Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia spektakli teatralnych pn. „Spektakle teatralne profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie woj. opolskiego” w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

termin składania ofert - 2022-11-25 14:00:00

Więcej informacji - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/134864