Fora samorządowe, autorski pomysł Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, to przede wszystkim platformy współpracy i integracji, dla określonego środowiska zawodowego w samorządach służące poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu, czy piastowanych funkcji. Dzięki współpracy w sieci FRDL, Członkowie Forów, posiadają dostęp do informacji, raportów, wyników badań publikowanych przez FRDL, mogą również uczestniczyć w krajowych i zagranicznych konferencjach, kongresach, projektach, wizytach studyjnych, etc. Ponadto fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnionymi funkcjami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców

FRDL zainicjowała i moderuje działalność ponad 80 forów samorządowych, które funkcjonują przy Regionalnych Ośrodkach FRDL w całej Polsce, zrzeszając blisko 4 000 przedstawicieli z ponad 40 środowisk samorządowych.

W 2018 roku powołane zostały Krajowe Rady Forów: Skarbników oraz Sekretarzy. Ich głównymi celami są m.in. reprezentacja w/w forów regionalnych na poziomie krajowym, zabieranie głosu w istotnych dla samorządu sprawach na poziomie krajowym, wypracowywanie stanowisk w sprawach zmian legislacyjnych, podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmacniania kompetencji skarbników/sekretarzy, etc.

Corocznie Fundacja wraz z Krajowa Radą Forów Skarbników oraz Krajową Radą Forów Sekretarzy organizuje Krajowy Kongres Sekretarzy oraz Krajowy Kongres Forów Skarbników. Kongresy to przede wszystkim wymiana doświadczeń i poglądów oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST z punktu widzenia roli i zadań sekretarza i skarbnika. Rokrocznie kongresy gromadzą skarbników i sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej, a także partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych.