• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Pomiędzy I a II ratą opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych. Co musi przedsiębiorca, a co może organ? Jak wydać, zmienić, wygasić lub cofnąć zezwolenie? Wszystko o prawie i praktyce

online
Potwierdzone
Miejsce
Internet
Termin
24 kwietnia 2024
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
409/449 zł
Zapisz się na szkolenie

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 10 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapraszamy na nie przede wszystkim pracowników wydziałów działalności gospodarczej, członków GKRPA, czy pełnomocników ds. profilaktyki.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia w szczegółowy i wyczerpujący sposób przekażemy informacje dotyczące wszystkich aspektów procedury i postępowania z przedsiębiorcami, którzy mieli obowiązek wniesienia I raty opłaty, a czeka ich obowiązek wniesienia II raty do 31 maja 2024r. Przedstawimy zasady wydawania, wygaszania i cofania zezwoleń, szczególnie w aspekcie wpływu innych ustaw na funkcjonowanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, np. trudności w prawidłowym stosowaniu przepisów kpa, ustawy o zarządzie sukcesyjnym, prawa przedsiębiorców i wielu innych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe omówienie zagadnień dotyczących wydawania, zmiany, wygaszania i cofania zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Przeanalizowanie potrzebnych przepisów i ich zastosowania w praktyce.
• Przedstawienie aktualnej interpretacji treści przepisów mających zastosowanie do zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych..
• Zdobycie, pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat zasad współpracy urzędnika ze stronami postępowania.
• Ułatwienie pracy bieżącej urzędników w obliczu konieczności stosowania przepisów wielu ustaw obowiązujących w pracy z zezwoleniami na sprzedaż alkoholu.
• Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania zawodowe uczestników i problemów zgłaszanych w trakcie szkolenia.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych: opracowanych autorsko treści dokumentów oraz wyciągów z obowiązujących przepisów koniecznych w pracy bieżącej urzędnika zajmującego się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu, wzorów dokumentów dla członków komisji konieczne przy opiniowaniu lokalizacji punktu sprzedaży, aktualnych wzorów decyzji (w tym zezwoleń różnego rodzaju) oraz innych dokumentów stosowanych w postępowaniu administracyjnych w bardzo różnych sytuacjach, najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w bieżących sprawach, trudnych sytuacjach prawnych, pomocne do interpretacji przepisów przy wydawaniu opinii i decyzji w sprawach alkoholowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia z powodu braku opłaty I raty i dopłaty 30 % w ciągu 30 dni - krok po kroku:
• Kiedy można wszcząć postępowanie – forma.
• Czynności organu w trakcie postępowania,.
• Rezygnacja z zezwolenia w trakcie postępowania. Jak prawidłowo obliczyć należną opłatę?
• Z jaką datą stwierdzamy wygaśnięcie zezwolenia?
• Prawidłowe ustalenie okresu karencji.
• Sposoby naliczenia i wyegzekwowania zaległych należności.
• Działanie organu przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
2. Piątek - 31 maja 2024r.- termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń:
• Przelewy internetowe i bankowe. Jak ocenić prawidłowość zachowania terminu wniesienia opłaty.
• Likwidacja działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę przed terminem II raty. Jak ustalić i wyegzekwować należną opłatę?
• Brak opłaty II raty w terminie - kiedy i jak naliczyć dodatkowe 30 % opłaty?
• Opłata wniesiona w niepełnej wysokości – do których zezwoleń doliczyć 30% opłaty?
• Zapowiedź rezygnacji ze sprzedaży alkoholu z powodu likwidacji punktu sprzedaży w dalszej części roku - jak poprawnie obliczyć należną opłatę?
• Obowiązki organu w trakcie 30 dni po upływie terminu wniesienia II raty.
3. Zasady zwrotu niewykorzystanej opłaty za zezwolenia - prawo a praktyka:
• Zwrot na wniosek czy z urzędu- najnowsze zalecenia RIO.
• Prawidłowa procedura zwrotu albo odmowy zwrotu opłaty nienależnie wniesionej.
4. Wszystko o wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku:
• Poprawna treść wniosku, ustalenie daty wszczęcia postępowania.
• Tytuł prawny do lokalu - jakich dokumentów wymagać?
• Decyzja o zatwierdzeniu zakładu czy zaświadczenie sanepidu?
• Winiarze, pszczelarze, sadownicy- jakie warunki muszą spełniać.
• Zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów (opłata skarbowa?)
• Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku.
• Kiedy należy zastosować art. 64 kpa, art. 10 i art. 79a kpa.
• Procedura przekazywania sprawy do organu opiniującego.
• Jak poprawnie ustalić w decyzji termin ważności zezwolenia?
• Wniesienie opłaty przed wydaniem zezwolenia - aspekty praktyczne i prawne.
• Ponaglenie - procedura organu.
• Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i zażalenia - jak poprawnie je zastosować.
5. Praktyczne problemy ze stosowaniem art.127 §1a Kpa przy zezwoleniach na sprzedaż alkoholu:
• Różnica między ostatecznością a prawomocnością zezwolenia.
• Kiedy można wprowadzić wydane zezwolenie do CEIDG?
• Oświadczenie o rezygnacji z prawa do złożenia odwołania/zażalenia. Kiedy i jak możne je stosować?
6. Nowa formuła zezwolenia na wyprzedaż. Kto i komu może sprzedać zapasy alkoholu?
7. Jak i komu udzielić zezwoleń jednorazowych lub kateringowych:

