• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie sygnalistów

online
Miejsce
Internet
Termin
25 lipca 2024
Czas trwania
09:30 - 14:30
Cena
449 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 1 lipca 2024 cena wynosi 409 zł netto/os. 

Zapraszamy Państwa na szkolenie przedmiotem którego będzie przekazanie uczestnikom aktualnych informacji na temat najnowszych zmian w prawodawstwie dotyczącym ochrony sygnalistów, a także praktycznych wskazówek dotyczących skutecznego wdrażania tych zmian w instytucji.

Ważne informacje o szkoleniu

23 maja 2024 r. Sejm uchwalił ustawę o ochronie sygnalistów. Wśród najważniejszych zmian jakie pojawiły się w ustawie znalazło się rozszerzenie katalogu naruszeń prawa, czyli działań lub zaniechań niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa, które obligatoryjnie będą stanowić zakres przedmiotowy procedur zgłaszania nieprawidłowości. Nowa ustawa określa także, że sygnalistą będzie mógł zostać zarówno pracownik – niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy, jak i były pracownik, funkcjonariusz, żołnierz zawodowy, zleceniobiorca, stażysta czy wolontariusz.

Na szkoleniu omówimy do jakich zmian powinniśmy się przygotować lub zweryfikować wcześniej podjęte działania pod kątem nowej ustawy o sygnalistach, aby stworzyć bezpieczne kanały zgłaszania naruszeń przy zachowaniu ochrony tożsamości osób zgłaszających. Odpowiemy także na kluczowe pytania:

 • Jak zaimplementować nowe obowiązki związane z ochroną danych w okresie przejściowym?
 • Jak traktować zgłoszenia anonimowe?
 • Jakie procedury wprowadzić, które zapewniają ochronę tożsamości sygnalisty?
 • Czy dokument Polityka ochrony sygnalisty jest obowiązkowy i dla jakich podmiotów zobowiązanych?
 • Jakie sankcje za naruszenie przepisów przewiduje nowa ustawa?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie wiedzy w zakresie prawidłowego wdrożenia procedury dokonywania zgłoszeń nieprawidłowości oraz niezbędnej dokumentacji.
 • Zapoznanie z wewnętrznymi etapami raportowania naruszeń.
 • Dodatkowo każdy z uczestników szkolenia otrzyma kompleksowe materiały obejmujące przykładową procedurę.
 • Omówienie Polityki Ochrony Sygnalistów – dokumentu określającego środki ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości oraz sankcje za podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów. Uczestnicy otrzymają wzorcowy, autorski dokument.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Nowa ustawa o ochronie sygnalistów – kluczowe zmiany.
 1. Nowe obowiązki związane z ochroną sygnalistów - które podmioty zatrudniające obejmą?
 2. Jak będzie ustalany poziom zatrudnienia na potrzeby stosowania nowych przepisów?
 3. Ile wydłużony zostanie termin wdrożenia obowiązków dla największych pracodawców?
 4. Co nowego ustawa przewiduje w zakresie obowiązkowych elementów procedury wewnętrznej?
 5. Czy obsługa zgłoszeń anonimowych będzie obowiązkowa?
 6. Jakie sankcje za naruszenie przepisów przewiduje nowa wersja projektu ustawy?
 1. Obowiązek prawny.
 1. Dyrektywa z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 2. Pozostałe ważne przepisy prawa;
 3. Nowa ustawa o ochronie sygnalistów oraz najważniejsze zmiany w odniesieniu do Dyrektywy. 
 1. System zgłaszania nieprawidłowości – niezbędna dokumentacja w myśl nowej ustawy.
 2. Poufność a anonimowość sygnalisty.
 3. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 1. Obszary oddziaływania Dyrektywy;
 2. Kim mogą być zgłaszający naruszenia?
 1. Obowiązki pracodawcy podczas procesu wdrożeniowego.
 • Wprowadzanie realnych procedur ochrony sygnalistów.
 1. Kary i środki karne.
 2. Wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń.
 1. Jak ma wyglądać procedura –wzorcowe dokumenty.
 1. Praktyczne tworzenie kanału bezpiecznej dystrybucji informacji – co to oznacza i jak to zrobić?
 2. Nowe obowiązki w kontekście ochrony danych osobowych podczas procesu wdrożeniowego – jak zaimplementować je w praktyce?
 3. Konieczność wprowadzenia procedur zapewniających ochronę tożsamości:
 1. każdej osoby dokonującej zgłoszenia (sygnalisty);
 2. osób, których dotyczy zgłoszenie (potencjalny „sprawca”);
 3. oraz osób trzecich, o których mowa w zgłoszeniu (np. świadków).
 1. „Państwa członkowskie mają zapewnić jej skuteczność korzystając z wytycznych RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych konkretnego państwa” – co to oznacza w praktyce?
 2. Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji w związku z obowiązkiem:
 1. opracowania i wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
 2. wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
 3. określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
 4. określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
 5. określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 6. określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
 7. określenia rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
 8. określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.
 1. Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych.
 2. W jaki sposób przyjmować zgłoszenia zgodnie z nową ustawą?
 1. Ile mamy czasu na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia?
 2. Jakie mamy obowiązki w związku z przyjęciem zgłoszenia?
 1. Omawianie dokumentacji wewnętrznej w postaci Polityki Ochrony Sygnalistów.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest zaadresowane do urzędników, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, ich organów, spółek komunalnych, wszystkich osób odpowiedzialnych za wdrażanie i utrzymanie procedur organizacyjno – prawnych w jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, niezależny konsultant, audytor kadrowy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Czynny Koordynator ds. kontroli zarządczej w urzędach i ich jednostkach. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego oraz procedur AML. Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, rachunkowości, ekonomii. Posiada uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, przeprowadza audyty po kontroli RIO, NIK. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Pełni w wielu instytucjach funkcję obsługującej zgłoszenia naruszeń i opracowała wzorcowy dokument Polityka Ochrony Sygnalistów.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 449 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 1 lipca 2024 cena wynosi 409 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 22 lipca 2024 r.