt FRDL-Ośrodka Samorządu Lokalnego w Olsztynie realizowany w ramach Programu RITA, we współpracy z organizacją rosyjską „Molodioz za Swabodu Slowa” na rzecz 3 gmin z Obwodu Kaliningradzkiego: Slawsk, Nesterow, Krasnoznamiensk. Jego celem była pomoc konsultingowo-szkoleniowa przy powstaniu Fundacji Rozwoju Lokalnego. Uczestnikami byli liderzy i przedstawiciele gmin (27 osób). Wzięli oni udział w wyjeździe studialnym do Polski i w cyklu szkoleń nt. zasad powoływania i funkcjonowania fundacji. Grupy robocze w każdym mieście opracowały programy rozwoju fundacji oraz dokumenty niezbędne do jej rejestracji.

9. Skarbnik – rola i obowiązki w demokratycznej strukturze samorządu (2004-2005):
Projekt miał na celu podzielenie się z rosyjskimi partnerami (9 skarbników) przez skarbników z regionu warmińsko-mazurskiego, którzy tworzą Forum Skarbników funkcjonujące przy Regionalnym Ośrodku FRDL.

10. Demokracja w szkole wiejskiej (2004):
Projekt miał na celu wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami z polskiego regionu warmińsko-mazurskiego i Obwodu Kaliningradzkiego w dziedzinie realizacji projektów i inicjatyw pro-demokratycznych, wdrażanych w małych wiejskich szkołach. W projekcie uczestniczyły dwie grupy 24-osobowe. Finansowany był przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu: Wschód-Wschód.

11. Wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz rozwoju wspólnot mieszkaniowych i ruchu praw lokatorskich w Rosji – na podstawie polskich doświadczeń (2006):
Projekt miał na celu wsparcie rozwoju ruchu praw lokatorskich w Rosji z wykorzystaniem polskich doświadczeń z zakresu gospodarki mieszkaniowo-komunalnej i przekształceń sektora mieszkaniowego. W ramach projektu przeprowadzono wizytę studyjną w Polsce dla ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych z 5 miast Rosji. Zorganizowano w Moskwie seminarium dla przedstawicieli regionalnych organizacji poświęcone identyfikacji istotnych problemów dotyczących sytuacji lokatorów i określeniu ich statusu w polityce mieszkaniowej i w praktyce w Rosji i zagranicą, a także cykl warsztatów w miastach uczestniczących w projekcie. Wydano także publikację w jęz. rosyjskim: “Pod jednym dachem – właściciele i lokatorzy, zarządcy i dostawcy. Podręcznik dla organizacji pozarządowych działających w sferze mieszkalnictwa i obrony praw lokatorów”. Projekt realizowany był w 2006 roku w partnerstwie z Fundacją Nowa Eurazja (FNE) z Moskwy, a finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

12. Dołącz do nas (2006):
Projekt miał na celu promocję idei wolontariatu w Obwodzie Kaliningradzkim i zawiązanie trwałej współpracy polsko – niemiecko – rosyjskiej pomiędzy młodzieżą aktywnie działającą na rzecz swoich społeczności lokalnych oraz organizacjami pozarządowymi. Realizowany był przez FRDL-Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie we współpracy organizacją YULA z Kaliningradu i Aktion West-Ost z Niemiec w ramach Programu Partnerstwo Inicjatyw Społecznych Niemcy – Obwód Kaliningradzki – Polska Fundacji im. Stefana Batorego i Fundacji Roberta Boscha.

Ukraina

1. Partnerstwo Gmin (1999-2002)
Projekt realizowany we współpracy z Center for Russian, Central and East European Studies, działającym na Uniwersytecie Rutgers (USA) oraz U.S.-Ukraine Foundation, finansowany przez USAID (USA). Celem projektu było założenie sieci ośrodków szkoleniowych dla działaczy lokalnych, stworzenie struktury organizacyjnej na wzór FRDL, opracowanie strategii działania tych ośrodków oraz pomoc w wykształceniu i przygotowaniu profesjonalnej kadry. Zostało zawiązane partnerstwo pomiędzy ośrodkami Fundacji i założonymi przez US AID ukraińskimi ośrodkami szkoleniowymi wzorowanymi na sieci FRDL. Ośrodek rzeszowski współpracował z ośrodkiem w Chersoniu, szczeciński z ośrodkiem w Czerkasach, katowicki z ośrodkiem w Doniecku a krakowski z ośrodkiem we Lwowie.

2. Demokratyzacja zarządzania miastem (2000)
Wizyta studyjna dla 20 studentów Akademii Administracji Publicznej z Kijowa zorganizowana przez FRDL-Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie w ramach współpracy z Polish – American – Ukrainian Cooperatives Initiative (PAUCI).

3. Ukraina-Polska: przez samorząd do demokracji (2000-2001)
Projekt szkoleniowy dla ukraińskich przedstawicieli władz lokalnych realizowany poprzez organizację seminariów w Rzeszowie przez FRDL-Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego.  Był realizowany we współpracy z Centrum Rozwoju Ekonomicznego i Samorządu Terytorialnego, Ukraińską Akademią Administracji Publicznej w Dniepropietrowsku, a także Regionalnym Centrum Szkoleniowym w Chersoniu i Fundacją Ukraina-USA z Kijowa

4. Polskie doświadczenia we wspieraniu małego i średniego biznesu dla Ukrainy (2001-2002)
Projekt na rzecz rozwoju biznesu poprzez przekazanie polskich doświadczeń z  zakresu wspierania małej i średniej przedsiębiorczości przez różne szczeble samorządów terytorialnych oraz władze państwowe. Realizowany był przez FRDL-Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Demokratycznego Rozwoju Ukrainy.

5. Doskonalenie polityki regionalnej w zakresie rozwoju infrastruktury instytucjonalnej i inwestycji przyjaznych biznesowi (2001)
Kolejny projekt FRDL-Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie na rzecz wspomożenia rozwoju przedsiębiorczości na Ukrainie. Projekt realizowany z Akademią Gospodarki Lokalnej w Charkowie.

6. Usprawnianie przemian demokratycznych na Ukrainie poprzez wzmacnianie samorządu lokalnego (2002)
Projekt realizowany przy wsparciu Ukraińskiej Akademii Administracji Publicznej (oddział w Odessie) i finansowany przez PAUCI. Przeszkolonych zostało 100 przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie planowania strategicznego, zarządzania, rozwoju gospodarczego, organizacji urzędu gminy i partycypacji społecznej.

7. Wspieranie demokratycznych przemian na Ukrainie poprzez wzmacnianie samorządów lokalnych (2002)
Projekt miał na celu przekazanie polskich doświadczeń w zakresie organizacji pracy w administracji samorządowej oraz doświadczeń na temat roli władz lokalnych jako inicjatora i koordynatora przedsięwzięć ekonomicznych i gospodarczych. Skierowany był do pracowników samorządowych i przedstawicieli organizacji pozarządowych regionu Mikołajewskiego na Ukrainie. W ramach projektu zorganizowano w FRDL-Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie tygodniowe szkolenia dla pięciu dwudziestoosobowych grup oraz pięciodniowe staże w wybranych gminach dla najlepszych uczestników tych szkoleń (25 uczestników wyselekcjonowanych w wyniku konkursu na „projekt na staż” w Polsce). Projekt finansowany był z dotacji PAUCI.

8. Współpraca samorządowa i obywatelska Polaków i Ukraińców (2002)
Celem projektu było przekazanie polskich doświadczeń samorządowych merom małych i średnich miast centralnej Ukrainy. Aby doświadczenia te przekazać możliwie najszerzej w projekcie z obu stron uczestniczyło po dwóch dziennikarzy – ich materiały ukazywały się w prasie, radiu i telewizji obu krajów. Projekt składał się z 2-dniowych warsztatów rekrutacyjnych w Czerkasach; 8-dniowych warsztatów w Szczecinie; konferencji w Czerkasach oraz publikacji materiałów dziennikarskich. Projekt zrealizowany przez FRDL-Centrum Szkoleniowe w Szczecinie, dzięki dofinansowaniu PAUCI.

