COMPASS – kompetencje wspierające przedsiębiorczość innowacyjną młodzieży

Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  Innowacje, przedsiębiorczość młodzieży, współpraca międzynarodowa

Instytucja kontraktująca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Źródło finansowania: Erasmus+ KA2-Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży

Wartość projektu: 68 075 euro

Wartość dofinansowania: 68 075 euro

Lider projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Partnerzy projektu:

 • PEDAL Consulting s.r.o.- SŁOWACJA
 • EDUcentrum, z.ú.- REPUBLIKA CZESKA
 • Fondatsiya za Reforma v Mestnoto Samoupravlenie- BUŁGARIA

Grupa docelowa: pracownicy i współpracownicy lidera i partnerów projektu odpowiedzialni za realizację działań i projektów w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji młodzieży w obszarze innowacyjności

Cel główny projektu: Wspieranie budowania potencjału osób pracujących z młodzieżą w zakresie rozwoju kompetencji sprzyjających przedsiębiorczości innowacyjnej.

Cele szczegółowe projektu:

 • Identyfikacja kompetencji sprzyjających rozwojowi innowacji
 • Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie edukacji młodzieży wspierająca rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej
 • Identyfikacja metod kształcenia młodzieży w zakresie rozwoju kompetencji sprzyjających myśleniu innowacyjnemu
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami projektu w obszarze pracy z młodzieżą

Zadania:

Projekt został opracowany w odniesieniu do rekomendacji z ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, które szczególny nacisk kładą na konieczność rozwoju kapitału społecznego Małopolski w obszarze kompetencji, które sprzyjają myśleniu innowacyjnemu oraz rozwojowi przedsiębiorczości innowacyjnej. W tym celu FRDL MISTiA postanowiła nawiązać partnerstwo strategiczne z partnerami, którzy mają doświadczenie w obszarze pracy z młodzieżą, rozwijania innowacji i budowania przedsięwzięć innowacyjnych w biznesie. Projekt koncentruje się na opracowaniu materiałów edukacyjnych dla personelu pracującego z młodzieżą, ułatwiających realizacje działań edukacyjnych w zakresie innowacji i przedsiębiorczości. Projekt zbudowano w oparciu o metodę RÓŻY WIATRÓW (WIND ROSE), gdzie 4 kierunki kompasu są powiązane z 4 głównymi tematami uczenia się w projekcie:

N- Nowości i innowacje w przedsiębiorczości, kluczowe kompetencje nowoczesnej gospodarki,

S- Samoocena i narzędzia wspierające rozwój osobisty młodzieży ukierunkowane na innowacyjną przedsiębiorczość,

E- (Experiences) Doświadczenia i dobre praktyki w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości młodzieży,

W- Warsztaty, szkolenia, seminaria- programy nauczania wspierające innowacyjność młodzieży.

 Koncepcja projektu realizowana jest w oparciu o następujące zadania:

 • Międzynarodowe spotkania partnerów projektu (Transnational Partners Meeting, TPM)
 • Szkolenia międzynarodowe (Learning, Teaching, Training, LTT)
 • Opracowanie rezultatów intelektualnych projektu (Intellectual outputs)
 • Organizacja działań upowszechniających (Dissemination events)

Efekty:

Podręcznik „Compass- way to future competencies, future skills, future jobs”, który stanowi rezultaty pracy intelektualnej w projekcie, powstały dzięki wymianie dobrych praktyk i doświadczeń między partnerami realizacyjnymi. Podręcznik dedykowany jest dla osób, które pracując z młodzieżą mają wpływ na kształtowanie kompetencji młodych osób. W podręczniku edukatorzy młodzieżowi znajdą opis nowo powstających sektorów społecznych i gospodarczych, które stwarzają możliwość podejmowania nowatorskiej działalności gospodarczej, społecznej, czy przedsiębiorczości społecznej. Podręcznik w kompleksowy sposób opisuje globalne megatrendy, kształtujące naszą rzeczywistość, rosnące, rozwijające się branże i sektory, zawody oraz kompetencje przyszłości. W podręczniku znajdują się też scenariusze zajęć edukacji nieformalnej młodzieży, które ukierunkowane są na myślenie kreatywne, innowacyjne. Podręcznik dostępny jest poniżej, w sekcji: "Pliki do pobrania".

Opiekunka projektu: Magdalena Szczudło