• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Tryby nadzwyczajne postępowania administracyjnego. Wybrane, praktyczne zagadnienia z zakresu stosowania k.p.a.

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy na e szkolenie z procedury administracyjnej z dotyczące stosowania zwyczajnych i nadzwyczajnych trybów uregulowanych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego. Podczas szkolenia omówimy postępowanie administracyjne i najtrudniejsze zagadnienia związane z KPA w przedmiotowym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo omówimy zagadnienia związane z przewidzianymi w ustawie k.p.a. trybami nadzwyczajnymi, mającymi na celu weryfikację wydanych orzeczeń w prowadzonym przez organ postępowaniu administracyjnym.
Podczas zajęć:
• W praktyczny sposób przeanalizujemy przepisy odnoszące się do: wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji oraz postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej.
• Zwrócimy uwagę na prawidłowość postępowania dowodowego w trybach nadzwyczajnych.
• Doprecyzujemy różnice między upoważnieniem a pełnomocnictwem w postępowaniu administracyjnym oraz poruszymy kwestie prawidłowości pobierania i zwalniania z opłat skarbowych za złożone pełnomocnictwa.
• Przypomnimy między innymi zasady: postępowania administracyjnego, czy prawidłowego liczenia terminów w dniach, tygodniach miesiącach i latach, co ma szczególne znaczenie przy postępowaniach dotyczących wznowienia postępowania czy stwierdzenia nieważności decyzji.
Zagadnienia omówimy w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a przedstawiane regulacje będą poparte licznymi praktycznymi przykładami. Zajęcia będą miały charakter wykładowo - warsztatowy. Po każdym module uczestnicy rozwiążą praktyczne kazusy, przygotowane w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę praktyczną dotyczącą procedur w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, także tych, które mogą wzruszyć wydaną już i ostateczną decyzję administracyjną.
• Poznasz aspekty prowadzenia nadzwyczajnych postępowań administracyjnych t.j.: wznowienie postępowania, unieważnienie decyzji, jej uchylenie bądź zmianę.
• Poznasz odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
- Czy miesiąc to 30 dni?
- Czy datą wszczęcia postępowania jest dzień złożenia wniosku, czy też dzień jego uzupełnienia, jeśli wniosek był niekompletny?
- Czy możemy przedłużyć postępowanie od razu np. o 3 miesiące?
• Dowiesz się między innymi:
- Jaka jest różnica między ostatecznością a prawomocnością decyzji?
- Jaka jest skuteczność wycofania złożonego wcześniej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę?
- Z jakich przyczyn postępowanie może być wznowione?
- Czy możemy wydać postanowienie o odmowie wznowienia postępowania, jeśli we wniosku strona podaje przesłankę ustawową, a prowadzący postępowanie z góry wie, że strona podaje nieprawdziwe informacje?
- Czy poprzez wznowienie postępowania mogą być weryfikowane także postanowienia?
- Czy organ I instancji może unieważnić swoją decyzję?
- Wskutek jakich decyzji strona „nabywa prawa” a wskutek jakich „nie nabywa prawa”?

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne.
• Interpretacja zasady pisemności: załatwianie spraw drogą telefoniczną, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji - zastosowanie praktyczne, „prostota i szybkość postępowania”.
• Zasada współdziałania organów. Jak reagować w przypadku braku odpowiedzi innego organu administracji w terminach przewidzianych przepisami prawa? Współdziałanie organów jako obowiązek, zwołanie posiedzenia w trybie współdziałania.
• Zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony. Czy w praktyce administracyjnej, w postępowaniach na poziomie I instancji można ją skutecznie zastosować?
• Zasada informowania stron - obowiązek informowania o okolicznościach faktycznych i prawnych.
• Zasada budowania zaufania obywatela do władzy publicznej. Co oznacza obowiązek kierowania się proporcjonalnością przy załatwianiu spraw?
• Zasada ugodowego załatwiania spraw. Jak realizować obowiązek rozstrzygania kwestii spornych między stronami o sprzecznych interesach?
• Zasada trwałości decyzji ostatecznych. Kiedy decyzje ostateczne stają się prawomocne?
• Zasada rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy na korzyść strony. Przykłady.
2. Ostateczność a prawomocność decyzji administracyjnej. Decyzja - język uzasadnienia.
3. Pełnomocnictwo a upoważnienie. Forma pełnomocnictwa, potwierdzanie własnoręczności podpisu: Prawo o notariacie, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki, ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, opłaty skarbowe.
4. Wszczęcie postępowania - data wpływu podania czy data uzupełnienia wniosku w przypadku braków formalnych?
5. Terminy w postępowaniu administracyjnym - zasady liczenia.
6. Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego.

