Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie grupowych superwizji dla asystentów rodzin, pracowników socjalnych i koordynatorów pieczy zastępczej, realizowanych w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Termin składania ofert - 2021-07-19

Szczegółowe informacje dostępne w bazie konkurencyjności pod linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58274