Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej

W piątek w Rzeszowie zakończy się pierwsza sesja warsztatowa w ramach programu „Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” (ang. Leadership Academy for Cross Border Cooperation) zatytułowana „Wyzwania dla dobrego rządzenia na poziomie lokalnym”. Podczas trzech dni warsztatów burmistrzowie oraz wójtowie z Polski i Ukrainy doskonalą swoje kompetencje przywódcze, analizują wyzwania, przed jakimi stoją ich samorządy, jak również rozmawiają o wspólnych projektach i inicjatywach dotyczących współpracy transgranicznej. Program przeznaczony jest dla świadomych i nowoczesnych liderów samorządowych z terenów przygranicznych, którzy chcą rozwijać kompetencje przywódcze niezbędne do kształtowania rozwoju lokalnych społeczności oraz skutecznego angażowania mieszkańców w inicjatywy współpracy transgranicznej.

Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej

„Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” to program rozwoju kompetencji liderskich, platforma wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń, skierowany do starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i sekretarzy gmin i powiatów. Akademia realizowana jest w trzech, trzydniowych sesjach warsztatowych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w oparciu o program Centrum Ekspertyz dla Reform Samorządowych Rady Europy (ang. Centre of Expertise for Local Government Reform). Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanych trenerów Rady Europy: Adama Aduszkiewicza, Iwanę Ibrahimową i Ludmiłę Malimon.

Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej

Akademia jest propozycją nowego spojrzenia na dobre rządzenie na poziomie lokalnym, w oparciu o doświadczenia wspólnoty krajów należących do Rady Europy. Dobre i skuteczne przywództwo to szansa dla społeczności lokalnej na wszechstronny rozwój: społeczny, gospodarczy i kulturalny oraz wzmacnianie poczucia wspólnot i wzrost poziomu jakości życia.

Projekt został sfinansowany przez Radę Europy.

Rada Europy FRDL