• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedury higieniczno-sanitarne i epidemiologia zakażeń w domach pomocy społecznej, opieki długoterminowej, uzdrowiskach, sanatoriach, placówkach stałego pobytu. Aktualne przepisy prawne, rekomendacje

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 21 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dzięki któremu uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę i umiejętności potrzebne do zapewnienia bezpieczeństwa oraz higieny w placówkach opieki społecznej i długoterminowej, a także efektywnego zapobiegania i kontrolowania zakażeń.

Ważne informacje o szkoleniu

Choroby zakaźne stanowią istotny problem zdrowotny również w obecnych czasach. Przepisy prawne, w tym Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nakładają na podmioty lecznicze i placówki opiekuńcze obowiązek utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym oraz wdrażania skutecznych środków profilaktyki zakażeń. Podmioty te powinny szczególnie zwrócić uwagę na kluczowe elementy profilaktyki zakażeń takie jak m.in. stosowanie środków ochrony osobistej, właściwe mycie i dezynfekcja powierzchni, postępowanie z odpadami, bielizną i odzieżą, a także higiena rąk oraz postępowanie poekspozycyjne. W trakcie proponowanego webinarium w sposób kompleksowy zostaną omówione procedury zapobiegania zakażeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ekspert podczas realizacji szkolenia będzie wskazywał występujące problematyczne sytuacje wraz z propozycją ich rozwiań. Dodatkowo uczestnicy otrzymają bogate materiały szkoleniowe, które będą zawierać przykładowe procedury w tym:
- mycia i dezynfekcji rąk,
- kontroli wewnętrznej,
- postępowania z odpadami,
- pobierania materiału do badań,
- postępowania poekspozycyjnego,
- postępowania w przypadku stwierdzenia/podejrzenia zachorowań lub zgonu na choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne,
- prania bielizny pacjentów i odzieży roboczej pracowników,
- postępowania z bielizną i odzieżą roboczą,
- gospodarki produktami leczniczymi (w tym szczepionkami), wyrobami medycznymi, materiałami opatrunkowymi, materiałami pomocniczymi,
- higieny ciała mieszkańca/pacjenta,
- sprzątania i mycia,
- postępowania z kieliszkami do leków,
- izolacji mieszkańca/pacjenta, postępowania przy przyjęciu i w przypadku zgonu,
- zapobiegania pojawianiu się i namnażaniu bakterii legionella w instalacjach wody ciepłej,
- kontroli sprzętu pomiarowego.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Udział w szkoleniu pozwoli zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu epidemiologii chorób zakaźnych oraz nabyć umiejętności praktycznego zastosowania tej wiedzy w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego w placówkach opiekuńczych, w szczególności w zakresie:
• kluczowych pojęć z zakresu epidemiologii, w tym epidemiologii chorób zakaźnych, czynników zakaźnych, łańcucha epidemiologicznego, triady epidemiologicznej oraz innych istotnych terminów,
• najważniejszych przepisów prawnych, które nakładają na placówki opiekuńcze obowiązek utrzymywania odpowiednich standardów higieniczno-sanitarnych oraz wdrażania skutecznych środków zapobiegania zakażeniom,
• profilaktyki zakażeń w domach pomocy społecznej i placówkach opieki długoterminowej, w tym na temat stosowania środków ochrony osobistej, mycia i dezynfekcji powierzchni, postępowania z odpadami, bielizną, odzieżą, higieną rąk oraz postępowania poekspozycyjnego.
 

zwiń
rozwiń
Program

1.  Ważne pojęcia w epidemiologii: epidemiologia, epidemiologia chorób zakaźnych, czynnik zakaźny, choroba zakaźna, choroba zaraźliwa, zakażenie, łańcuch epidemiologiczny, triada epidemiologiczna, rezerwuar, źródło zakażenia, nosiciel, epidemia, zapadalność, chorobowość, umieralność, śmiertelność i inne.
2. Mikrobion człowieka i jego znaczenie w procesach zakażenia.
3. Przepisy prawne odnoszące się do wymagań higieniczno-sanitarnych w domach pomocy społecznej i opieki długoterminowej:
- przepisy prawa budowlanego,
- Kodeks pracy i rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP,
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2023 r. poz. 901,
- ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi: obowiązek utrzymywania nieruchomości w należytym stanie higieniczno-sanitarnym, wykaz zakażeń i chorób zakaźnych,
- ustawa o działalności leczniczej.
4.   Profilaktyka zakażeń w domach pomocy społecznej i placówkach opieki długoterminowej:
- rola środków ochrony osobistej, zasady stosowania,
- zasady i techniki mycia i dezynfekcji:
• dużych powierzchni,
• małych i trudno dostępnych powierzchni,
• twardych i zmywalnych powierzchni,
• powierzchni i sprzętów skażonych zanieczyszczeniami organicznymi,
- sprzątanie i czyszczenie pomieszczeń i powierzchni w pomieszczeniach socjalnych i sanitarnych,
- zasady postępowania z odpadami,
- zasady postępowania z odzieżą roboczą pracowników,
- zasady postępowania z bielizną pościelową i odzieżą mieszkańców,
- cele i zasady mycia i dezynfekcji rąk,
- zasady postępowania po zranieniu się przez pracownika lub po kontakcie z materiałem zakaźnym,
- gospodarka produktami leczniczymi.
5.  Zakończenie. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci
  • dyrektorzy, kierownicy domów pomocy społecznej i placówek opieki długoterminowej tj. zakłady opiekuńczo-lecznicze;
  • dyrektorzy i pracownicy uzdrowisk, sanatoriów, placówek stałego pobytu;
  • pracownicy w/w zakładów odpowiedzialni za stan higieniczno-sanitarny w tych placówkach;
  • pielęgniarki epidemiologiczne i oddziałowe;
  • pracownicy służby BHP.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Z wykształcenia mikrobiolog, wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, od wielu lat pracownik różnych zakładów leczniczych, auditor systemów zarządzania jakością, trener i konsultant w obszarach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 439 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 21 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 maja 2024 r.