Komentarz_3

OPINIE I KOMENTARZE FRDL – „W STRONĘ NOWEGO PARTNERSTWA JST-NGO”

Zapraszamy do zapoznania się z nowym tekstem wchodzącym w skład cyklu „Opinie i Komentarze FRDL” zatytułowanym: „W STRONĘ NOWEGO PARTNERSTWA JST-NGO”

Komentarz Nałęcz

W OPINIACH I KOMENTARZACH FRDL – TEKST dr SŁAWOMIRA NAŁĘCZA pt. „OBRONIĆ SAMORZĄDNOŚĆ”

O tym, czy samorządność uda się zachować, zadecyduje w dużym stopniu nasza aktywna postawa w dniu wyborów parlamentarnych oraz dalsza praca nad włączeniem w odpowiedzialną samorządność jak najszerszej grupy mieszkańców, organizacji i przedsiębiorców współpracujących dla dobra lokalnej społeczności. Ważne jest także zapewnienie edukacji samorządowej – szczególnie dla uczniów szkół, które prowadzi samorząd.

„Z DUŻEJ CHMURY MAŁY DESZCZ – EFEKTY WDROŻENIA INSTYTUCJI RAPORTU O STANIE GMINY NA POZIOMIE LOKALNYM” – CENTRUM EKSPERTYZY LOKALNEJ FRDL OPUBLIKOWAŁO KOLEJNĄ ANALIZĘ

Kolejna ANALIZA CELowa (3/2019) prezentuje wyniki badania próbki raportów o stanie gminy wylosowanej z uwzględnieniem wszystkich rodzajów gmin. Wyniki badania oraz opracowane na ich podstawie wnioski i rekomendacje ogniskują się wokół problemu „wzmocnienia udział obywateli w (…) funkcjonowaniu i kontrolowaniu organów publicznych”.

LEPSZE PLANOWANIE PRZESTRZENNE DZIĘKI WYKORZYSTANIU INSTRUMENTÓW POZAUSTAWOWYCH – KOLEJNA ANALIZA CENTRUM EKSPERTYZY LOKALNEJ FRDL JEST JUŻ DOSTĘPNA

Zarządzanie rozwojem przestrzennym na poziomie lokalnym staje się coraz trudniejsze. Mieszkańcy oczekują spełnienia coraz wyższych wymagań dotyczących funkcji publicznych i ogólnie wysokiej jakości życia, z czym wiążą się także wyzwania środowiskowe. Z drugiej strony samorządy muszą brać pod uwagę nadal niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe dużej części rodzin, migracje do rozwijających się miast, potrzeby inwestycyjne przemysłu i usług.

Opnia Macieja Kiełbusa

ROZPOCZYNAMY CYKL OPINII I KOMENTARZY FRDL TEKSTEM MACIEJA KIEŁBUSA O NOWELIZACJI „PRAWA ODPADOWEGO”

Rozpoczęta właśnie nowa seria krótkich, opiniotwórczych tekstów pod nazwą OPINIE i KOMENTARZE FRDL będzie stanowiła ekspercki wkład Fundacji w debatę o bieżących wydarzeniach istotnych dla środowiska samorządowego.

FRDL PARTNEREM TRZECIEJ EDYCJI KONKURSU NAGRODY DLA INNOWACJI W POLITYCE 2019

Europejskie Nagrody Innowacje w Polityce (Innovation in Politics Awards) przyznawane są co roku przez Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu. Zwycięzcy są wybierani przez jury z 47 krajów Rady Europy. Nagroda jest poświęcona stałemu rozwojowi i wzmacnianiu innowacyjnej polityki demokratycznej i administracji publicznej w Europie.

SAMORZĄD I FRDL PARTNERAMI W OBSZARZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej jest jednym z ważniejszych zadań własnych gmin. Odpowiedzialność lokalnych samorządów za ład przestrzenny na swoim terenie wynika wprost z art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tym samym przepisie prawa wymienione są dwa najważniejsze narzędzia, dokumenty regulujące politykę przestrzenną na poziomie gminnym: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

GOSPODARKA FINANSOWA JST W OPINII SKARBNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

W połowie 2018 r. FRDL przeprowadziła ankietę wśród skarbników gmin, miast i powiatów w Polsce. Po raz pierwszy na szeroką skalę udało się zebrać informacje od osób, które z racji swoich obowiązków mają wiedzę o codziennych aspektach zarządzania lokalnymi finansami w Polsce.

FORA SAMORZĄDOWE PRZY FRDL W PRAKTYCE

Czym są Fora Samorządowe? Fora samorządowe to szczególna oferta Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej o charakterze misyjnym skierowana do środowiska pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Działalność forów samorządowych jest formą pracy integrującą środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, […]

Zobacz dział Aktualności