Formalne aspekty organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną w miastach i na drogach zamiejskich

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Zapraszamy Państwa na szkolenie z organizacji ruchu drogowego w kontekście sygnalizacji świetlnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane przez nas szkolenie przybliży problematykę sterowania ruchem drogowym, z uwzględnieniem przepisów dotyczących szczegółowych warunków technicznych stosowania sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych (Dz.U.2019.2311 ze zm.). Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. kwestie dotyczące prawidłowości wykonywania projektów organizacji ruchu drogowego z sygnalizacją świetlną oraz minimalnych zasad w aspekcie formalnego opiniowania i zatwierdzania projektów obejmujących sterowanie ruchem drogowym, z uwzględnieniem stałej i czasowej organizacji ruchu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie fundamentalnych reguł i zasad dotyczących stosowania i funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, wynikających z przepisów ustawy Prawa o ruchu drogowym, ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem oraz nadzoru nad tym zarządzaniem, rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, szczegółowych warunków technicznych stosowania sygnalizacji świetlnej oraz pozostałych przepisów techniczno-budowlanych, w tym także z uwzględnieniem projektu wzorców i standardów w drogownictwie.
• Wskazanie prawidłowego sposobu doboru faz sygnalizacyjnych (w tym omówienie strumieni o niedopuszczalnym jednoczesnym zezwoleniu na ruch) i przypisanych im grup kolizyjnych.
• Omówienie i dyskusja w zakresie procedury weryfikacji czasów międzyzielonych.
• Dyskusja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście programów i algorytmów sygnalizacji świetlnej w projektach stałej i czasowej organizacji ruchu.
• Wyniki badań zachowań kierujących pojazdami i pieszych przy sygnalizacji świetlnej.
• Przykłady praktyki projektowej.
• Możliwość dyskusji o miejscach i projektach organizacji ruchu nadesłanych bezpośrednio przez uczestników szkolenia.
W programie szkolenia duży nacisk położono na:
• Prezentację treści teoretycznych (prawnie wymaganych), praktycznych (stosowanych powszechnie i uznanych za prawidłowe) oraz wyników badań zachowań uczestników ruchu drogowego – z ich wzajemną konfrontacją.
• Dyskusję, wspólną wymianę doświadczeń uczestników – a w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania od uczestników, zadawane w dowolnym momencie szkolenia.
• Możliwość analizy sytuacji drogowo-ruchowej na podstawie projektu organizacji ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie w problematykę sterowania ruchem drogowym – synteza.
2. Szczegółowe podstawy prawne w zakresie sygnalizacji świetlnej oraz oficjalne projekty zmian (tzw. „Propozycja wymagań dla oznakowania drogowego” oraz projektów „Wzorców i Standardów” rekomendowanych przez Ministra właściwego ds. transportu) a także projektów ustaw i rozporządzeń.
3. Formalne obowiązki Organu Zarządzającego Ruchem, Zarządu Drogi oraz Policji.
4. Formalny zakres projektu organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną – stało- i zmiennoczasowy program, organizacja ruchu stała i czasowa.
5. Fazy sygnalizacyjne – objaśnienie doboru i określania strumieni kolizyjnych.
6. Grupy kolizyjne i nadzorowane – powiązanie ze strumieniami ruchu oraz reguły ich zabezpieczenia.
7. Problematyka czasów międzyzielonych – teoria i praktyka.
8. Minimalne długości sygnałów świetlnych.
9. Pozostałe zabezpieczenia formalne w projekcie programu sygnalizacji świetlnej.
10. Programy wejściowe i wyjściowe, harmonogramy pracy sygnalizacji świetlnej.
11. Charakterystyka programu stałoczasowego - przykłady.
12. Charakterystyka programu zmiennoczasowego (akomodacja) – przykłady.
13. Charakterystyka programu adaptacyjnego (acykliczny) - przykłady.
14. Algorytm sterowania adaptacyjnego.
15. Sterowanie skoordynowane liniowo i obszarowo – synteza wymogów formalnych.
16. Sygnalizacja wahadłowa – praktyczne problemy.
17. Wybrane problemy sygnalizacji świetlnej dla:
• Kierujących rowerami.
• Kierujących autobusami.
• Kierujących tramwajami.
18. Część warsztatowa – dyskusja nad wybranym projektem organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Organy zarządzające ruchem drogowym.
• Organy nadzorujące zarządzanie ruchem drogowym.
• Jednostki zarządów dróg krajowych i samorządowych.
• Jednostki policji wykonujące w swoim zakresie zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii lądowej i transportu, w specjalności inżynieria ruchu drogowego. Członek Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nauczyciel badawczo-dydaktyczny z zakresu inżynierii drogowej i transportowej. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu teorii ruchu drogowego i zachowań transportowych. Wykładowca wielu szkoleń dotyczących sygnalizacji świetlnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projektant organizacji ruchu drogowego, sterowania ruchem drogowym oraz analiz bezpieczeństwa i warunków ruchu środków transportu indywidualnego i zbiorowego. Współautor Studiów Transportowych, Planów Zrównoważonej Mobilności oraz Raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego – dla miast, powiatów i województw.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 10 września 2021 r.