Przedmiotem zamówienia jest organizacja dla maksymalnie 20 osób (1 grupa x 20 osób w wieku 15-24 lat) obozu edukacyjnego o charakterze językowym (język angielski) i sportowym wraz z warsztatami psychologicznymi oraz warsztatami z doradcą zawodowym dla młodzieży z województwa opolskiego do miejscowości górskiej w Polsce, realizowanego w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

termin składania ofert - 2022-11-24 15:00:00

Więcej informacji - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134695