9. Inne działania w 2002 roku
W ramach realizacji trójstronnego programu MATRA (Social Transformation Program – Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands) FRDL-Rzeszowski Ośrodek Samorządu Terytorialnego zorganizował pięciodniowe seminarium dla grupy 24 ukraińskich trenerów. Natomiast FRDL-Centrum Dolnośląskie we Wrocławiu zorganizowało grupie trenerów z Ukrainy wizytę na terenie województwa. W ramach wizyty uczestnicy odbyli szereg seminariów oraz wizyt studyjnych, dzięki, poznając stosowane w Polsce narzędzia rozwoju ekonomicznego. W FRDL-Regionalnym Centrum w Łodzi z jednodniową wizytą gościła 12 osobowa delegacja Ukraińskich Urzędników Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy, która poznawała sposób funkcjonowania FRDL.

10. TOP — Triangle of Partnership (2003-2005)
Projekt realizowany był przez dwa ośrodki FRDL: Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej i organizacjami z Ukrainy: regionalnymi ośrodkami Instytutu Demokracji im. Filipa Orlika w Chersonie, Czerkasach, Doniecku i Lwowie oraz „NGO – Business Initiative” z Iwano-Frankiwska. Miał na celu przygotowanie ukraińskich wspólnot samorządowych do skutecznego i nowoczesnego kreowania wzrostu społeczno–gospodarczego przy wykorzystaniu własnych potencjałów rozwojowych. Umiejętność długofalowego planowania rozwoju za pomocą metody „triangle of partnership”, czyli z udziałem przedstawicieli trzech głównych środowisk lokalnych (władz samorządowych, sektora biznesu, organizacji pozarządowych) pozwoliła polskim jednostkom samorządu terytorialnego osiągnąć w latach 90. znaczne sukcesy gospodarcze i społeczne. Działania w ramach projektu zmierzały do przekazania polskich doświadczeń z dziedziny planowania metodą „triangle of partnership”, przygotowania ukraińskich konsultantów samorządowych specjalizujących się w tej metodzie oraz do wdrożenia podobnych przedsięwzięć w kilku ukraińskich wspólnotach samorządowych. W ramach projektu ośrodki FRDL w Krakowie i Opolu zorganizowały wizyty studyjne dla ukraińskich trenerów planowania strategicznego uczestniczących oraz dla przedstawicieli Konwentów Rozwoju Lokalnego (powołanych w ramach projektu), a ukraińscy trenerzy przeprowadzili warsztaty i opracowali strategie rozwoju lokalnego w 5 gminach uczestniczących w projekcie. Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Programu TACIS.

11. Organizacja pomocy społecznej na poziomie lokalnym oraz tworzenie porozumień międzysektorowych – doświadczenia polskie (2003-2004)
Cele zawarte w tytule projektu zrealizowane zostały poprzez staż i organizację warsztatów w Polsce dla 10 osobowej grupy z Ukrainy. Partnerem była organizacja ukraińska – „NGO – Business Initiative” z Iwano-Frankiwska. Projekt zrealizowany przez FRDL-Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej był finansowany ramach Programu RITA Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Fundację Edukacja dla Demokracji.

12. Szkoła Menedżerów Samorządowych (2005)
Głównym celem było wsparcie kadry zarządzającej ukraińskich rejonowych jednostek administracji państwowej (z terenu województw donieckiego i ługańskiego w Ukrainie Wschodniej)) w sprawnym funkcjonowaniu w warunkach społeczeństwa i państwa obywatelskiego. Projekt zawierał: szkolenia dotyczące zarządzania w administracji publicznej, wizytę studyjną w Polsce oraz opracowanie publikacji pt. Polskie doświadczenia w reformowaniu systemu samorządowego w świetle planowanej reformy administracyjnej na Ukrainie, prezentującej projekty reformy samorządowej na Ukrainie oraz modele samorządowe w Europie wraz z komentarzami polskich ekspertów, w tym m.in. autorów reformy samorządowej. Projekt był realizowany przez ośrodki FRDL w Krakowie i Kielcach, dzięki finansowaniu ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

13. Przejrzysty Samorząd na Ukrainie (2005)
Projekt realizowany przez ośrodek w Lublinie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem projektu było: wspieranie budowy samorządu terytorialnego na Ukrainie jako podstawowej formy demokracji, edukacja przedstawicieli władz lokalnych Polski i Ukrainy w zakresie nowoczesnego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, promocja „dobrych praktyk” zarządzania administracją wśród ukraińskich samorządowców, upowszechnienie na Ukrainie doświadczeń zdobytych podczas realizacji Laboratorium „Przejrzysta Gmina”, rozpropagowanie wśród przedstawicieli ukraińskich samorządów „6 zasad dobrego rządzenia” oraz pomoc w nawiązaniu partnerskiej współpracy między kilkoma miastami w Polsce i na Ukrainie.

14. Nawiązanie współpracy pomiędzy kołami biznesu Polski i Ukrainy (2005)
Projekt realizowany przez FRDL – Centrum Dolnośląskie we Wrocławiu razem z Instytutem Transformacji i Społeczeństwa z Kijowa. Jego celem było nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i ukraińskimi, a także miastami zaangażowanymi w projekt. Składał się z dwóch etapów: trzech wizyt przedstawicieli polskiego biznesu oraz samorządu na Ukrainie oraz tygodniowej wizyty przedstawicieli samorządu oraz biznesu ukraińskiego.

15. Wzmacnianie ukraińskiej administracji lokalnego i centralnego szczebla pod kątem przygotowania Ukrainy do funkcjonowania w strukturach UE (2005 – 2007)
Projekt realizowany przez Biuro Zarządu jako partnera Fundacji Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI). Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji urzędników ukraińskich władz centralnych i lokalnych pod kątem wdrażania polityki ukierunkowanej na integrację Ukrainy z UE. Dzięki projektowi do programu edukacyjnego Akademii Administracji Publicznej (w tym centrów regionalnych) włączono 5 nowych tematów szkoleniowych, m.in. regionalną politykę UE, funkcje władz lokalnych po reformie decentralizacyjnej, rozwój lokalny, tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji.

16. Przejrzyście, etycznie i skutecznie – rozwój samorządu terytorialnego na Ukrainie (2006)
Centrum Szkoleniowe w Szczecinie realizowało ten projekt. Podniósł samorządowe kompetencje merów z 12 małych i średnich miast centralnej Ukrainy. Powstał zaczątek zintegrowanego zespołu ekspertów ds. wdrażania i kontynuacji programu w urzędach całej Ukrainy. Uczestnicy projektu, 22 osoby – merowie z 12 miast centralnej Ukrainy oraz 8 ekspertów – wzięli udział w warsztatach i wizycie studyjnej w Polsce. Ponad 200 urzędników otrzymało wiedzę o możliwościach tworzenia infrastruktury etycznej w urzędach (seria szkoleń w 10 urzędach lokalnych). Przygotowana została publikacja o etycznych aspektach samorządności adresowana do środowisk pracujących na rzecz reformy samorządowej na Ukrainie. Projekt, finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Fundację Edukacji dla Demokracji, w ramach programu Region in Transition (RITA), jest kontynuowany poprzez projekt Przejrzysta Ukraina – liderzy dla ukraińskiego samorządu.

