Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja tokarki uniwersalnej do pracowni mechanicznej Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie w ramach projektu „Kluczowe umiejętności – praktyczne możliwości” nr RPPD.03.03.01-20-0231/19 realizowanego w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Termin składania ofert - 2021-11-25 11:00:00

Więcej informacji - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/79509