2023 - PRACE KRAJOWEJ RADY

23 marca - spotkanie wszystkich przedstawicieli Krajowej Rady. W imieniu Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST zapraszamy na spotkanie on-line wszystkich Przedstawicieli Krajowej Rady Forów Skarbników JST, które odbędzie się 23 marca 2023 r. w godzinach 9.00-11.00.

Tematem spotkania były:

  • przedstawienie bieżących działań realizowanych przez Zarząd KRFS;
  • omówienie stanu przygotowań do V Krajowego Kongresu Forów Skarbników, który odbywa się 10-11 maja w Warszawie;
  • dyskusja o aktualnych i bieżących działaniach w regionach.

2023 - STANOWISKA KRAJOWEJ RADY

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji
Krajowa Rada Forów Skarbników JST wystąpiła z wnioskiem do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji o wprowadzenie zmian do ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych w zakresie dot. zmian podatkowych - 17 lutego.

Pismo do pobrania

Ministerstwo Finansów
Krajowa Rada Forów Skarbników JST wystąpiła z wnioskiem do Ministra Finansów z wnioskiem o wprowadzenie zmian ustawowych w zakresie dochodów JST, polegających na wprowadzeniu obowiązku przekazywania dla każdej JST kwartalnych informacji o należnych i zrealizowanych wpływach z tytułu PIT na terenie danej JST - 15 lutego.

Pismo do pobrania

Krajowa Rada Forów Skarbników JST wystąpiła z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów z propozycjami zmian w ustawach: Ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku rolnym, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawa Prawo oświatowe - 12 stycznia.

Pismo do pobrania

Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów udzielił odpowiedzi - 1 marca.

Odpowiedź

Ministerstwo Środowiska udzieliło odpowiedzi - 3 marca.

Odpowiedź

Ministerstwo Edukacji i Nauki udzieliło odpowiedzi - 21 marca.

Odpowiedź

Krajowa Rada Forów Skarbników JST wystąpiła z wnioskiem do Ministra Finansów o dokonanie zmian ustawowych w zakresie dochodów JST polegających na wprowadzeniu obowiązku przekazywania przez właściwego naczelnika US dla każdej JST kwartalnych informacji o należnych i zrealizowanych wpływach z tytułu PIT na terenie danej JST - 5 stycznia.

Pismo do pobrania

Minister Finansów udzielił odpowiedzi - 3 marca.

Odpowiedź

2022 - PRACE KRAJOWEJ RADY

Spotkanie Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników z Prezesem RIO w Opolu i Wiceprzewodniczącym KR RIO - 27 października
Krajowa Rada Forów Skarbników o planowaniu samorządowych budżetów - 23 sierpnia
Spotkanie Krajowej Rady Forów Skarbników z Ministrem Tomaszewskim - 29 czerwca

2022 - STANOWISKA KRAJOWEJ RADY

Minister Finansów
Krajowa Rada Forów Skarbników JST wystąpiła z wnioskiem do Ministra Finansów z prośbą o poparcie w procesie legislacji wniosków de lege ferenda wyrażonych w sprawozdaniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych - 13 października.


Pismo do pobrania

Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
Krajowa Rada Forów Skarbników JST wystąpiła z wnioskiem do Przewodniczącego Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o podjęcie działań mających na celu wzmocnienie statusu Skarbnika w samorządzie - 30 września.


Pismo do pobrania

Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Krajowa Rada Forów Skarbników JST wystąpiła z wnioskiem do Sekretarza Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zwiększenie statusu Skarbnika w samorządzie - 30 września.

Pismo do pobrania

Departament Administracji Publicznej MSWiA
Krajowa Rada Forów Skarbników JST wystąpiła z wnioskiem do Departamentu Administracji Publicznej MSWiA o podjęcie działań mających na celu zwiększenie statusu Skarbnika w samorządzie - 30 września.
 

Pismo do pobrania

Prezes Rady Ministrów
Krajowa Rada Forów Skarbników JST wystąpiła z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o dokonanie zmian w Regulaminach Naborów Wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polsk Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 23 czerwca.