17-18. Z Ukrainy do Zjednoczonej Europy – podnoszenie jakości pracy szkół (2006)
Projekt miał na celu przekazanie Ukrainie najlepszych polskich doświadczeń z realizacji reformy szkolnictwa. Realizowany był przez FRDL-Świętokrzyskie Centrum w Kielcach finansowany z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Partnerem było Podolskie Centrum Praw Człowieka z Winnicy. Projekt był kontynuowany w 2007 roku poprzez organizację wizyty studyjnej i finansowany był przez Fundację im. S. Batorego.

19-22. Dla Ukrainy w roku 2006 zostały zrealizowane 4 projekty stanowiące przeniesienie do tego kraju doświadczenia programu „Przejrzysta Polska”, która została szerzej omówiona w rozdziale „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego”. Działania te włączyły się w nurt ukraińskiej reformy samorządowej i starań władz o przekształcanie administracji w kierunku etyczności i przejrzystości.
Trzy z tych projektów zrealizował Ośrodek Regionalny w Lublinie. Były to Przejrzysty Samorząd na Ukrainie – etap II i Przejrzysty Samorząd na Ukrainie – etap II  (kontynuacja), finansowane przez Fundację Współpracy Polsko–Ukraińskiej (PAUCI), a także projekt: Przejrzysty samorząd na Ukrainie – edukacja samorządów ukraińskich z zakresu nowoczesnego zarządzania administracją publiczną finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Centrum Szkoleniowe w Szczecinie realizowało natomiast projekt: Przejrzyście, etycznie i skutecznie – rozwój samorządu terytorialnego na Ukrainie. Podniósł samorządowe kompetencje merów z 12 małych i średnich miast centralnej Ukrainy. Powstał zaczątek zintegrowanego zespołu ekspertów ds. wdrażania i kontynuacji programu w urzędach całej Ukrainy. Uczestnicy projektu, 22 osoby – merowie z 12 miast centralnej Ukrainy oraz 8 ekspertów – wzięli udział w warsztatach i wizycie studyjnej w Polsce. Ponad  200 urzędników otrzymało wiedzę o możliwościach tworzenia infrastruktury etycznej w urzędach (seria szkoleń w 10 urzędach lokalnych). Przygotowana została publikacja o etycznych aspektach samorządności adresowana do środowisk pracujących na rzecz reformy samorządowej na Ukrainie. Projekt, finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Fundację Edukacji dla Demokracji, w ramach programu Region in Transition (RITA), jest kontynuowany poprzez projekt Przejrzysta Ukraina – liderzy dla ukraińskiego samorządu.

23. Wzmacnianie ukraińskiej administracji lokalnego i centralnego szczebla pod kątem przygotowania Ukrainy do funkcjonowania w strukturach UE realizowany w latach 2005 – 2007 przez Biuro FRDL. Miał na celu podniesienie kwalifikacji urzędników ukraińskich władz centralnych i lokalnych we wdrażaniu polityki ukierunkowanej na integrację Ukrainy z UE. Dzięki projektowi do programu edukacyjnego Akademii Administracji Publicznej (w tym centrów regionalnych) włączono 5 nowych tematów szkoleniowych, m.in. regionalną politykę UE, funkcje władz lokalnych po reformie decentralizacyjnej, rozwój lokalny, tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji. Liderem projektu, finansowanego przez Global Opportunities Fund, jest PAUCI Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej.

24. Projekt Z Ukrainy do Zjednoczonej Europy – profesjonalizacja kadr samorządowych (2007) miał na celu wsparcie ukraińskich jednostek administracyjnych w sprawnym funkcjonowaniu w warunkach społeczeństwa i państwa obywatelskiego. Odbyły się cztery wizyty studyjne w Polsce (trzy) i w Ukrainie (jedna) oraz dwie konferencje. Projekt współfinansowany przez MSZ RP w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej. Partnerem było Podolskie Centrum Praw Człowieka z Winnicy.

25. Szkoła przyciągania inwestycji wschodnioukraińskich jednostek administracji publicznej (2008)
Projekt miał na celu propagowanie stosowania skutecznej polityki inwestycyjnej wśród kadry zarządzającej jednostek administracji publicznej szczebla rejonowego woj. ługańskiego, poprzez przekazywanie polskich doświadczeń z przyciągania inwestycji i kreowania oferty inwestycyjnej. Pokazanie wymiernych korzyści z profesjonalnego zarządzania polityką inwestycyjną, skutecznego pozyskiwania inwestorów i promocji oferty, zapewni rozwój gospodarczy jednostek administracji publicznej woj. ługańskiego. Działania projektu to: praktyczne szkolenia na Ukrainie z zakresu przyciągania inwestorów, kreowania oferty inwestycyjnej oraz instrumentów inwestycyjnych w administracji publicznej (dla 80 osób), wizytę studyjną w polskich samorządach w Małopolsce (dla 22 osób), opracowanie i wydanie publikacji w języku ukraińskim, będącej praktycznym poradnikiem w zakresie profesjonalnego zarządzania inwestycyjnego – dla przedstawicieli jednostek administracji publicznej, którzy nie wezmą bezpośredniego udziału w projekcie oraz konferencję podsumowującą realizację projektu. Projekt ten realizowany był w partnerstwie z Opolskim Centrum FRDL.

26. Międzynarodowe Partnerstwo na rzecz Przejrzystej Ukrainy (2009)

Dz. 1. Narada partnerów w Szczecinie – wzięło udział 14 osób: 8 z Polski (działacze FRDL zaangażowani w Progr. Przejrzysta Polska, samorządowcy zachodniopom., autorzy wcześniejszych publikacji), 4 z Ukrainy (eksperci z IDPO), 2 z Niemiec (eksperci działający w obszarze samorządności i wspomagania rozwoju społ. obyw.) Dzięki naradzie dokonała się integracja zespołu partnerów, poznano w szczegółach i oceniono przebieg dotychczasowych działań w ramach Progr. Przejrzysta Ukraina, zaplanowane zostało w szczegółach seminarium na Ukrainie, podzielono się rolami w opr. materiałów prom. i inform., uzgodniono zasady współpracy on-line na stronie www.
Dz. 2. Współpraca on-line – materiały prom. i inform. – rozbudowana została strona www.prozora.org założona w ramach wcześni. projektu. Strona stała się obok korespondencji elektron. i kontaktów za pośredn. komunikatora Skype – gł. miejscem roboczego ustalania programu seminarium w Czerkasach, dyskusji nad opracow. materiałami merytorycznymi i promoc., uzgadniania zasad rekrutacji uczestników seminarium i partnerów na przyszłość. Również dzięki współpracy na stronie i Skype przygotowana została ostateczna wersja angielskojęz. ulotki „Transparent Ukraine”. Umieszczono ją na stronie „prozora.org” oraz opublikowano w nakładzie 170 egz. Ulotka jest wykorzystywana w rozmowach z europejskimi partnerami i sponsorami Programu Przejrzysta Ukraina.
Dz. 3 Seminarium w Czerkasach – wzięło w nim udział 27 uczestników – 4 z Polski (2 samorządowców, dziennikarka i ekspert FRDL), 2 z Niemiec (eksperci Europäischer Austausch gGmbH) i 1 czł. zarządu ENTO ze Strasbourga. Uczestnicy z Ukrainy to eksperci z IDPO, merowie i ich zastępcy. Ustalono zasady dalszego partnerstwa na rzecz etycznej administracji, w szczególności dopracowana została rola partnera niem., który w dalszym ciągu Progr. Przejrzysta Ukraina będzie się koncentrował na pomocy w pozyskiwaniu partnerów zachodnich oraz prowadzić będzie monitoring i ewaluację kolejnych wspólnych działań.

