Przedmiotem zamówienia zakup i dostawa 72 sztuki licencji Microsoft Office Professional Plus 2021 EDU CSP lub innego programu, który posiada te same funkcjonalności.
Zamówienie jest realizowane dla Technikum Programistycznego Infotech w Białymstoku w ramach projektu
„INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej" II nr RPPD.03.03.01-20-
0228/19 realizowanego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014 - 2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin złożenia ofert: 2023-04-11 12:00:00

Link do zapytania - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/152968