• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Usytuowanie budynków, obiektów budowlanych i urządzeń w obszarze nieruchomości, dróg publicznych i wewnętrznych - bieżące rozwiązania prawne i normy techniczne

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będzie usytuowanie obiektu budowlanego w świetle ostatnich przepisów oraz aktualnego orzecznictwa sądowego.

Ważne informacje o szkoleniu

• Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zmiany stanu prawnego od sierpnia bieżącego roku w zakresie warunków technicznych budynków i ich usytuowania, tj.: ustalenie odległości od granic działek dla budownictwa wielorodzinnego, nowe regulacje dotyczące lokalizacji budynków produkcyjnych i magazynowych, nowe uregulowania dotyczące publicznych placów i ograniczenie ich „betonozy”, nowe zasady lokalizacji i organizowania placów zabaw i miejsc rekreacji, nowe regulacje dla stanowisk postojowych, nowe regulacje dotyczące lokali i pomieszczeń w budynkach.
• Przeanalizujemy również w kontekście organizacji przestrzeni dotyczącej budynków i budowli zmiany prawne dotyczących zagospodarowania przestrzennego w ostatnich latach np. wprowadzenie pojęcia planu ogólnego gminy, umowy urbanistycznej, związanie decyzji o warunkach zabudowy z planem ogólnym czy też kwestie dotyczące uwzględniania w zagospodarowaniu tzw. powierzchni i terenu biologicznie czynnych.
• Podczas zajęć omówimy zmieniane przepisy i ich wykładnię oraz ich wpływ na dotychczasową praktykę, a także wskażemy, jak w praktyce poruszać się w znowelizowanych przepisach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę dotyczącą zasad organizacji przestrzeni dotyczących budynków i budowli oraz dojazdów do nich ze szczególnym uwzględnieniem przepisów związanych z nowelizacją przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wejdzie w życie od sierpnia 2024 roku.
• Dowiesz się:
- W jakich odległościach od granic działek ewidencyjnych i pasów drogowych oraz względem siebie sytuuje się budynki i budowle?
- Jakie warunki dotyczą parametrów dojazdów do nieruchomości?
- Czy odległości wymienione w rozporządzeniu od granic działek dotyczą istniejących granic czy także tych planowanych (podziały nieruchomości)?
- Co zmieni się od 1 sierpnia 2024 roku oraz w kolejnej nowelizacji od 15 sierpnia 2024r. w zakresie uregulowań ww. rozporządzenia?
- Jakie parametry powinny mieć parkingi i miejsca postojowe?
- Jakie parametry winny mieć pomieszczenia?
- Jak zagospodarowuje się tereny rekreacyjne i zieleni?
• Otrzymasz obszerne materiały szkoleniowe prezentację zawierająca także tabele i zestawienia parametrów geometrycznych i odległości, zbiór orzeczeń sądów oraz przykłady rysunkowe i normy techniczne.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wyjaśnienie oraz wykładnia pojęć związanych z sytuowaniem budynków, obiektów budowlanych i innych obiektów technicznych w przestrzeni, m.in.:
• Budynek.
• Obiekt budowlany.
• Działka budowlana. Szerokość, powierzchnia i inne parametry.
• Droga jako budowla a droga jako obiekt ewidencji gruntów i budynków.
• Budowla.
• Obiekt liniowy.
• Obiekt małej architektury.
• Budowa, nadbudowa, przebudowa, remont, modernizacja, ulepszenie, rozbudowa, zmiana przeznaczenia.
• Pas drogowy, jezdnia, zjazd, skrzyżowanie i węzeł, urządzenie drogi, urządzenie obce, drogowy obiekt inżynierski, most i wiadukt, linia rozgraniczająca.
• Kanał technologiczny.
• Parking, miejsce postojowe, garaż.
• Wejścia do budynków.
• Zagospodarowanie działki.
• Sieć uzbrojenia terenu.
• Przyłącze.
2. Odległości budynków od granic sąsiedniej działki budowlanej i innych działek ewidencyjnych.
3. Odległości budynków od innych budynków i obiektów budowlanych i urządzeń w ramach zagospodarowania działki budowlanej.
4. Wzajemne odległości między różnymi obiektami w ramach zagospodarowania działki budowlanej.
5. Odległości obiektów od lasu, cieku, wału ochronnego.
6. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym i poza pasem drogowym dróg publicznych i w drogach niepublicznych.
7. Odległości projektowanych granic działek ewidencyjnych od istniejących budynków i obiektów budowlanych i urządzeń.
8. Dojścia i dojazdy do nieruchomości, bezpośrednie i pośrednie, szerokości i inne uwarunkowania, podstawy prawne. Co to znaczy „dostęp nieodpowiedni”?
9. Parkingi i garaże.
10. Miejsca gromadzenia odpadów stałych i ciekłych.
11. Pojęcie działki uzbrojonej, przyłącza.
12. Urządzenia czerpania wody.
13. Zagospodarowanie zielenią i urządzeniami rekreacyjnymi.
14. Ogradzanie terenów. Ogrodzenia.
15. Komunikacja wewnątrz zagospodarowania działki budowlanej, wejścia do budynków i obiektów.
16. Schody, rampy, pochylnie, zewnętrzne urządzenia dźwigowe.
17. Kanały technologiczne, zasady lokalizacji, zasady lokalizacji urządzeń w kanałach technologicznych.
18. Droga dla pieszych a chodnik. Usytuowanie jezdni, poboczy, chodników, dróg rowerowych pas ochronny i pas buforowy w pasie drogi.
19. Co to są tzw. „trudne warunki” i kiedy mogą mieć zastosowanie.
20. Zjazdy i ich parametry techniczne – gdzie szukać informacji?
21. Urządzenia drogi i ich usytuowanie.
22. Separacje poziome i pionowe urządzeń w drogach.
23. Zastosowanie wiedzy technicznej, gdzie i jakich norm szukać?
24. Nowości wynikające z nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniające też rozporządzenia zmieniające, terminy wejścia w życie, przepisy przejściowe i zastosowanie - omówienie.
25. Przegląd orzecznictwa.
26. Podsumowanie i wnioski praktyczne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej oraz rządowej – wydziałów nieruchomości. Zarządcy nieruchomości oraz zarządcy dróg. Przedstawiciele spółek wodno-kanalizacyjnych, pracownicy gestorów sieci uzbrojenia terenu, projektanci, geodeci, architekci, urbaniści, deweloperzy na rynku nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, pracownicy firm budowlano-remontowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony, pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarowania nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener przygotowuje i prowadzi szkolenia dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych opracowań do celów prawnych, opinii oraz prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Były członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 czerwca 2024 r.