27. Energoefektywność – lokalne partnerskie inicjatywy (2009)

Projekt miał na celu podwyższenie specjalistycznej wiedzy i zdobycia umiejętności przez ukraińskich specjalistów/ekspertów w zakresie przygotowania projektów i zarządzania oszczędzania energią (organy samorządu lokalnego, placówki medyczne i instytucje szkolnictwa, organizacje pozarządowe).
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie (FRDL RO Lublin),  Unabhangiges Liberals Wirtschaftsforum e.V (Berlin, Niemcy) oraz UM Kraśnik (Polska) od lat realizuje projekty dostosowane do potrzeb Ukrainy, przekazując polskie doświadczenie, dotyczących wsparcia w dążeniu do integracji z Unią Europejską oraz w skutecznym i efektywnym korzystaniu z dostępnych programów pomocowych UE dla Ukrainy.
Beneficjenci wyłonieni w drodze konkursu uczestniczyli w szkoleniach/doradztwach na Ukrainie i wizycie studyjnej w Polsce, prowadzone konsultacje/szkolenia przez polskich i niemieckiego ekspertów zdobyli doświadczenia dot. możliwości pozyskiwania środków na programy oszczędzania energii oraz praktyczną wiedzę na przykładzie funkcjonowania jednostek komunalnych i samorządowych w Kraśniku.
W trakcie realizacji projektu przy wsparciu polskich i niemieckich ekspertów opracowano 2 strategii oszczędzania energii dla małych miast Ukrainy.

28. Poznajemy, by współpracować. W ukraińskich szkołach o współczesnej Polsce (2010)

Cztery Szkolne Zespoły Sterujące z Ukrainy reprezentujące miasta: Zwenigorodka, Smiła, Kaniów i Humań (po 2 nauczycieli i urzędnik oświatowy w każdym) wzięło udział w warsztatach w Szczecinie i wizycie studyjnej w woj. zachodniopom. (Dz.1). Spotkali  się z byłymi działaczami opozycji demokratycznej i działaczami samorządowymi oraz z nauczycielami ze szkół polskich, którzy wspierali później realizację konkursów na Ukrainie. Została utworzona strona internetowa, będąca platformą współpracy partnerów. Po powrocie do kraju ukraińskie Zespoły przeprowadziły zajęcia dla uczniów swoich szkół. Były one przygotowaniem do szkolnych konkursów wiedzy o Polsce w każdej z tych 4 szkół. Konkurs polegał na tym, że w każdej szkole rywalizowały 3-4  zespoły realizujące przedsięwzięcia informacyjne o Polsce. Laureaci konkursów szkolnych z każdego z miast wzięli udział w konkursie finałowym w Smile. Poza rywalizującymi zespołami z czterech miast w finale uczestniczyli także, jako obserwatorzy, uczniowie z rywalizujących szkół, oraz przedstawiciele IDPO i FRDL. W finale sprawdzano, różnego rodzaju testami, wiedzę członków finałowych zespołów w różnych dziedzinach o Polsce ostatnich trzydziestu lat. Na zakończenie dwa najlepsze zespoły tj. z Humania i Kaniowa odbyły debatę oksfordzką. Ostatecznie pierwsze miejsce w konkursie zajął zespół z Humania. Wręczone zostały drobne nagrody.

29. Przejrzysta Ukraina – analiza rezultatów 2006-2009 (2010)

Podstawowym celem projektu było zbadanie skuteczności pomysłu wdrażania na Ukrainie sześciu zasad dobrego rządzenia, jako metody reformy administracji prowadzącej do skutecznej i etycznej samorządności. Projekt kontynuował działania innych projektów realizowanych na Ukrainie w ramach Programu „Przejrzysta Ukraina” w latach 2006-2009.

30. Mechanizmy społecznej kontroli administracji publicznej – współpraca z Ukrainą (2010)

18 uczestników projektu przyjechało odbyć 7-dniową wizytę studyjną. Obejmowała ona szkolenia, warsztaty oraz wizytacje, dzięki którym opracowany został model funkcjonowania organizacji pozarządowych w województwie świętokrzyskim i obwodzie winnickim. Odbyło się łącznie 40h zajęć. Opracowane zostały materiały szkoleniowe, przetłumaczone następnie na język ukraiński i powielone dla każdego uczestnika.

31. Polsko-ukraińska akademia rozwoju usług komunalnych i ochrony środowiska (2011)

1. Seminarium dot. ekonomicznych aspektów rozwoju sieci zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz współpracy samorządu i przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych (Ukraina)
2. Opracowanie, wydanie i kolportaż skryptu dot. zarządzania gospodarką komunalną w zakresie wod-kan.
3. Wizyta studyjna nt. stanu infrastruktury ochrony środowiska na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony wód. Stworzenie warunków do nawiązania współpracy samorządów Polski i Ukrainy. (Ukraina)
4. Warsztaty dla samorządów ukraińskich „Akademia gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – zjazd I”
(Polska)
5. Warsztaty dla samorządów ukraińskich „Akademia gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – zjazd II”
(Ukraina)
6. Wizyta studyjna nt. pokazania polskich doświadczeń i rozwiązań stosowanych w polskich samorządach
w zakresie rozwoju infrastruktury wod-kan (Polska)

32. Przejrzysta Ukraina dla Partnerstwa Wschodniego. Wsparcie medialne i społeczne (2011)

Działania mają wypromować projekt wśród uczestników i partnerów na Ukrainie oraz zrekrutować 3 zespoły uczestników projektu spośród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych. Powstanie strona jako narzędzie komunikacyjne projektu. Zamieszczane na niej będą informacje o projekcie, materiały, dyskusje uczestników. Warsztaty wprowadzające na Ukrainie – wprowadzenie uczestników w problematykę projektu, zintegrowanie grup dziennikarzy i działaczy społecznych z ekspertami z poprzednich projektów. Każdy 16-osobowy zespół będzie uczestniczył w warsztatach w innym miejscu.  Każdy warsztat będzie trwał 3 dni.
Wizyty studyjne – prezentują Ukraińcom Przejrzystą Polskę, budują partnerstwa polsko-ukraińskie, przygotowują plany współpracy dziennikarzy i działaczy. Będą się odbywały w gminach, powiatach, redakcjach i organizacjach pozarządowych w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, pomorskim, wielkopolskim. Wizyty pokazują przydatność wdrażania zasad i zadań Przejrzystej Polski.
Projekt zwieńczyła i podsumuowała oraz wypromuje konferencja we Lwowie.

33. Przejrzysta Ukraina w dialogu społecznym – budowanie społecznej aprobaty do walki z korupcją (2012)

Adresatami projektu realizowanego przez FRDL Centrum Szkoleniowe w Szczecinie byli mieszkańcy 5 miast ukraińskich (Switłowodsk, Pyriatyn, Korsuń-Szewczenkowski, Perejasław–Chmielnicki oraz Pryłuki) jako odbiorcy usług świadczonych przez administrację lokalną. Projekt miał na celu utworzenie w wymienionych miastach obywatelskich zespołów monitorujących stopień przejrzystości działań władz oraz wdrażanie zasad programu “Przejrzysta Ukraina”. Poprzez działania warsztatowe promowane były metody demokracji deliberatywnej jako sprawdzone narzędzie konsultacji społęcznych. W ramach projektu odbył sie cykl posiedzeń i spotkań eskperckich, w tym wizyta studyjna ukraińskich samorządowców, dziennikarzy i działaczy pozarządowych w Polsce. Projekt wieńczy publikacja koncepcji “szkoły dialogu społęcznego” w języku ukraińskim (cześć I – Demokracja deliberatywna – koncepcja i wdrażanie na Ukrainie, część II – Warsztaty deliberacyjne – przewodnik metodyczny).

