• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Doradztwo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej świadczy profesjonalną i bezpośrednią pomoc doradczą przy tworzeniu strategicznych dokumentów niezbędnych do sprawnego zarządzania jednostką samorządową, pozyskiwania środków zewnętrznych na przedsięwzięcia rozwojowe, czy też opracowywaniu analiz służących poprawie zarządzania w jednostkach samorządowych.

Potencjał merytoryczny i ekspercki Fundacji zbudowany poprzez długoletnią współpracę z najlepszymi ekspertami w kraju, pozwala na oferowanie profesjonalnych i nowoczesnych usług odpowiadających na realne potrzeby samorządów, a także partnerów z sektora społecznego i biznesowego. Eksperci FRDL posiadają niezbędną wiedzę w zakresie specyfiki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, którą łączą z doświadczeniami zdobytymi w trakcie realizacji programów pomocowych prowadzonych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami. Stale poszerzana o nowe produkty i doskonalona oferta FRDL dostosowywana jest do potrzeb samorządów lokalnych.

Podejście Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej do procesu planowania strategicznego opiera się na przekonaniu, że strategia rozwoju nie jest jedynie dokumentem wyznaczającym podstawowe kierunki działań instytucji samorządowych, ale planem rozwoju całej społeczności lokalnej. Dlatego, podczas pracy nad dokumentem strategicznym często wykorzystywany jest sprawdzony model ekspercko-partycypacyjny. Polega on na możliwie szerokim udziale lokalnej społeczności oraz władz samorządu przy jednoczesnym zaangażowaniu ekspertów i konsultantów zewnętrznych, którzy odpowiadają m.in. za moderowanie warsztatów strategicznych i przeprowadzenie konsultacji społecznych. Ta metoda pracy nad dokumentami strategicznymi przyczynia się również do aktywizacji i przedsiębiorczości poszczególnych środowisk oraz całych lokalnych społeczności, a także oraz integracji społecznej mieszkańców i pozytywnej identyfikacji ze swoim środowiskiem.

Fundacja konsekwentnie rozwija ofertę doradczą dotyczącą wszystkich dziedzin funkcjonowania samorządu lokalnego i tworzy zespoły eksperckie, będące w stanie zrealizować szereg specjalistycznych usług konsultingowych i doradczych. Zapraszamy do kontaktu z placówkami FRDL w całym kraju: Ośrodki FRDL

Zapraszamy również do zapoznania się z tekstem: FRDL MISTiA liderem doradztwa dla samorządów

Kontakt