Organizacja ruchu drogowego. Zagadnienia specjalistyczne. Nadzór w zarządzaniu ruchem, zatwierdzanie organizacji ruchu.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu zajęcia, podczas których omówione zostaną problemy i kontrowersje wynikające z nieścisłości przepisów regulujących zasady projektowania czasowej organizacji ruchu. W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki, rozwiązuje symulowane przypadki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste problemy na podstawie konkretnych sytuacji dotyczących projektów stałej, zmiennej i czasowej organizacji ruchu (analiza przykładowych schematów działań dla projektantów organizacji ruchu, zarządcy drogi, policji i organu zarządzającego ruchem na drodze). Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory pism i dokumentów do realizacji zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach i organizacji ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zrozumienie zasad inicjowania zmian w organizacji ruchu – dwa katalogi podmiotów uprawnionych
 do zainicjowania zmian w organizacji ruchu.
• Rozumienie pojęcia organizacji ruchu drogowego – geometria, zakres dostępu do drogi, zasady
 umieszczania znaków, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
• Opanowanie zagadnień zatwierdzania organizacji ruchu w kontekście sporządzania organizacji ruchu.
• Umiejętność oceny projekt organizacji ruchu w kontekście projektu budowlanego.
• Umiejętność prawidłowego wydawania opinii do geometrii przez organy zarządzające ruchem na drogach.
• Współpraca w zakresie organizacji ruchu drogowego pomiędzy jednostkami uczestniczącymi w zmianach
 organizacji ruchu.
• Umiejętność reakcji na działania organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach.
• Umiejętność dokonywania ocen organizacji ruchu.
• Umiejętność rekcji w przypadku gwałtownych i nieplanowanych zmian w organizacji ruchu drogowego –
 analiza najczęstszych przypadków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rozumienie pojęcia organizacja ruchu drogowego: geometria drogi, zakres dostępu do drogi, zasady i sposób umieszczania znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasady działania sygnalizacji świetlnej.
2. Typologia projektów organizacji ruchu – zasady kwalifikowania przy rozpatrywaniu projektów organizacji ruchu.
3. Zasady organizacji pracy zarządcy drogi i organu zarządzającego ruchem na drodze przy rozpatrywaniu projektów organizacji ruchu.
4. Jednostki uprawnione do składania projektów organizacji ruchu do rozpatrzenia.
5. Jednostki uprawnione do inicjowania procedury zmiany organizacji ruchu.
6. Odpowiadanie na wnioski w sprawie zmian w organizacji ruchu drogowego.
7. Zasady przekazywania zatwierdzanych organizacji ruchu: do zarządców dróg, dla Policji, dla jednostek składających projekt do rozpatrzenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zarządów dróg, organów zarządzających ruchem na drogach i organów sprawujących nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach, projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, pracownicy Policji – Komend Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Policji Wydziału Ruchu Drogowego, Pracownicy wykonawców i podwykonawców robót drogowych, wnioskodawcy zmian w czasowej organizacji ruchu, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Uzyskał także stopień doktora nauk prawnych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w specjalności administracyjnoprawnych aspektów organizacji ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, Prawie Administracyjnym i Postępowaniu Administracyjnym. Powoływany przez powszechne sądy cywilne i karne jako biegły sądowy ad hoc w sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej z zakresu dróg publicznych, dróg wewnętrznych, organizacji ruchu drogowego, wypadków drogowych oraz kolizji drogowych. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie. Pełnomocnik w sprawach o wydanie decyzji lokalizacyjnych i decyzji na zajęcie pasa drogowego

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 12 kwietnia 2021 r.