33. Odpowiedzialna inwestycja – inwestycja w kadry. Zwiększanie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej ukraińskich JST (2012)

Projekt realizowany był przez FRDL Centrum Mazowsze ze środków MSZ (“Polska Pomoc 2012”). Celem projektu było budowanie potencjału administracji samorządowej Ukrainy poprzez zwiększenie kompetencji zarządczych w zakresie gospodarki komunalnej ukraińskich JST. Rozwinięcie potencjału kadry samorządowej miało pozytywnie wpłynąć na budowanie potencjału całej administracji. W rezultacie, wykorzystanie przez uczestników nabytej podczas projektu wiedzy i umiejętności przełożyło się na skuteczne i efektywne zarządzanie gospodarką komunalną a projekt przyczynił się do otwarcia administracji samorządowej na wdrażanie zmian w zakresie zarządzania.

Projekt składał się z dwóch etapów, w ramach których odbyły się:

  • dwa wspólne spotkania zespołów zadaniowych (Lwów, marzec 2012 r., wrzesień 2012 r.) i powołanie czterech zespołów zadaniowych (Lwów, marzec 2012 r.)
  • 48 dni doradztwa indywidualnego i grupowego (kwiecień – grudzień 2012 r.)
  • wizyta studyjna (lipiec/ sierpień 2012 r.)

I etap (kwiecień-lipiec 2012r.) Zarządzanie zmianą w organizacji. Zarządzanie projektowe i zespołem zadaniowym.
Przedmiot działania:
• Analiza szans zw. z wprowadzeniem zmiany.
• Analiza potencjału związanego z zarządzaniem projektem `
• Utworzenie zespołów zadaniowych zgodnie z metodologią zarządzania projektem.

II etap (sierpień – grudzień 2012r.) Analiza projektu inwestycyjnego z zespołem zadaniowym.
Przedmiot działania:
• Analiza organizacyjno-prawna, środowiskowa i instytucjonalna
• Analiza techniczno-technologiczna (wariantowa) z analizą opcji
• Analiza finansowo-ekonomiczna
• Analiza ryzyka

 

Europa Południowo-Wschodnia

Albania

1. Pomoc w szkoleniu działaczy władz lokalnych w Albanii na bazie polskich doświadczeń (2000)
Projekt był kontynuowany przez FRDL na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Fundacją Sorosa. Strona polska przyjęła 7 grup (w sumie 159 osób) rekrutujących się spośród członków albańskiej lokalnej administracji publicznej, grupy aktywistów albańskich organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli środowiska opiniotwórczego – polityków, publicystów i intelektualistów.  Podstawowym celem programu było zapoznanie uczestników z polskimi doświadczeniami w budowie samorządu i administracji lokalnej. Programy wizyt każdej z grup zostały dostosowane do zainteresowań, charakteru i potrzeb jej uczestników. Przedstawiciele albańskiej administracji lokalnej zapoznawali się kwestiami związanymi z powstaniem i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego w Polsce. Podobny program realizowali przedstawiciele ośrodków szkoleniowych. Był on jednak poszerzony o elementy metodologiczne oraz spotkania z polskimi organizacjami pozarządowymi i szkoleniowymi. Politycy i intelektualiści spotykali się indywidualnie z przedstawicielami władzy ustawodawczej i wykonawczej w Polsce oraz z reprezentantami rządowej i samorządowej władzy lokalnej.

Szkolenia dla sześciu grup gości z Albanii prowadziły regionalne ośrodki FRDL. Trzy grupy przebywały w ośrodku w Krakowie oraz po jednej grupie w ośrodkach Katowicach, Olsztynie i Bydgoszczy. Licząca 15 osób grupa albańskich intelektualistów i polityków, ze względu na wysoka rangę uczestników, gościła w Warszawie, gdzie ich program obfitował w spotkania z przedstawicielami władz Rzeczypospolitej.

2. Wsparcie Centrum Szkoleniowego dla Samorządów Terytorialnych w Albanii (2003)
Projekt był realizowany przez Biuro FRDL we współpracy z ośrodkami w Olsztynie i Kielcach Zasadniczymi celami było wzmocnienie instytucjonalne Centrum Szkoleń dla Samorządów Terytorialnych w Albanii, usprawnienie potencjału szkoleniowego organizacji pozarządowych w dziedzinie szkoleń dla samorządów terytorialnych oraz samych jednostek samorządowych w dziedzinie szkoleń wewnętrznych dla personelu. Partnerami Fundacji były Związek Miast w Albanii i Foundation of Local Autonomy and Governance – FLAG.

3. Decentralizacja publicznych usług komunalnych i budowa partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce (2005)
Zorganizowana została wizyta studyjna w terminie dla 10 burmistrzów z Albanii, którzy zapoznali się z polskimi rozwiązaniami w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i nowoczesnymi narzędziami zarządzania w sektorze publicznym. Projekt realizowany był przez ośrodek w Krakowie i finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Wschód-Wschód.

Bośnia i Hercegowina

1. Wspieranie organizacji pozarządowych z Bośni i Hercegowiny (2001)
Projekt realizowany był poprzez wizytę studyjną dla 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Bośni i Hercegowiny przybyłych do Polski w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Podczas dwutygodniowego pobytu uczestnicy zapoznali się z działalnością organizacji pozarządowych w naszym kraju i działaniami wzmacniającymi integrację trzeciego sektora (m.in. zdobywanie funduszy, zarządzanie projektami, praca z wolontariuszami, działalność organizacji parasolowych i wspierających), spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Klon/Jawor, Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych i Fundacji im. S. Batorego oraz uczestniczyli w cyklu warsztatów organizowanych przez ośrodki FRDL w Kielcach i Białymstoku. Projekt był realizowany przy współpracy Civil Society Promotion Centre z Sarajeva.

2. Wspieranie współpracy miast bośniackich i polskich – wizyta studyjna dla przedstawicieli miasta i organizacji pozarządowych z Ilidža, Bośnia i Hercegowina w Polsce (2002)
Celem projektu było opracowanie, w oparciu o doświadczenia polskie, strategii rozwiązywania wybranych problemów lokalnych przez wyselekcjonowaną gminę Bośni i Hercegowiny. Realizowany był poprzez organizację wizyty studyjnej dla pięciu przedstawicieli władz gminy Ilidža (niedaleko Sarajew) i działających tam organizacji pozarządowych. Projekt zrealizowany we współpracy z Civic Society Promotion Center (CSPC) z Sarajewa, a ze strony polskiej partnerem FRDL było Biuro Integracji Europejskiej i Współpracy Urzędu Miasta Torunia (BIE UM Toruń).

Chorwacja

Wsparcie techniczne i granty dla organizacji pozarządowych w zakresie usług społecznych w Chorwacji (2006-2007)
Projekt miał na celu poprawę ogólnej jakości świadczenia usług społecznych w oparciu o najlepsze praktyki stosowane w Chorwacji i odpowiednie standardy UE, a także wzmocnienie potencjału innowacyjnego organizacji pozarządowych w związku z tworzeniem trwałych partnerstw z instytucjami publicznymi na poziomach krajowym i lokalnym, których celem jest świadczenie usług społecznych w sektorach. Opracowane zostały programy szkoleniowe, przeprowadzone szkolenia w Chorwacji, powstało kompendium partnerstw zawierające koncepcje dotyczące inicjowania i realizacji projektów w partnerstwach publiczno-prywatnych. Projekt finansowany był przez Ministerstwo Finansów Chorwacji, a realizowany przez Biuro FRDL we współpracy (w Polsce) z Biurem Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Macedonia

1. Polski program wspierania demokracji lokalnej w Macedonii  (pierwszy etap) (2000)
Zasadniczym projektu było poznanie przez stuosobową grupę działaczy samorządu lokalnego, administracji państwowej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z Macedonii z polskimi doświadczeniami w budowie samorządu terytorialnego i administracji publicznej, a w perspektywie utworzenie w tym kraju ośrodka szkoleniowego na wzór centrów FRDL.
Macedończycy, w czterech grupach, przebywali w ośrodkach FRDL w Katowicach, Kielcach, Rzeszowie i w Warszawie. Uczestniczyli tam w intensywnych szkoleniach połączonych z wizytami studyjnymi w terenie. Program realizowany był w okresie przygotowań reformy samorządowej w Macedonii i spotkał się z wielkim zainteresowaniem i wysoką oceną ze strony gości, co podkreślone zostało w czasie ewaluacyjnych spotkań przedstawicieli FRDL i rządu Macedonii. W programie wzięli udział między innymi minister samorządu terytorialnego oraz szef parlamentarnej komisji spraw zagranicznych.

