Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji i przeprowadzenia kursu pn. „Serwisant komputerowy” na terenie województwa opolskiego dla 1 uczestnika projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Termin złożenia ofert: 2023-03-17 14:00:00

Link do zapytania - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149319