• Sezon letni - festyny, food trucki, przyczepy, domy weselne, fryzjerzy, itp. Jakie zezwolenia?
• Czy organ musi czy może wydać takie zezwolenie?
• Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?
• Zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych a wydanie zezwolenia jednorazowego – imprezy plenerowe.
• Czy organ zezwalający może ustalić warunki korzystania z zezwolenia jednorazowego na festynie?
• Zasady funkcjonowania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na imprezie masowej.
8. Zmiana treści zezwolenia:
• Przekształcenie firm. Kiedy i komu można zmienić zezwolenie, a kiedy odmówić zmiany?
• Prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenia.
• Zmiany zgłaszane przez przedsiębiorców. Kiedy powodują konieczność zmiany zezwolenia a kiedy nie: zmiana adresu magazynu dystrybucyjnego, zmiana adresu, nazwiska, nazwy lokalu lub firmy.
• Prawidłowy tryb i forma prawna, pouczenie o trybie zaskarżenia w decyzji.
9. Zarząd sukcesyjny - problemy prawne i praktyczne:
• Czy zarządca sukcesyjny może wnosić o wydanie lub wygaszenie zezwolenia?
• Z jaką datą organ może stwierdzić wygaśnięcie zezwoleń po śmierci przedsiębiorcy.
• Procedura uzyskania przez zarządcę sukcesyjnego decyzji o potwierdzeniu możliwości wykonywania zezwolenia zmarłego przedsiębiorcy – wzory dokumentów.
• Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej a stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.
• Prawa i obowiązki właścicieli przedsiębiorstwa „w spadku”.
• Komu można udzielić kolejnego zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy?
• Zasady regulowania zaległych opłat za korzystanie z zezwolenia po śmierci przedsiębiorcy.
10. Cofnięcie zezwolenia w placówce handlowej lub gastronomicznej:
• Zakaz reklamy alkoholu w punktach sprzedaży - postępowanie organu.
• Naruszenie ustawowych warunków i zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż alkoholu: m.in. dowóz alkoholu, sprzedaż przez Internet, sprzedaż energetyków.
11. Kontrola przedsiębiorców w 2024 roku, w tym prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu:
• Jak sporządzić analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa.
• Skład zespołu kontrolnego i jego uprawnienia.
• Tryb zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia.
• Dokumenty zespołu kontrolnego upoważniające do przeprowadzenia kontroli.
• Miejsce kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy?
• Metody i zakres badania dokumentów finansowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, początkujących jak i doświadczonych urzędników, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pełnomocników ds. profilaktyki, radnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Filia w Białymstoku),prawnik, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, a od ponad 30 lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji, bardzo doświadczony praktyk i wykładowca, stały współpracownik w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz wielu innych firm szkoleniowych. W latach 2014-2015 trener w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym z funduszy europejskich, dotyczącym zapobiegania narkomanii w samorządach. Od 1998r. prowadzi szkolenia w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla urzędników, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz radnych. Na zlecenie samorządów lub firm szkoleniowych przeprowadziła bardzo wiele szkoleń dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych w zakresie ich praw i obowiązków, odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości (szkolenia zamknięte),ale też dla członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, policji oraz radnych. W poprzednich latach prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych w jednej z wyższych uczelni.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Marciniak-Mordel
Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi
tel. + 48 605 909 355
katarzyna.marciniak@frdl.org.pl
Maja Pawlak
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 162 759
m.pawlak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 10 kwietnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 kwietnia 2024 r.