• Wznowienie postępowania.
- Cel wznowienia i zakres postępowania.
- Akty administracyjne, które mogą być weryfikowane w trybie wznowienia postępowania administracyjnego.
- Zbieg trybów wznowienia postępowania i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
- Przesłanki wznowienia postępowania (sfałszowane dowody, decyzja wydana w wyniku przestępstwa).
- Decyzja wydana przez pracownika, który powinien być wyłączony/wyłączenie pracownika/.
- Nowe okoliczności faktyczne lub dowody istotne dla sprawy, nieznane organowi w dniu wydania decyzji.
- Wydanie decyzji bez wymaganej opinii innego organu, odmienne rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego przez sąd lub inny organ niż te przyjęte przy wydaniu decyzji, wydanie decyzji w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które następnie zostało uchylone lub zmienione.
- Niezgodność aktu normatywnego z Konstytucją, orzeczenie TSUE jako przesłanka, naruszenie zasady równego traktowania.
- Ograniczenia uchylenia decyzji - terminy.
- Wznowienie postępowania na wniosek i z urzędu. Zastosowanie przesłanek: Kiedy „z urzędu”, a kiedy na wniosek?
- Terminy załatwienia sprawy w postępowaniu wznowieniowym - przypomnienie zasad liczenia terminów w dniach, tygodniach, miesiącach i latach.
- Forma wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania - postanowienie o wznowieniu postępowania, postanowienie o odmowie wznowienia postępowania.
- Właściwość organów w sprawach wznowienia postępowania - podmioty uprawnione.
- Data wszczęcia postępowania wznowieniowego, strona postępowania wznowieniowego, zakres przedmiotowy postępowania.
- Zakończenie postępowania wznowieniowego: decyzje administracyjne po przeprowadzeniu postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy - możliwość wstrzymania wykonania rozstrzygnięcia w postępowaniu wznowieniowym - postanowienie.
a. Decyzja o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej.
b. Decyzja uchylająca decyzję dotychczasową i rozstrzygająca co do istoty sprawy.
c. Decyzja ze stwierdzeniem naruszenia prawa bez uchylania decyzji dotychczasowej.
•  Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa.
- Praktyczne znaczenie pojęć: „nabycie prawa” i „nie nabycie prawa”.
- Zakres regulacji.
- Przesłanki warunkujące możliwość zmiany decyzji.
- Rodzaj decyzji podlegających regulacji.
- Dwuinstancyjność postępowania.
• Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawa.
- Zakres regulacji.
- Przesłanki warunkujące możliwość zmiany decyzji.
- Zgoda stron postępowania administracyjnego na zmianę decyzji jako oświadczenie woli.
• Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej.
- Przedmiot stwierdzenia nieważności decyzji: decyzje ostateczne i nieostateczne.
- Przesłanki pozytywne i negatywne stwierdzenia nieważności decyzji: niewłaściwość organu, brak podstawy prawnej, rażące naruszenie prawa, wcześniejsze rozstrzygnięcie w tej samej sprawie, skierowanie decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie, niewykonalność decyzji, czyn zagrożony karą w razie wykonania decyzji.
- Organ właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji.
- Wstrzymanie wykonania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji administracyjnej przez organ właściwy (przesłanki i tryb).
- Tryb i forma wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
- Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji - przesłanki.
7. Podsumowanie, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wszyscy pracownicy administracji rządowej i samorządowej, biorący udział w prowadzonych postępowaniach administracyjnych i wydający decyzje administracyjne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (prowadzi szkolenia z zakresu k.p.a., bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony „sygnalistów” i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych - szkolenia radnych). Wśród przeszkolonych instytucji sektora publicznego z powyższych zagadnień, w okresie kilkunastu lat, znajdują się liczne urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, jednostki organizacyjne jst. Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert-Urzędnik”, „Urząd na miarę Europy”). Uczestniczył w programie Grundwig 2: Adults Education - Digital Literacy w Bergen (Norwegia) - współautor programu ustawicznego kształcenia dorosłych w międzynarodowej grupie trenerskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 12 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 kwietnia 2024 r.