2. Budowanie strategii współpracy władz lokalnych i organizacji pozarządowych w Macedonii (2002)
Projekt skierowany był do przedstawicieli samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z 6 gmin położonych w środkowo-południowej części Macedonii. Zasadniczym jego celem było zintensyfikowanie współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i lokalnymi organizacjami pozarządowymi na terenie biorących udział w projekcie macedońskich gmin. W ramach projektu trenerzy Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Związku Miast Macedonii przeprowadzili cykl szkoleń dla przedstawicieli władz lokalnych i lokalnych organizacji pozarządowych ze wspomnianych gmin macedońskich. Cykl szkoleń został poprzedzony dwudniowym warsztatem TOT dla trenerów macedońskich, prowadzonym przez trenerów-ekspertów z FRDL. Wszystkie szkolenia odbyły się w listopadzie 2002 r. w Macedonii. Projekt finansowany był przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, realizowany przez FRDL w listopadzie i grudniu 2002 r.  Partnerem Fundacji była współpracująca z nią od 2000 roku  macedońska organizacja pozarządowa z Prilepu  – Centrum Inicjatyw Obywatelskich .

Rumunia

Romania Governance Reform and Sustainable Partnerships Program (GRASP) (2002-2007)
Biuro FRDL uczestniczyło w projekcie jako podwykonawca amerykańskiej firmy Development Alternatives Inc. Projekt ten trwa od września 2002 r. do sierpnia 2007 r. Celem działania jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Rumunii oraz promowanie współpracy organizacji pozarządowych i władz lokalnych. Projekt jest realizowany m. in. poprzez pomoc w rozwoju instytucjonalnym organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych, a także wdrażanie ich do nowych form współdziałania dla dobra społeczności lokalnej.

Serbia i Czarnogóra

1. Polski program wspierania demokracji lokalnej w Federacyjnej Republice Jugosławii (Republice Serbii i Republice Czarnogóry) (2000)

Projekt realizowany był równolegle i w ten sam sposób co program na rzecz Macedonii. Wzięło w nim udział 48 uczestników, którzy przebywali w ośrodkach w Białymstoku  (przedstawiciele organizacji pozarządowych), Krakowie (aktywiści lokalni) oraz w Warszawie (burmistrzowie i politycy).
Efektem końcowym obu projektów było wydanie 6 podręczników w jęz. macedońskim i w jęz. serbskim:

• „Etyka w działalności pracowników”
• „Komunikacja społeczna w państwie demokratycznym”
• „Społeczności lokalne zmieniają swoją rzeczywistość”
• „Finanse samorządowe”
• „Planowanie i zarządzanie strategiczne”
• „Organizacja administracji samorządowej”.
Po zakończeniu projektu przedstawiciele FRDL uczestniczyli w Forum Miast i Regionów Europy zorganizowanym w listopadzie w Skopje przez Congress of Local and Regional Authorities of Europe (agenda Rady Europy). W trakcie konferencji prezentowano materiały promocyjne polskich programów pomocowych dla krajów bałkańskich przygotowane przez FRDL i Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

2. Polski program wspierania demokracji lokalnej w Serbii (2001)
Jesienią 2001 roku trenerzy FRDL przeprowadzili serię szkoleń w Serbii dla przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i trenerów. Był to kolejny program realizowany na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Paktu Stabilności dla Europy Środkowo – Wschodniej. Polegał on na przeprowadzeniu przez polskich specjalistów na miejscu w Serbii szkoleń i warsztatów z zarządzania organizacjami pozarządowymi, partycypacji społecznej, podstaw społeczeństwa obywatelskiego, metodologii szkoleń, polityki informacyjnej samorządu terytorialnego oraz zarządzania w administracji samorządowej. W szkoleniach uczestniczyło 97 osób. Projekt był realizowany przy współpracy Public Administration and Local Government Centre (PALGO) z Belgradu

3. Od ilości do jakości – c.d. polskich doświadczeń z realizacji reformy oświatowej (2004)
Projekt realizowany w okresie przez Świętokrzyskie Centrum we współpracy z Centrum Poloniusz – Pegaz z Serbii, dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Celem projektu realizowanego było przygotowanie do samodzielnej pracy 4 par trenerskich (8 osób wyłonionych z grupy 42) w Serbii i Czarnogórze (metodyczne oraz merytoryczne przygotowanie do wdrażania nowatorskich metod nauczania, zarządzania placówką oświatową oraz do budowy partnerstwa lokalnego – w szkołach serbskich i czarnogórskich w oparciu o polskie doświadczenia poprzez uczestniczenie w warsztatach na miejscu).
kontynuacja (2006):

Projekt realizowany przez ośrodek w Kielcach, sfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego, był kontynuacją działań rozpoczętych w 2003 roku. Celem tej edycji była weryfikacja merytoryczna i metodyczna dotychczas przeprowadzonych szkoleń, uzupełnienie kwalifikacji 8 serbskich i czarnogórskich trenerów oraz wyszkolenie 8 specjalistów ds. wdrażania nowatorskich metod nauczania, zarządzania placówką oświatową oraz budowania partnerstwa lokalnego w oparciu o polskie doświadczenia. Opublikowano podręcznik dla serbskich i czarnogórskich nauczycieli.

4. Partnerstwo dla Reformy Samorządowej w Serbii (2004)
W 2002 roku Fundacja, jako podwykonawca amerykańskiej firmy Development Alternatives Inc. (DAI) wraz z grupą międzynarodowych organizacji realizowała projekt wspierania przemian demokratycznych w samorządach serbskich. W ramach Serbia Local Government Project Fundacja delegowała jednego ze swoich ekspertów do pracy w biurze projektu w Belgradzie. Odpowiada on w programie za organizację szkoleń i opracowywanie materiałów szkoleniowych.

Projekt miał na celu wspieranie procesów decentralizacji i wzmocnienie samorządu terytorialnego w Serbii. Kontrakt jest realizowany przez Development Alternatives, Inc. (DAI) na zlecenie Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Czas trwania projektu 2001-2005 rok. Poza FRDL w konsorcjum uczestniczą: PADCO, VNG International, Berman Group, IGE- Consulting, Rutgers University, Mandes England & Associates, LGI/OSI, European Mouvement in Serbia, PALGO  Center, Vitosha Research Institute, Strategic Marketing & Media Research. Pomoc oferowana w ramach projektu objęła dotychczas 70 gmin w następujących dziedzinach: partycypacji społecznej, zarządzania finansowego, polityki reform, zarządzania usługami komunalnymi, przygotowywaniem zamówień publicznych, rozwoju instytucjonalnego krajowej organizacji samorządowej: “Standing Conference of Towns and Municipalities (SCTM).

