Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech stanowisk elektrycznych do praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie w ramach projektu pn. „Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości” , nr RPPD.03.03.01-20-0231/19 realizowanego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

termin składania ofert - 2022-09-13 9:00:00

Więcej informacji - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/124978