• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Projektowanie i opiniowanie organizacji ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną w aspekcie jego bezpieczeństwa

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

25-27 października 2023 r. Szkolenie w godzinach 9:00-15:00 każdego dnia.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z organizacji ruchu drogowego w kontekście sygnalizacji świetlnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Poruszaną podczas zajęć problematyką jest formalno-prawne zagadnienie sterowania ruchem drogowym ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących szczegółowych warunków technicznych stosowania sygnalizacji świetlnej na drogach publicznych (Dz.U.2019.2311 tj. ze zm. – zał. 3).
• Podczas szkolenia omawiane są fundamentalne kwestie prawidłowości wykonywania projektów organizacji ruchu drogowego z sygnalizacją świetlną oraz respektowanych w praktyce projektowej zasad opiniowania i zatwierdzania tych projektów pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego z uwzględnieniem stałej i czasowej organizacji ruchu.
• Prowadzący przedstawi wiele odniesień do praktyki projektowej i użytkowej z bezpośrednim odniesieniem problematycznych zagadnień zgłaszanych przez uczestników. Istnieje możliwość omawiania kwestii wątpliwych bądź spornych w projektach lub zatwierdzonej organizacji ruchu na prośbę danego uczestnika, a także możliwość zaprezentowania sytuacji lub miejsca konfliktowego/spornego i omówienia zagadnień pod względem przepisów prawa, bezpieczeństwa oraz sprawności ruchu. Prosimy o przesyłanie zagadnień tego typu na adres szkolenia@frdl.org.pl do 18 października 2023 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szczegółowe omówienie przepisów dotyczących stosowania i funkcjonowania sygnalizacji świetlnej wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia w sprawie zarządzania ruchem oraz nadzoru nad tym zarządzaniem, rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, szczegółowych warunków technicznych stosowania sygnalizacji świetlnej oraz pozostałych przepisów techniczno-budowlanych, w tym także z uwzględnieniem przyjętych i projektowanych wzorców i standardów w drogownictwie (rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu).
• Przestawienie problematyki najistotniejszych kwestii projektowych, w tym doboru odpowiednich faz sygnalizacyjnych, obliczeń i doboru końcowych wartości czasów międzyzielonych, a także możliwości optymalizacji doboru sygnałów zielonych – z uwzględnieniem warunków ruchu danego elementu sieci drogowej (przepustowości).
• Dyskusja w zakresie bezpieczeństwa programów sygnalizacji świetlnej stałoczasowej i zmiennoczasowej (akomodacyjnej i acyklicznej) w projektach stałej i czasowej organizacji ruchu, w tym analiza brd i konieczności stosowania sygnalizacji na drodze.
• Omówienie wielu przykładów praktyki projektowej na podstawie zatwierdzonych organizacji ruchu oraz opiniowanych projektów organizacji ruchu drogowego.
• Odniesienie się do wyników badań stażu naukowego w zakresie prawidłowości zatwierdzonych projektów organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną oraz audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego obiektów sterowanych sygnałami drogowymi.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się w trakcie szkoleń pytania oraz ewentualne wątpliwości związane z tematyką zajęć, w tym bieżące rozwiązywanie sytuacji problemowych zgłaszanych przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie w tematykę sygnalizacji świetlnej.
2. Podstawy prawne projektowania sygnalizacji świetlnej.
3. Sterowanie ruchem drogowym w aspekcie kodeksu drogowego.
4. Zawartość dokumentacji projektowej.
5. Zarządzanie ruchem drogowym kierowanym sygnałami świetlnymi.
6. Bezpieczeństwo ruchu sterowanego sygnalizacją świetlną.
7. Zasadność budowy sygnalizacji świetlnej w myśl „czerwonej książki” oraz „wzorców i standardów” – analizy.
8. Dobór odpowiednich faz sygnalizacyjnych – jakie są typowe reguły?
9. Niedopuszczalne jednoczesne zezwolenie na ruch – graal bezpieczeństwa.
10. Sygnalizator(y) – jak, gdzie, kiedy?
11. Grupy kolizyjne i nadzorowane – czym są i jak dobierać?
12. Czasy międzyzielone i opóźnień grup nadrzędnych względem podporządkowanych – sedno bezpieczeństwa sterowania ruchem.
13. Program stałoczasowy, zmiennoczasowy (akomodacyjny i acykliczny) i awaryjny – formalne kwestie ich projektowania, opiniowania i funkcjonowania.
14. Programy: wejściowe i wyjściowe.
15. Algorytm sterowania adaptacyjnego: tekstowy, tablicowy, blokowy (logika sterowania).
16. Sygnalizacja wahadłowa.
17. Przepustowość i warunki ruchu.
18. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Organy zarządzające ruchem drogowym, organy nadzorujące zarządzanie ruchem drogowym, jednostki zarządów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, jednostki służb mundurowych wykonujące w swoim zakresie zadania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk technicznych w specjalności inżynieria ruchu drogowego (z zakresu modelowania ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną), adiunkt naukowo-dydaktyczny, certyfikowany audytor bezpieczeństwa ruchu drogowego, autor i współautor wielu raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla miast i sieci dróg, projektant organizacji ruchu drogowego z sygnalizacją świetlną, członek Stowarzyszenia Forum Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, KLIR, SITK, członek Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pełnił funkcję kierownika merytorycznego ogólnopolskich szkoleń dla samorządowców w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 890 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 października 2023 r.