W dniach 20-21.07 odbyły się czwarte warsztaty eksperckie w ramach realizowanego przez naszą Fundację projektu: "Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych."

W spotkaniu brali udział eksperci-praktycy z wieloletnim różnorodnym doświadczeniem w zakresie partycypacji społecznej i konsultacji społecznych.

Warsztat rozpoczął się od refleksji uczestników/czek po przeczytaniu całości materiału, stanowiącego zebrane wszystkie teksty przygotowane po III warsztacie, odpowiadające wcześniej zdefiniowanym obszarom kluczowym. Tematem wypowiedzi była ogólna refleksja na temat zebranych tekstów. Uczestnicy/czki byli/ły proszeni o zaprezentowanie propozycji zmian, które nasunęły się po przeczytaniu całości.

Kolejnym etapem była praca grupowa nad strukturą materiału.

Na ostatniej sesji dania pierwszego odbyło się spotkanie z ekspertką zewnętrzną Agnieszką Drożdżal. Omawiane przez panią Agnieszkę zagadnienia dotyczyły partycypacyjnego i transparentnego zarządzania finansami w aspekcie praktycznym, uwzględniając dobre praktyki, ograniczenia. Po prezentacji odbyła się dyskusja.

W II dniu warsztatów eksperci/ekspertki pracując wspólnie w jednym zespole po wyborze ostatecznej struktury dokumentu przystąpili do formułowania postulatów w ramach każdego z tematów.

Eksperci/tki w ramach pracy powarsztatowej po czwartym warsztacie mają za zadanie dostosowanie tekstów do uzgodnionej struktury tekstu.

Drugim zadaniem jest uzgodnienie pomiędzy ekspertami/kami kwestii merytorycznych, dostosowanych do struktury testów. Będzie się to odbywało w ramach sieciowania. W ramach zdefiniowanych obszarów docelowo zaproponowane zostaną, efektywne rozwiązania stymulujące aktywny udział obywateli w procesach decyzyjnych w zakresie polityki publicznej na poziomie lokalnym.

Kolejne spotkanie warsztatowe we wrześniu!

Więcej na temat projektu

 „Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.