5. Doradztwo przy opracowywaniu strategii rozwoju miasta Belgrad (2005-2006)
Projekt realizowany był przez konsultantów Biura FRDL na zlecenie Development Alternatives Inc. z funduszy USAID. Była to kontynuacja projektu Partnerstwa dla Reformy Samorządowej w Serbii (Serbia Local Government Reform), w którego realizacji FRDL uczestniczyła w latach 2001-2005. Konsultanci FRDL pracowali przy realizacji projektu w działach: polityki reform, przygotowania metodologii i koordynacji działań szkoleniowych, partycypacji społecznej, rozwoju instytucjonalnego Standing Conference of Towns and Municipalities oraz planów rozwoju kadry lokalnej zatrudnionej przy realizacji projektu. W ramach końcowych zadań konsultanci FRDL przygotowali, we współpracy z pracownikami urzędu miasta, strategię dla Belgradu.

6. Wprowadzenie wieloletnich planów inwestycyjnych, przygotowanie do opracowania strategii rozwoju gmin w Serbii i Czarnogórze (2005)
Projekt miał na celu podniesienie poziomu zarządzania w gminach serbskich oraz wsparcie Stalnej Konferencji Gradowa i Opsztina (Standing Conference of Town and Municipalities, SCTM) jako organizacji świadczącej usługi doradcze i szkoleniowe dla samorządów w Serbii i Czarnogórze oraz wprowadzenie w wyniku współpracy FRDL i SCTM nowych usług szkoleniowych i doradczych. Projekt realizowany był przez Biuro FRDL ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

7. Focus Vojvodina Project (2005-2007)
Projekt miał na celu wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału jego przedstawicieli w polityce prowadzonej przez gminy Vojevodiny oraz poprawę współpracy multi-etnicznej na poziomie lokalnym. Realizowany był w okresie 2005 – 2007 przez Biuro FRDL jako partnera dla VNG International, finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Holandii w ramach programu MATRA.

8. Świętokrzyskie dla Serbii – najlepsze praktyki samorządowe (2006)
Projekt miał na celu przekazanie polskich doświadczeń w zakresie rozwoju samorządności lokalnej, zarządzania i planowania procesami rozwoju gospodarczego na najniższym szczeblu administracji publicznej oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Projekt składał się z wizyty studyjnej w Belgradzie przedstawicieli polskich samorządów (zwycięzców w Rankingu Gmin Województwa Świętokrzyskiego za 2005 rok), którzy poznawali metody funkcjonowania jednostek samorządowych w Serbii. Opracowali oni i wydali w formie publikacji raport merytoryczny z pobytu. Na tej podstawie przygotowane zostały programy i materiały szkoleniowe, a następnie przeprowadzone szkolenia w Serbii dla kadry zarządzającej samorządem, a następnie poszerzone o wizytę studyjną w Polsce. Projekt sfinansowany został ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
(kontynuacja 2007 r.)

Kontynuacja została sfinansowana ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Miała na celu przekazanie najlepszych polskich doświadczeń w zakresie funkcjonowania jednostek na najniższym szczeblu administracji publicznej, opartych na przejrzystości, fachowości i jawności ich funkcjonowania. Projekt zrealizowany był poprzez organizację ośmiodniowej wizyty studyjnej w Kielcach dla ośmiu przedstawicieli serbskich jednostek samorządu terytorialnego, gdzie mogli poznać działanie polskich urzędów samorządowych, które wdrożyły zasady i zadania związane z przejrzystością (doświadczenia programu „Przejrzysta Polska”).

Turcja

Współpraca obywatelska pomiędzy Polską i Turcją na rzecz rozwoju lokalnej demokracji w procesie integracji Turcji z Unią Europejską – wymiana doświadczeń pomiędzy tureckimi i polskimi organizacjami pozarządowymi (2007)
Celem projektu było wzmocnienie roli tureckich organizacji pozarządowych w procesach decentralizacyjnych oraz promowaniu unijnych „zasad dobrego rządu” (Biała Księga z 2001 r.). Polegał na organizacji wizyty studyjnej w Polsce, w kwietniu 2007 r., dla 13-osobowej delegacji tureckich organizacji pozarządowych współpracujących z samorządami terytorialnymi w dziedzinie reformy decentralizacyjnej oraz przygotowań do akcesji do Wspólnoty Europejskiej. W delegacji brał m.in. udział pan Zekariya Şarbak, podsekretarz tureckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Projekt realizowany był w ramach programu Dialog Społeczeństwa Obywatelskiego: Europa – Program Mosty Poznania finansowanego z Programu Małych Grantów Delegacji Komisji Europejskiej w Turcji.

Kaukaz i Azja Środkowa

Armenia

Wizyta studyjna grupy pracowników Zgromadzenia Narodowego Armenii w polskim parlamencie (2002):
Wizyta odbyła się w ramach projektu „USAID Armenia Legislative Strengthening Program”. Miała na celu poznanie organizacji i funkcjonowania polskiego parlamentu, w szczególności pracy w Kancelarii Sejmu i Senatu. Uczestniczyło w niej 11 pracowników Armeńskiego Zgromadzenia Narodowego, reprezentujących różne departamenty kancelarii Zgromadzenia z jej szefem oraz armeńskim koordynatorem projektu ze strony USAID Armenia. Na program złożyły się warsztaty, wizyty w różnych departamentach obu izb parlamentu.

Azerbejdżan

Wzrost zaangażowania poszczególnych aktorów życia publicznego w tworzenie budżetu gminy (2006-2007):
Projekt miał na celu przekazanie władzom lokalnym regionu Sheki doświadczeń w tworzeniu przejrzystych budżetów gminnych z aktywnym udziałem społeczności lokalnej. Projekt zrealizowany był poprzez wizytę studyjną grupy pięcioosobowej delegacji azerskiej, złożonej z przedstawicieli władz lokalnych tego regionu Sheki (m.in. wicewójta gminy Sheki oraz przedstawicieli gmin Ashagi i Amirdjan). Partnerem FRDL przy projekcie było Stowarzyszenie Charytatywne ULUCHAY z Sheki w Azerbejdżanie. Realizowany był w ramach regionalnego Programu Wschód-Wschód sieci Open Society, a finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego oraz przez FRDL.

Gruzja

1. Wizyta studyjna dla przedstawicieli władz lokalnych z Gruzji (2000):
FRDL – Centrum Szkoleniowe w Szczecinie zorganizowało na przełomie czerwca i lipca wizytę studyjną dla 16 przedstawicieli władz lokalnych z Gruzji. Wizyta ta stanowiła element programu realizowanego przez FRDL i Swedish Association of Local Authorieties. Grupa gruzińska poznała i porównywała strukturę i system samorządu w Szwecji i Polsce.

2. Wizyta trenerów samorządowych z Gruzji (2001):
W kwietniu 2001 r. FRDL zorganizowała wizytę studyjną dla ośmioosobowej grupy trenerów samorządowych z Gruzji. Wizyta była częścią szerokiego programu szkoleniowego – podprojektu programu decentralizacji realizowanego przez rząd Gruzji przy wsparciu Banku Światowego. W ramach programu szkoleniowego uczestnicy odbyli dwumiesięczne szkolenia w Gruzji oraz wizyty studyjne w Polsce i Francji. Wizyta w Polsce miała na celu zapoznanie Gruzinów ze strukturą samorządu terytorialnego i podziałem zadań pomiędzy jego szczeble, co – ze względu na bliskość doświadczeń obydwu krajów – było dla nich  szczególnie istotne.

3. Założenia procesu decentralizacji i możliwości reform polityki regionalnej w Gruzji – na podstawie polskich doświadczeń w zakresie reformy samorządu terytorialnego (2004-2005): Projekt miał na celu przekazanie doświadczeń polskiej reformy decentralizacji ustrojowej i funkcjonowania samorządów terytorialnych gruzińskim parlamentarzystom z nowopowstałej Komisji Stanu ds. Reformy Systemu Efektywnego Zarządzania i Porządku Terytorialnego, przedstawicielom gruzińskich instytucji ds. samorządów oraz organizacji pozarządowych. W styczniu 2005 roku odbyła się w Polsce 8-dniowa wizyta studyjna, opracowano także raport dot. możliwości rozwoju projektów na rzecz Gruzji.
Projekt realizowany był przez FRDL w ramach Programu RITA – Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Fundację Edukacja dla Demokracji na przełomie 2004/2005 roku.

