RATIO - Regional actions to innovate operational programmes/Działania regionalne na rzecz wprowadzenia innowacji do programów operacyjnych

Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  Innowacje i innowacyjność, Przedsiębiorczość, Rozwój obszarów wiejskich, Współpraca międzynarodowa

Instytucja kontraktująca: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg Europa

Źródło finansowania: INTERREG EUROPA

Wartość projektu: 1 432 861,00 euro

Wartość dofinansowania: 1 172 572, 75 euro

Lider projektu: Aragonese Federation of Municipalities, Regions and Provinces (FAMCP)- ARAGONIA, HISZPANIA

Partnerzy projektu:

 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie- MAŁOPOLSKA, POLSKA
 • Aufbauwerk Region Leipzig GmbH- SAKSONIA, NIEMCY
 • Regional Development Agency of Usti Region, PLC- USTI, REPUBLIKA CZESKA
 • Business Confederation of Aragon- ARAGONIA, HISZPANIA
 • Vidzeme Planning Region- LIWONIA, ŁOTWA
 • Municipality of Vila Pouca de Aguiar- ALTO TRAS OS MONTES, PORTUGALIA
 • Regional Association of Lazio Municipalities-ANCI Lazio- LACJUM, WŁOCHY
 • Cork Chamber of Commerce- CORK, IRLANDIA

Grupa docelowa: pracownicy organizacji partnerskich odpowiedzialni za rozwój innowacji i monitoring polityki regionalnej, przedstawiciele regionów partnerskich- politycy regionalni, urzędnicy samorządowi odpowiedzialni za zarządzanie regionalnymi strategiami w obszarze rozwoju innowacyjności, zarządzanie i wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych, przedstawiciele samorządów lokalnych zainteresowani rozwojem przedsiębiorczości innowacyjnej na obszarach wiejskich w regionach partnerskich.

Okres realizacji: 1.04.2016- 31.03.2020

Cel główny projektu: Doskonalenie regionalnych polityk i programów operacyjnych w 8 regionach Unii Europejskiej w zakresie rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej na obszarach wiejskich

Cele szczegółowe projektu:

 • Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju przedsiębiorczości innowacyjnej na obszarach wiejskich między regionami i organizacjami partnerskimi projektu
 • Identyfikacja dobrych praktyk wspierających inkubowanie, wspieranie i rozwijanie przedsiębiorczości innowacyjnej na obszarach wiejskich w regionach partnerskich projektu
 • Opracowanie rekomendacji do instrumentów polityki regionalnej w zakresie ukierunkowania ich na rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej na obszarach wiejskich w regionach partnerskich projektu
 • Rozwój współpracy międzynarodowej między organizacjami partnerskimi oraz przedstawicielami regionów partnerskich

Zadania

FAZA I WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, kwiecień 2016- marzec 2018 charakteryzowała się następującymi działaniami:

 • analiza ekosystemu innowacji na terenach wiejskich w regionach partnerskich, identyfikacja doświadczeń i dobrych praktyk- wymiany i wizyty studyjne w 8 regionach partnerskich, warsztaty regionalne i lokalne w regionach partnerskich
 • opracowanie  przez każdy region partnerski rekomendacji dla polityk regionalnych w zakresie rozwoju innowacji na obszarach wiejskich i przedstawienie ich w formie Regionalnych planów działań w zakresie innowacji na obszarach wiejskich
 • przekazanie przedstawicielom regionów i samorządom regionalnym do realizacji Regionalnych planów działań w zakresie innowacji na obszarach wiejskich

FAZA II WDRAŻANIE kwiecień 2018- marzec 2020, charakteryzuje się następującymi działaniami:

 • wdrożenie rekomendacji z Regionalnych planów działań do dokumentów strategicznych poszczególnych regionów partnerskich
 • monitoring wdrażania rekomendacji z Regionalnych planów działań do dokumentów strategicznych poszczególnych regionów partnerskich
 • upowszechnianie rezultatów projektu oraz współpracy międzyregionalnej
 • promocja innowacji i innowacyjności na obszarach wiejskich

Efekty:

 • Opracowanie Regionalnych planów działań przez każdy z regionów partnerskich w tym Małopolskiego Planu Działań na rzecz rozwoju innowacji na obszarach wiejskich
 • Udział w Konsultacjach społecznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014- 2020
 • Wdrożenie rekomendacji z regionalnych planów działań do programów regionalnych w tym do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020

Opiekunka projektu: Magdalena Szczudło