W skład Społecznej Rady ds. Funduszu Sprawiedliwości wchodzą również: dr Cezary Trutkowski - Prezes Zarządu Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Antoni Bielewicz, dr hab. Michał Bilewicz, Piotr Frączak, ks. Adam Jabłoński, Lidia Kołucka-Żuk, prof. Witold Klaus, prof. Zbigniew Lasocik, Paweł Łukasiak, dr hab. Monika Płatek, Anna Rozicka, Marta Tomkiewicz-Januszewska, prof. Barbara Stańdo-Kawecka, Hanna Waśko, prof. Dagmara Woźniakowska oraz prof. Mirosław Wyrzykowski.

– Razem musimy sprawić, żeby Fundusz prawidłowo wykonywał swoje ustawowe zadania – podkreślił minister Adam Bodnar. – Zadbamy, żeby Fundusz Sprawiedliwości był faktycznie wykorzystywany przez te osoby, organizacje oraz środowiska, które działają na rzecz przeciwdziałania przestępczości, a zwłaszcza na rzecz ochrony ofiar przestępstw – podkreślił. – Musimy przy tym działać w sposób maksymalnie przejrzysty i uczciwy.

Społeczna Rada ds. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości jest organem pomocniczym Ministra Sprawiedliwości, który będzie pełnił rolę opiniodawczą oraz doradczą. Rada pomoże w opracowywaniu zasad przeprowadzania konkursów, określaniu reguł dotyczących transparentności oraz skutecznych mechanizmów nadzoru i kontroli wykonawców umów finansowanych z Funduszu.

Zdjęcie: Ministerstwo Sprawiedliwości