Cele i korzyści:
• W pierwszej, ogólnej części, przedstawione zostaną najistotniejsze zagadnienia dotyczące samorządu - ważne w kontekście wykonywania mandatu radnego, organizacji administracji i samorządu.
• W części drugiej omówiony zostanie status prawny radnego, jego prawa i obowiązki, zasady funkcjonowania organu stanowiącego, rola i zadania przewodniczącego, inne - wybrane zagadnienia istotne w pracy radnego.
• W trzeciej części zostaną poruszone wybrane zagadnienia m.in. w zakresie realizacji uprawnień kontrolnych rady, komisji rewizyjnej i poszczególnych radnych, zostanie też omówiona kwestia nadzoru nad JST.

Program szkolenia:
I. Funkcjonowanie jst i jej organów: wykonawczego i stanowiącego:
1. Podstawowe regulacje prawne dotyczące samorządu terytorialnego, podział i zadania jednostek samorządu terytorialnego;
2. Podział kompetencji pomiędzy organami JST - relacje między organem wykonawczym a uchwałodawczym;
3. Jak właściwie działa administracja – czyli o funkcjonowaniu urzędu i jednostek organizacyjnych;
4. Biuro rady, pozostali pracownicy samorządowi i inni pracownicy w JST;
5. Jednostki pomocnicze w gminie (sołectwa, dzielnice, osiedla).
II. Radny - Co powinien o swej funkcji wiedzieć? Praktyczne informacje z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych w kadencji 2018-2023 oraz nowej kadencji:
1. Status prawny, cechy mandatu radnego;
2. Radny i jego prawa oraz konieczne umiejętności:
● ochrona prawna,
● trwałość stosunku pracy,
● zwolnienia od pracy,
● urlop bezpłatny,
● diety oraz podróże służbowe,
● uprawnienia kontrolne;
3. Radny i jego obowiązki:
● dbanie o dobro wspólnoty,
● utrzymywanie więzi z wyborcami,
● udział w pracach rady,
● pierwsze i kolejne oświadczenia majątkowe;
4. Czego nie wolno – ograniczenia i zakazy:
● zakaz wykonywania określonego zatrudnienia i łączenia funkcji,
● ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej,
● ograniczenia w zawieraniu umów cywilnoprawnych w jst;
5. Funkcjonowanie rady:
● rola i zadania przewodniczącego rady,
● porządek i przebieg obrad sesji,
● nagrywanie sesji i imienne wykazy ich głosowań,
● podejmowane rozstrzygnięcia – uchwały i inne akty,
● komisje rady (w tym obligatoryjne - rewizyjna oraz komisja skarg, wniosków i petycji);
6. Inne istotne zagadnienia:
● finanse publiczne samorządu,
● rozwój lokalny - realizacja inwestycji i remontów,
● rozwój gospodarczy i społeczny,
● prawo lokalne – zasady procedowania,
● ochrona danych osobowych.
III. Funkcja kontrolna rady oraz nadzór nad samorządem:
1. Organy nadzoru nad samorządem;
2. Zakres i kryteria kontroli nad JST;
3. Funkcja kontrolna rady i najistotniejsze narzędzia: absolutorium z tytułu wykonania budżetu i raport o stanie jst;
4. Interpelacje, zapytania i dostęp do informacji;
5. Kontrola społeczna - rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.