Trenerzy Oświaty

Projekt “Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty”, realizowany przez FRDL Centrum Szkoleniowe w Łodzi w partnerstwie z Instytutem Nauki Lektikon, wchodzi w kolejną fazę realizacji.

Właśnie zakończył się 90 – godzinny cykl szkoleniowy dla trenerów wspomagania oświaty na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego. Każdemu z ponad 100 trenerów uczestniczących w projekcie przydzielono indywidualnego doradcę, który będzie go wspierał w realizacji procesowego wspomagania w placówkach oświatowych. Zakres wsparcia będzie wynikał z indywidualnych potrzeb danego trenera i będzie prowadzony z wykorzystaniem takich metod jak: obserwacje koleżeńskie, coaching zespołowy i indywidualny, superwizja, mentoring oraz tutoring.

Od 4 listopada 2019 r. trenerzy ruszyli w „teren”, żeby wykorzystać zdobytą wiedzę i wspomóc placówki oświatowe, dyrektorów, nauczycieli i pedagogów w rozwijaniu kompetencji kluczowych u uczniów. Kompetencje kluczowe stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia. Do kompetencji kluczowych, które rozwijane będą u uczniów szkół wszystkich typów, należą: kompetencje cyfrowe (TIK), kompetencje matematyczno-przyrodnicze, umiejętności porozumiewania się w językach obcych,  postawy: innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa oraz umiejętności uczenia się poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie. W ramach projektu procesowym wspomaganiem w rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci objęte zostaną także przedszkola.

13 i 14 grudnia w Łodzi w ramach “Twórczego warsztatu trenera wspomagania oświaty” uczestnicy projektu spotykają się ponownie, aby nie tylko wymienić się doświadczeniami i poszukać rozwiązań dla problemów, z którymi zetknęli się w ramach swoich zadań, ale również skorzystać z rad ekspertów i rozwijać swój trenerski warsztat.

Projekt “Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, stanowi realizację Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Podobne projekty realizowane są przez Ośrodki Regionalne Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego także w  Gdańsku, Bydgoszczy i Katowicach.

Więcej informacji na stronie ośrodka : http://www.frdl-lodz.pl/projekty/doskonalenie-trenerow-wspomagania-oswiaty