Rewolucja w dodatkach mieszkaniowych. Procedura administracyjna jako obowiązujący tryb wydawania decyzji związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych

Miejsce
Internet
Termin
23 czerwca 2021
Czas trwania
09:00 - 13:30
Cena
300 zł

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą dodatki mieszkaniowe i ostatnie zmiany w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 lipca 2021 r. obowiązywać zaczną nowe regulacje w zakresie ustalania kręgu podmiotów uprawnionych do dodatku mieszkaniowego, dochodu rodziny, wydatków ponoszonych na zajmowany lokal mieszkalny, określania wysokości należnego dodatku mieszkaniowego. Ponadto wprowadzone zostaną szczególne rozwiązania na czas pandemii – dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu i przyznanie dodatku mieszkaniowego na okres wsteczny, a także nałożenia na rady gmin nowych obowiązków w tym obszarze. W związku z tym serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego praktycznie omówione zostaną zmiany prawne w tym zakresie, co pozwoli przygotować się do sprawnego realizowania zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym wydawania prawidłowych decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • zapoznanie pracowników z nowymi przepisami prawa w zakresie dodatków mieszkaniowych,
 • przekazanie umiejętności prawidłowego zastosowania obowiązujących przepisów prawa oraz ustalenie we właściwym trybie należnego dodatku mieszkaniowego,
 • przygotowanie organów gminy do praktycznego stosowania nowych przepisów w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych,
 • materiały przekazywane uczestnikom będą zawierały akty prawne w obowiązującej treści, projekty zmian przepisów oraz wybrane orzeczenia sądów administracyjnych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie, niezbędne dokumenty, wniosek i deklaracja, uprawnienie rady gminy do określenia ich treści.
 2. Krąg podmiotów uprawnionych do uzyskania dodatku mieszkaniowego, ustawowe wyłączenia.
 3. Pojęcie dochodu rodziny w nowym stanie prawnym i sposoby jego ustalania.
 4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego jako wiodąca przesłanka przyznania dodatku mieszkaniowego. Wyjątki od zasady.
 5. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym z oddanego w dzierżawę.
 6. Nowa kategoria wydatków ponoszonych na lokal mieszkalny w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
 7. Możliwości i zakres ograniczenia poniesionych wydatków uwzględnianych przy ustalaniu wysokości dodatku mieszkaniowego.
 8. Sposoby określania powierzchni użytkowej lokalu, uprawnienie rady gminu do podwyższenia maksymalnej powierzchni normatywnej lub maksymalnego dopuszczalnego stopnia jej przekroczenia.
 9. Prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
 10. Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz tryb ustalania ich wysokości, maksymalna wysokość dodatku, z uwzględnieniem prawa gminy do jej zmiany.
 11. Wywiad środowiskowy, przesłanki odmowy przyznania uprawnienia – definicja rażącej dysproporcji.
 12. Wznowienie postępowania w sprawie przyznanego dodatku mieszkaniowego – podstawy i tryb wznowienia.
 13. Przesłanki wstrzymania wypłaty pobieranego dodatku, wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatku, ponowne jego przyznanie.
 14. Odpowiedzialność zarządcy za brak powiadomienia o zaleganiu z opłatami.
 15. Szczególne rozwiązania w okresie pandemii:
 • dodatek mieszkaniowy na okres wsteczny,
 • dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu. 
 1. Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem regulacji Kpa, obowiązującego przy wydawaniu decyzji administracyjnych z zakresu spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych:
 • właściwość rzeczowa organu,
 • elementy i ocena wniosku złożonego przez stronę,
 • braki formalne wniosku, termin ich usunięcia,
 • instytucja ponaglenia,
 • postępowanie dowodowe, obowiązek wskazania przez organ przesłanek zależnych od strony, prawo przedłożenia dodatkowych dowodów,
 • uzupełniające postępowanie dowodowe,
 • obligatoryjne składniki decyzji administracyjnej,
 • uprawnienie organu odwoławczego w przypadku błędnej wykładni przepisów prawa w decyzji organu I instancji,
 • udział strony w postępowaniu,
 • doręczenie decyzji,
 • środki zaskarżenia, zrzeczenie się odwołania i jego skutki,
 • wzruszanie decyzji ostatecznych.
 1. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, ośrodków pomocy społecznej oraz jednostek zarządzających mieniem komunalnym lub prowadzących gospodarkę mieszkaniową wydający decyzje w sprawach dodatku mieszkaniowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, doświadczony wykładowca FRDL

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 300 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 18 czerwca 2021 r.