BADANIA I ANALIZY

CEL-FRDL

CENTRUM EKSPERTYZY LOKALNEJ

Centrum Ekspertyzy Lokalnej (CEL) to program Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, w ramach którego podejmujemy ważne problemy samorządności lokalnej oraz inicjujemy debatę publiczną wokół proponowanych rozwiązań. Działalność CEL wpisuje się w misję Fundacji, jaką jest „krzewienie idei samorządności obywatelskiej, jako podstawowej formy demokracji, poprzez działalność oświatową, doradczą, naukową i badawczą”.

ANALIZY CELowe

ANALIZY CELowe służą identyfikacji i diagnozie najważniejszych problemów, jakie napotykają samorządowcy oraz społeczności lokalne. Ich zadaniem jest także proponowanie rozwiązań służących poprawie funkcjonowania samorządności. Rekomendacje zawarte w ANALIZACH CELowych dotyczą zarówno zmian na poziomie systemowym, w tym w zakresie legislacji, jak i tych możliwych do bezpośredniego wdrożenia na poziomie lokalnym.

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas opublikowanymi ANALIZAMI i ich podsumowaniami (pliki w formacie PDF):

ANALIZA CELowa 1/2019

„Gospodarka przestrzenna. Kryzys – źródła – straty – drogi wyjścia”

Podsumowanie ANALIZY CELowej 1/2019
ANALIZA CELowa 2/2019

„Alternatywne planowanie przestrzenne. Pozaustawowe procesy i narzędzia planowania przestrzennego na poziomie lokalnym”

Podsumowanie ANALIZY CELowej 2/2019
ANALIZA CELowa 3/2019

„Z dużej chmury mały deszcz – efekty wdrożenia instytucji raportu o stanie gminy na poziomie lokalnym”

Podsumowanie ANALIZY CELowej 3/2019

OPINIE I KOMENTARZE FRDL

Ukazujące się co miesiąc OPINIE I KOMENTARZE FRDL są eksperckim komentarzem do bieżących wydarzeń, istotnych dla środowiska samorządowego. Nie stronią od wyrażania subiektywnych ocen i prezentowane są w krótkiej, publicystycznej formie.

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczas opublikowanymi OPINIAMI I KOMENTARZAMI (pliki w formacie PDF):

„Czy kolejna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach usprawni funkcjonowanie gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi?”

„Obronić samorządność”

„W stronę nowego partnerstwa JST-NGO”

„Siłą samorządu jesteśmy my – obywatele!” 

„Perspektywa głębokich cięć i podwyżek – o finansach w mniejszych samorządach”

„Koronawirus a funkcjonowanie organów stanowiących JST. Propozycje rozwiązań systemowych i środki tymczasowe”