e-Xtra-grafika

RUSZA VII NABÓR uzupełniający w ramach projektu e-Xtra Kompetentni

FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ogłasza VII nabór uzupełniający konkursu grantowego w projekcie e-Xtra Kompetentni. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, nr POPC.03.01.00-00-0068/17, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Gminy mogą ubiegać się o grant na realizację mikroprojektu, którego celem jest przeszkolenie zadeklarowanej przez gminę liczby dorosłych mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych. Na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego, gmina może otrzymać nawet od 15 000,00 zł do 83 915,19 zł  (bez wkładu własnego). W ramach grantu gmina może wydatkować środki na: organizację szkoleń, promocję projektu, sprzęt, wynagrodzenia dla instruktorów i całościowe zarządzanie projektem, w tym między innymi wynagrodzenie dla koordynatora i obsługę księgową.

Termin składania wniosków upływa 10.01.2020 r. o godz. 15:00.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów, w tym Regulamin konkursu, wzór wniosku aplikacyjnego, FAQ, dostępne są na stronie projektu: http://e-xtra.com.pl/

Kontakt:
Maria Piękoś-Konopnicka – Koordynator projektu:  tel. 12/633 51 54, e-mail: maria.konopnicka@mistia.org.pl