Opłaty za usługi wodne, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty retencyjnej. Ściągalność opłat w 2023 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie opłata retencyjna oraz inne opłaty za usługi wodne.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem szkolenia jest problematyka opłat za usługi wodne wynikających z prawa wodnego w tym m.in. opłaty retencyjnej. Uzyskana wiedza, będzie szczególnie przydatna dla pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się naliczaniem opłaty retencyjnej, jak również dla podmiotów, którym naliczono opłaty, np. za pobory wód, odprowadzanie ścieków. Nadchodzący rok 2023 będzie istotny z punktu widzenia tej problematyki, gdyż minie 5 lat od wejścia w życie ustawy Prawo wodne, co ma znaczenie dla ściągalności zobowiązań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie się z problematyką prawa wodnego w zakresie opłat za usługi wodne, z uwzględnieniem opłaty retencyjnej.
 • Uzyskanie praktycznych informacji w zakresie sposobu ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
 • Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat zmian w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w związku z sytuacją epidemiczną.
 • Zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądowym.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Organy w sprawach gospodarowania wodą – omówienie podmiotów zajmujących się sprawami gospodarowania wodą.
 2. Powszechne korzystanie z wód – przedstawienie tej problematyki.
 3. Zwykłe korzystanie z wód – omówienie tego zagadnienia.
 4. Szczególne korzystanie z wód i usługi wodne – interpretacja pojęć, z uwzględnieniem problematyki zmniejszenia naturalnej retencji.
 5. Usługi wodne – omówienie problematyki z podaniem przykładów.
 6. Istota opłat za usługi wodne – ogólne przedstawienie kwestii opłat za usługi wodne.
 7. Opłata stała – przedstawienie sposobów wyliczenia opłaty stałej.
 8. Opłata zmienna – omówienie tej instytucji prawnej i wskazanie na sposób wyliczenia.
 9. Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – omówienie zagadnienia, wraz z procedurą i orzecznictwem sądowym.
 10. Opłaty za usługi wodne w 2023 roku – omówienie zagadnienia upływu 5 lat od wejścia w życie ustawy Prawo wodne z punktu widzenia ściągalności zobowiązań.
 11. Reklamacje – omówienie możliwości kwestionowania naliczonej opłaty.
 12. Decyzje wystawiane z powodu braku zapłaty opłaty – omówienie trybu postępowania w przypadku braku zapłaty naliczonej opłaty.
 13. Zwolnienia z opłat – wskazanie na ulgi w tym zakresie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gminy i miasta, pracownicy urzędów wojewódzkich, pracownicy Starostw Powiatowych zajmujący się opłatami za usługi wodne oraz naliczaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych i inne osoby zainteresowane tą tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym struktur gospodarki wodnej (RZGW, Wody Polskie), praktyk stosowania prawa w kancelarii prawnej, współpracownik Gminy w zakresie postępowania o naruszenie stosunków wodnych, aktualnie pracownik samorządowy w miejskiej jednostce organizacyjnej zajmującej się m.in. gospodarką wodną, doświadczony trener oraz autor publikacji naukowych z zakresu Prawa wodnego i Kpa, uczestnik debaty „Wodny Okrągły Stół Gospodarowanie wodą – wyzwania dla Polski” i „II Wodny Okrągły Stół 2022 Miasto odpowiedzialne za wodę”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 18 stycznia 2023 r.