Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego sprawdza, jakie mechanizmy stymulują, a jakie hamują zwiększenie udziału społeczności w planowaniu i zarządzaniu rozwojem, zwłaszcza na szczeblu lokalnym. Na podstawie wyników badań eksperci przygotują rekomendacje zmian dla rządzących.

Do przeprowadzenia pogłębionych badań Fundacja wybrała dwa regiony zróżnicowane pod względem poziomu świadomości obywatelskiej i kultury demokratycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wyborów, działań obywatelskich i protestów - województwo pomorskie i podkarpackie. Zadawaliśmy konkretne pytania, aby postawić diagnozę na temat stanu demokracji lokalnej i lepiej zrozumieć najważniejsze mechanizmy blokujące jej rozwój. Opracowaniem metodologii badań w pierwszej fazie projektu zajmowali się nasi eksperci, którzy w tym celu przeprowadzili szczegółowy research na temat decentralizacji i partycypacji obywatelskiej w krajach UE. Wszystkie działania prowadzone są w ramach projektu: „Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych”.


Pierwsze wnioski z badań

Ponad połowa (54%) respondentów uważa, że rząd nie powinien mieć zwiększonego wpływu na działalność samorządu lokalnej. Jednakże jedynie co trzeci badany jest zadowolony ze sposobu, w jaki funkcjonuje samorząd (36%) w miejscu ich zamieszkania. Wciąż mamy do czynienia z bardzo niskim zaangażowaniem społecznym naszych rodaków, aż 79,5% badanych nie działa w żadnej organizacji pozarządowej. 31 marca odbędzie się pierwsze z dwóch seminariów, na którym przedstawimy wyniki badań zaproszonym gościom zajmującym się partycypacją obywatelską i samorządem i wspólnie z ekspertami wypracujemy wstępne propozycje rekomendacji dalszych działań w projekcie, będących główną częścią prac nad propozycjami zmian systemowych. 

Opracowanie rekomendacji zmian

Głównym zadaniem projektu jest inicjowanie zmian w polityce i dostarczenie nowych rozwiązań sprzyjających obywatelskiemu zaangażowaniu w procesy podejmowania decyzji politycznych, zwłaszcza na szczeblu lokalnym.

Rekomendacje legislacyjne (wytyczne, propozycje), które zostaną opracowane na podstawie wyników z przeprowadzonych badań i pracy ekspertów, zostaną udostępnione decydentom (głównie ze szczebla lokalnego i regionalnego) oraz przedstawicielom organizacji społeczeństwa obywatelskiego i grup nieformalnych (ze szczególnym uwzględnieniem małych miast i obszarów wiejskich).

Więcej informacji:
http://modelowe-rozwiazania.frdl.org.pl/


„Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.