Kontrola i nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem samorządów

Miejsce
Internet
Termin
15 czerwca 2021
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
285 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego należy do najtrudniejszych ale i najważniejszych zagadnień kontrolnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że spółki tworzone są do zaspakajania kluczowych potrzeb społeczności lokalnych i mających zasadnicze znaczenie w realizacji zadań samorządu. Zgodnie z przepisami prawa władze samorządowe mogą realizować zadania publiczne poprzez spółki prawa handlowego, które wyposażone w majątek publiczny, stają się narzędziem mającym dostarczać usługi użyteczności publicznej. Zapraszamy na szkolenie podczas którego uczestnicy uzyskają profesjonalną wiedzę w zakresie prawidłowego sprawowania nadzoru i kontroli nad spółkami.  

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zaznajomienie uczestników z kwestiami związanymi z efektywnym sprawowaniem kontroli i nadzoru nad spółkami z udziałem jst.
  • Poznanie sposobów i instrumentów nadzorczych do wykonywania ustawowych obowiązków przez jst (organy wykonawcze i uchwałodawcze).
zwiń
rozwiń
Program
  1. Kontrola i nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem samorządów:
    • Wprowadzenie - kontrola i nadzór, co to oznacza? 
    • Spółki z udziałem samorządów terytorialnych:
    • rodzaje spółek z udziałem gminy, powiatu lub województwa,
    • dopuszczalny przedmiot działalności spółki komunalnej,
    • procedury tworzenia spółki, kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta) oraz rady gminy.
  2. Organizacja i wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością spółki komunalnej:
    • Kontrola i nadzór nad działalnością spółki ze strony gminy – założenia, cele, rodzaje.
    • Uprawnienia kontrolne i nadzorcze organów gminy - podział uprawnień pomiędzy organ wykonawczy i organ stanowiący.
    • Uprawnienia radnych do kontrolowania spółki.
    • Precedensowe orzecznictwo NSA dotyczące uprawnień rady gminy do kontrolowania spółki, uprawnienia kontrolne wspólników spółki tj. zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenie), tzw. uprawnienia osobiste wspólników, różnice w spółkach z o.o. w stosunku do spółki akcyjnej.
    • Uprawnienia kontrolne rady nadzorczej, sposób obsadzenia, uprawienie, wykonywania kontroli.
  3. Organizacja nadzoru nad spółką w urzędzie gminy/miasta:
    • Możliwe sposoby sprawowania nadzoru w ramach urzędu, nadzór rozproszony, nadzór scentralizowany.
    • Instrumenty nadzorcze, w tym kształtowanie wynagrodzeń członków organów spółki.
  4. Zmiany w funkcjonowaniu spółek wynikające z regulacji covidowskich.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst: wójt , burmistrz, prezydent, starosta, skarbnik, radni, osoby sprawujące kontrolę nad spółkami w urzędzie, wydziały nadzoru właścicielskiego, audytorzy, kontrolerzy, osoby sprawujące funkcje kierownicze w nadzorowanych spółkach, członkowie rad nadzorczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wod-kan. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.
 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 10 czerwca 2021 r.