Pismo do pobrania

Ministerstwo Finansów
Krajowa Rada Skarbników JST wystąpiła do Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów ws. sposobu ewidencji kompensaty wzajemnych wierzytelności zalecanego po kontrolach przez RIO - 23 czerwca. 


Pismo do pobrania

Prezes Rady Ministrów
Krajowa Rada Skarbników JST wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów ws. pilnej weryfikacji systemu finansowania samorządów terytorialnych oraz przegląd wszystkich źródeł dochodów samorządowych - 18 maja.


Pismo do pobrania 

Odpowiedź Ministra Finansów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów ws. petycji - 27 czerwca.

Odpowiedź

Urząd Zamówień Publicznych
Krajowa Rada Skarbników JST wystąpiła do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z postulatem zainicjowania zmian legislacyjnych w zakresie przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych dot. obsługi bankowej JST oraz innych przepisów w zakresie zamówień publicznych - 16 marca.


Pismo do pobrania

Urząd Zamówień Publicznych 26 kwietnia udzielił odpowiedzi na pismo wypracowane przez Krajową Radę Forów Skarbników dotyczącą dwóch punktów: 

  • Wykreślenia zapisów z ustawy o finansach publicznych obligującej do stosowania zasad określonych w przepisach o zamówieniach publicznych w przypadkach, o których mowa w art. 264 ust. 1 i 4 ustawy - bankowa obsługa budżetu
  • Zmiany przepisów ustawy PZP utrudniające prawidłowe zaplanowanie wydatków na zadania realizowane w trybie przetargowym - określenia terminu zakończenia usługi/dostawy bądź robót w tygodniach/miesiącach/latach.

Pismo do pobrania

Ministerstwo Finansów
Krajowa Rada Forów Skarbników wystąpiła do Ministerstwa Finansów ws. zmian w zasadach etyki dotyczących doradców podatkowych - 7 lutego.


Pismo do pobrania

UWAGA! Minister Finansów 10 marca zawiesił uchwałę samorządu doradców podatkowych zakazującą im świadczenia usług na rzecz organów podatkowych. W swojej decyzji uwzględnił argumenty z pisma KRFS. 

Komunikat Ministerstwa

Ministerstwo Finansów
Krajowa Rada Forów Skarbników wystąpiła do Ministerstwa Finansów z prośbą o zainicjowanie zmian legislacyjnych w zakresie ustawy o dochodach JST - 21 stycznia.


Pismo do pobrania

Odpowiedź Ministerstwa Finansów ws. zainicjowania zmian legislacyjnych - 2 grudnia

Odpowiedź

Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
Krajowa Rada Forów Skarbników wystąpiła do Sekretarza przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z prośbą o zainicjowanie zmian legislacyjnych w zakresie dotowania szkół i placówek niepublicznych przez JST - 5 stycznia.


Pismo do pobrania

2021

Krajowa Rada RIO
Krajowa Rada Skarbników JST wystąpiła do KR RIO ws. projektu rozporządzenia MF dotyczącego sprawozdawczości budżetowej - 30 listopada


Pismo do pobrania

Minister ds. Samorządów
We wrześniu 2021 w ramach konsultacji "Samorząd 3.0", prowadzonych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowa Rada Forów Skarbników przygotowała listę propozycji zmian prawnych, możliwych ułatwień i korekt w systemie finansów samorządowych. Wszystkie one, w opinii skarbników, wpłyną na poprawę funkcjonowania samorządów i zwiększą pulę dostępnych środków. Pełna lista postulatów Krajowej Rady Forów Skarbników znajduje się w piśmie do Ministra ds. Samorządów z 28 maja.


KRF Skarbników Samorząd 3.0 postulaty

Prezes Rady Ministrów
Oświadczenie ws. konsekwencji propozycji "Polskiego Ładu dla Samorządu Terytorialnego" - 24 maja


Treść oświadczenia