4. Rola mediów w procesie decentralizacji i wprowadzania reform w Gruzji – rekomendacje na podstawie polskich doświadczeń (2005)
Projekt był kontynuacją poprzedniego działania i miał na celu przygotowanie dziennikarzy gruzińskich do promowania wprowadzanej w Gruzji reformy samorządowej. Była to wizyta studyjna grupy dziennikarzy i pracowników działu PR parlamentu i merostwa w Tbilisi w maju i czerwcu 2005 r. Finansowana była także z Programu RITA. Uczestnicy otrzymali wiedzę na temat decentralizacji w Polsce, poznali specyfikę polskiej transformacji w mediach w odniesieniu do uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych, poznali konkretne przykłady roli mediów we wprowadzaniu polskich reform (trzy funkcje mediów: edukacyjną, platformy debaty publicznej oraz funkcję kontrolną) oraz poznali „praktyki dziennikarskie” we współpracy z władzami centralnymi i samorządami oraz dobre praktyki prowadzenia polityki informacyjnej przez gminy.
5. Wprowadzenie metod aktywnego uczenia do szkoleń urzędników administracji publicznej i przedstawicieli organizacji pozarządowych, przygotowanie do zarządzania projektami (2005):
Projekt miał na celu  podniesienie poziomu efektywności szkoleń oferowanych przez SATMA dla urzędników administracji publicznej i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W jego ramach odbyły się szkolenia (m.in. dotyczące oceny potrzeb, ewaluacji, aktywnych metod prowadzenia szkoleń, zarządzania projektami) oraz wizyta studyjna. Projekt realizowany przez Biuro Zarządu we współpracy z Gruzińskim Stowarzyszenie Praktyków Samorządowych (SATMA) z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (sierpień- wrzesień 2005).

6. Przygotowywanie do tworzenia partycypacyjnej strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego miasta Kutaisi na podstawie polskich doświadczeń wybranych samorządów i organizacji pozarządowych – wizyta studyjna w Polsce (2006):
Projekt był odpowiedzią na prośbę mera miasta Kutaisi. FRDL zorganizowała w październiku siedmiodniową wizytę studyjną w Polsce dla grupy 10 przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, organizacji pozarządowych, członków specjalnej grupy roboczej, powołanej do wdrażania reformy samorządowej w regionie Imereti. Partnerem FRDL w Gruzji była organizacja: Imereti Region – Regional Government Administration. Program finansowany był przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Wschód-Wschód.

Kazachstan

1. Doradztwo (2000-2002)
Pierwszym ekspertem FRDL w Kazachstanie był prof. Jerzy Regulski w 2000 roku. W 2001 roku wizyty tam odbyli dyrektorzy regionalnych ośrodków FRDL w Bydgoszczy i Szczecinie. Głównym ich celem było przekazanie partnerom kazachskim wiedzy i polskich doświadczeń z zakresu wprowadzenia reformy samorządowej oraz stosowania demokratycznych metod zarządzania na różnych szczeblach struktur państwowych i samorządowych od parlamentu do rady gminy.

W styczniu 2002 r. odbyła się wizyta studyjna dyrektorów ośmiu kazachskich centrów szkoleniowych i przedstawicieli International City / County Management Association (IMCA) w siedzibie Fundacji w Warszawie oraz w obu wcześniej wymienionych ośrodkach FRDL. Podczas wizyty goście zapoznali się z działalnością, strukturą i sposobem funkcjonowania Fundacji, organizacją samorządu terytorialnego, rozwojem służby cywilnej w Polsce, a w szczególności z systemem szkoleń dla jej członków i rolą organizacji pozarządowych w tym procesie.

2. Przejrzysty Kazachstan – Wizyta studyjna i szkolenie dla przedstawicieli samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych z Kazachstanu (2007)
Projekt mający na celu przekazanie przedstawicielom Kazachstanu polskich doświadczeń w zakresie wspierania samorządności, zwalczania korupcji i promowania przejrzystości życia publicznego.
Realizowany był poprzez sześciodniową wizytę studyjną na Mazowszu 10-osobowej grupy z Kazachstanu, złożonej z przedstawicieli władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych. Na program wizyty złożyły się trzydniowe szkolenie dla trenerów, którzy będą funkcjonować jako eksperci projektu Transparent Kazahstan, wizyt w wybranych mazowieckich gminach, uczestniczących Forum Przejrzystej Polski. Wizyta przeprowadzona została w ramach w ramach regionalnego Programu Wschód-Wschód. Działania po stronie polskiej były finansowane ze środków Fundacji im. Stefana Batorego oraz FRDL.
Wizyta stanowiła fazę pilotażową większego projektu Transparent Kazahstan, realizowanego przez Fundację Sorosa od 2008 roku. Działania przygotowawcze do uruchomienia tego projektu były prowadzone od końca 2006 roku (obejmowały m.in. wizytę studyjną przedstawiciela FRDL w Kazachstanie).

Afryka

Tunezja

1. Demokratyzacja kraju, wybory, społeczeństwo obywatelskie (2011)

Trzydniowe seminarium w Tunisie realizowane na zamówienie Ambasady RP w Tunisie przy współpracy Grupy Zagranica. Zespół eskpertów zwiazanych z FRDL przeprowadził cykl wykładów i warsztatów dla aktywistów z całej Tunezji. Celem było przedstawienie polskich doświadczeń transformacyjnych, które mogą posłużyć tunezyjskim partnerom do wypracowania własnego modelu demokratyzacji i reformy administracyjnej w porewolucyjnych realiach. Prof. Jerzy Regulski na zaproszenie Ministra ds. Rozowju Regionalnego Tunezji, prof. Abderrazaka Zouari wziął udział w konferencji “Podstawy rozwoju regionalnego”.

2. Liderzy społeczeństwa obywatelskiego w Tunezji (2012)

Projekt realizowany był przez FRDL Centrum Szkoleniowe w Szczecinie ze środków MSZ (konkurs “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2012”). Partnerem była Sieć Stowarzyszeń na Rzecz Obywatelstwa i Rozwoju (Toiles des Associations pour le civisme et development – TACID) z siedzibą w Tunisie. Celem przedsięwzięcia było przekazanie doświadczeń polskiej transformacji ustrojowej oraz wykształcenie kompetencji trenerskich 10-osobowego zespołu tunezyjskich ekspertów jako trenerów samodzielnych, a zarazem partnerów trenerów polskich. Przeszkolony zespół ma w przyszłosci utworzyć niezależną, obywatelską instytucję szkoleniową. Projekt obejmował naradę z partnerami w Tunezji, wizytę zrekrutowanych przez TACID osób w Polsce oraz warsztaty “Kształcenie trenerów”, warsztaty “Liderzy transformacji” w Tunezji oraz podsumowującą konferencję “Polsko-tunezyjska współpraca NGO” w Tunisie. Celem tej ostatniej było omówienie i ewaluacja doświadczeń z projektu, uroczyste certyfikowanie nowych trenerów, ale przede wszystkim zaplanowanie dalszych wspólnych działań szkoleniowych na rzecz budowy w Tunezji społeczeństwa obywatelskiego. Szczególnie istotnym tematem poruszonym w  dyskusji były perspektywy utworzenia w Tunezji obywatelskiej instytucji szkoleniowej współpracującej z polskimi partnerami oraz zasady i metody jej działania.