• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedury legalnego zakończenia budowy w połączeniu z odbiorami robót budowlanych

online

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym. Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Częstym błędem popełnianym przez inwestorów budowlanych jest brak dopełnienia procedur związanych z formalnym zakończeniem budowy. Skutki tzw. samowoli budowlanej są powszechnie znane, natomiast często nowelizowane przepisy związane z kończeniem budowy już nie, dotyczy to zwłaszcza mniejszych budów, typu jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.
Warto zatem poznać przepisy dotyczące tych kwestii, regulowanych podstawowo przez ustawę Prawo budowlane i jej akty wykonawcze, ale także w ustawie Prawo Energetyczne, w przepisach dotyczących geodezji, charakterystyki energetycznej budynków, dozoru technicznego, zaopatrzenia w wodę, itd.
Pozwoli to uniknąć poważnych konsekwencji, jakie mogą powstać przy kontroli ze strony organów nadzoru budowlanego przy staraniu się o kredyt na modernizację lub remont takiego obiektu, przy sprawach spadkowych lub nawet transakcjach na rynku wtórnym, tj. przy sprzedaży obiektu.
Podczas proponowanego szkolenia ekspert i wieloletni praktyk przeanalizuje najważniejsze przepisy regulujące kwestie formalnego kończenia budowy. Zaprezentuje między innymi „ścieżki postępowania” w sytuacjach występujących w praktyce, a zupełnie pominięte w treści obowiązujących przepisów. Jak również omówi wzory obecnie obowiązujących formularzy dokumentów dotyczących wniosków i zawiadomień związanych z procedurami kończenia budowy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznasz się z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczących zakończenia budowy i odbiorów robót budowlanych.
• Poznasz dokumenty jakie są wymagane do zakończenia budowy i przeprowadzenia odbiorów robót budowlanych.
• Dowiesz się:
- Jakie są kary związane z nielegalnym użytkowaniem obiektu.
- Czym jest dziennik budowy.
- Jakie należy wykonać badania techniczne i sprawdzenia przy odbiorach robót budowlanych.
• Kompleksowo zapoznasz się z regulacjami zawartymi w przepisach dotyczących legalnego kończenia budowy i oddawania obiektów budowlanych do użytkowania, co pozwoli w praktyce uniknąć wielu typowych, często występujących błędów proceduralnych, których negatywne konsekwencje mogą wystąpić nieraz po wielu latach od faktycznego zakończenia budowy.
• Poznasz odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

- Kiedy należy uzyskać decyzję administracyjną o pozwoleniu na użytkowanie, kiedy wystarczy tylko dokonać stosownego zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze rozpoczęcia użytkowania obiektu, a jakie budowy są w ogólnie z tych procedur zwolnione?
- Jak zakończyć formalnie budowę będącą samowolą budowlaną?
- Co grozi za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego?
- Jakie formalności należy dopełnić, aby zalegalizować użytkowanie budynku dawno już wzniesionego i zamieszkałego?
- Jakie procedury i dokumenty będą wymagane przy kończeniu budowy rozpoczętej przed 19 września 2020 roku, a jakie dla budowy rozpoczętej po tej dacie?
- Co zrobić, jeśli w trakcie budowy zaginął dziennik budowy?
- Jakie elementy obiektu będą kontrolowane przez nadzór budowlany przy obowiązkowej kontroli przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie?

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie – omówienie podstawowych przepisów prawnych regulujących zakończenie budowy, wynikających z Prawa budowlanego.
2. Poświadczenie wykonania zobowiązania wg Kodeksu cywilnego.
3. Odbiory robót budowlanych.
4. Dokumentacja budowy i omówienie jej najważniejszych elementów, dokumenty związane ze stosowanymi przy wykonywaniu robót wyrobami budowlanymi.
5. Kwestia możliwości odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
6. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę.
7. Dziennik budowy jako dokument przebiegu robót budowlanych.
8. Badania techniczne i sprawdzenia przy odbiorach robót budowlanych.
• Znaczenie dokumentacji projektowej.
• Polskie Normy.
• Warunki techniczne użytkowania.
9. Nowe zasady końcowej kontroli przeprowadzanej przez służby nadzoru budowlanego.
• Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości.
• Sankcje karne.
• Nowy wzór protokołu kontroli.
10. Możliwość otrzymania zaświadczenia o przyjęciu zawiadomienia o zakończeniu budowy.
11. Kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu.
12. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów budownictwa, inwestycji, nieruchomości, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, tbsów. Przedstawiciele zawodów prawniczych i technicznych, w tym osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w ramach budowlanego procesu inwestycyjnego oraz przy utrzymaniu obiektów budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności "Technologia i organizacja budownictwa" a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Były (przez 26 lat) pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, obecnie prowadzi w ramach tej uczelni wykłady na studiach podyplomowych, analogiczne wykłady prowadzi też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uczelni Łazarskiego i na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Przez 18 lat (do 2020 roku) był także pracownikiem Sądu Najwyższego, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych. Jest także konsultantem technicznym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Ma tytuł rzeczoznawcy PZITB. Wykładowca, trener prowadzący zajęcia z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie, zamówień publicznych. Jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, pełni nadzory inwestorskie. Od 1995 do 2004 roku był również arbitrem z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1988 r. posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej, a w 1998 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego (obecnie centralny rejestr rzeczoznawców prowadzony jest przez Izbę Inżynierów Budownictwa). Jest autorem lub współautorem ok. 1400 projektów, ekspertyz i opinii technicznych i techniczno-prawnych. Posiada również zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 29 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 czerwca 2024 r.