29 czerwca w Warszawie odbyło się spotkanie Krajowej Rady Forów Skarbników JST działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Przedstawiciele Rady omówili dotychczasowe stanowiska i petycje do instytucji państwowych (m.in. pisma do Prezesa Rady Ministrów, Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady RIO, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych czy Ministra Finansów).

Fora skarbników zrzeszają prawie 1000 skarbników z całej Polski i są ważnym głosem w sprawach dotyczących tej grupy zawodowej oraz JST.

Uczestnicy spotkania rozmawiali również o najważniejszych, aktualnych problemach dotyczących finansowania JST. Skarbnicy alarmowali o tym m.in., że z uwagi na rosnące ceny wiele ważnych inwestycji lokalnych może nie zostać zrealizowana. Problemem jest też duży spadek nadwyżki operacyjnej w samorządach, który grozi utratą przez gminy zdolności do prowadzenia polityki rozwojowej.

W spotkaniu po raz pierwszy wziął udział Włodzimierz Tomaszewski, Minister ds. Samorządu Terytorialnego, który otrzymał zaproszenie na VI Krajowy Kongres Sekretarzy.

Prace i stanowiska Krajowej Rady


Wnioski w sprawozdaniu rocznym KR RIO dot. wzmocnienia pozycji skarbnika zbieżne z postulatami Krajowej Rady Skarbników JST

W Sprawozdaniu Rady Krajowej Regionalnych Izb Obrachunkowych we wnioskach „de lege ferenda” znalazły się bardzo ważne zapisy dotyczące konieczności wzmocnienia pozycji skarbnika.

Krajowa Rada wnioskuje o zmianę przepisów regulujących pozycję prawną skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego, przez wprowadzenie przy odwołaniu skarbnika wymogu większości 3/5 głosów ustawowego składu rady. Jest to większość kwalifikowana, wymagana obecnie w ustawach ustrojowych między innymi dla uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta czy odwołania starosty oraz marszałka województwa - czytamy w sprawozdaniu.

Na spotkaniach z przedstawicielem RK RIO Zarząd Krajowej Rady Forów Skarbników JST parokrotnie poruszał tę kwestię, dlatego tym bardziej doceniamy podkreślenie wagi tego zagadnienia w oficjalnym dokumencie Rady.

Inne zagadnienia, które znalazły się w Sprawozdaniu, a również były poruszane z przedstawicielem RK RIO, to:

  • konieczność doprecyzowania zapisów art. 274 ustawy o finansach publicznych i zagadnienia obowiązku audytu w jst,
  • mało restrykcyjne zapisy dotyczące finansowania zadań oświatowych w kwestii rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych,
  • zmiany w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej w zakresie skutków ulg wykazywanych w sprawozdaniach Rb-27s i RB-NDS,
  • elektroniczne przekazywanie uchwał budżetowych.

Warto podkreślić również propozycję Rady dotyczącą zawieszenia obowiązku podatkowego w stosunku do gmin, który powoduje kuriozalną sytuację, gdy gmina przekazuje środki z tego tytułu sama sobie.

Współpraca z RK RIO jest dla Zarządu Krajowej Rady Forów Skarbników JST bardzo ważnym elementem współpracy i szeroką platformą wymiany stanowisk oraz konsultacji propozycji zmian, jak widać z obopólną korzyścią czego potwierdzeniem są wnioski zawarte w Sprawozdaniu. 

Więcej informacji o pracach Krajowej Rady Forów Skarbników JST