FRDL PARTNEREM TRZECIEJ EDYCJI KONKURSU NAGRODY DLA INNOWACJI W POLITYCE 2019

Europejskie Nagrody Innowacje w Polityce (Innovation in Politics Awards) przyznawane są co roku przez Instytut Innowacji w Polityce z siedzibą główną w Wiedniu. Zwycięzcy są wybierani przez jury z 47 krajów Rady Europy. Nagroda jest poświęcona stałemu rozwojowi i wzmacnianiu innowacyjnej polityki demokratycznej i administracji publicznej w Europie.

SAMORZĄD I FRDL PARTNERAMI W OBSZARZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej jest jednym z ważniejszych zadań własnych gmin. Odpowiedzialność lokalnych samorządów za ład przestrzenny na swoim terenie wynika wprost z art. 3 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W tym samym przepisie prawa wymienione są dwa najważniejsze narzędzia, dokumenty regulujące politykę przestrzenną na poziomie gminnym: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

GOSPODARKA FINANSOWA JST W OPINII SKARBNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

W połowie 2018 r. FRDL przeprowadziła ankietę wśród skarbników gmin, miast i powiatów w Polsce. Po raz pierwszy na szeroką skalę udało się zebrać informacje od osób, które z racji swoich obowiązków mają wiedzę o codziennych aspektach zarządzania lokalnymi finansami w Polsce.

FORA SAMORZĄDOWE PRZY FRDL W PRAKTYCE

Czym są Fora Samorządowe? Fora samorządowe to szczególna oferta Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej o charakterze misyjnym skierowana do środowiska pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Działalność forów samorządowych jest formą pracy integrującą środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, […]

KRAJOWA RADA FORÓW SKARBNIKÓW PRZY FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wspiera integrację środowiska samorządowego poprzez prowadzenie w ośrodkach regionalnych forów branżowych (80 forów grupujących ponad 20 środowisk zawodowych). Do najliczniejszych należą Fora Sekretarzy JST (14 forów skupiających ponad 700 członków) oraz Fora Skarbników JST (9 forów skupiających 650 członków).

WSTĘPNA INFORMACJA NA TEMAT BADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ FRDL WŚRÓD SKARBNIKÓW JST

  Wstępna informacja na temat wyników badań zrealizowanych przez FRDL wśród Skarbników JST W kwietniu i maju 2018r. FRDL przeprowadziła ankietę wśród skarbników gmin, miast i powiatów w Polsce. W ankiecie wzięło udział ponad 40% przedstawicieli tych samorządów. Po raz pierwszy udało się zebrać na tak szeroką skalę informacje od osób, które z racji swoich obowiązków mają największą wiedzę o finansach jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Ankieta dotyczyła szeregu […]

DEBATY OKSFORDZKIE I SEJMIKI MŁODZIEŻOWE– ANGAŻOWANIE MŁODZIEŻY W ŻYCIE SPOŁECZNE I OBYWATELSKIE

Profesor Jerzy Regulski, założyciel i wieloletni Prezes FRDL mawiał, że procesy społeczne następują wolniej niż zmiany legislacyjne, najłatwiej zmienić prawo, ludzką mentalność zmienia się przez pokolenia. Mając w pamięci te słowa Fundacja od wielu lat realizuje różne programy edukacyjne, których celem jest budowanie świadomości i przekazywanie wiedzy, czym w istocie jest samorząd i samorządność. Dziś chcemy podzielić się z Państwem doświadczeniem realizacji cyklu debat oksfordzkich […]

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ SAMORZĄDOWĄ – JAK ZAPEWNIAĆ JAKOŚĆ EDUKACJI DBAJĄC JEDNOCZEŚNIE O EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW

Edukacja to zadanie gminy, którego realizacja z jednej strony pochłania istotną część budżetów, z drugiej zaś jest niezwykle ważnym aspektem funkcjonowania społeczności lokalnych. Od lat obserwujemy narastające trudności w znalezieniu kompromisu między dostępnością środków z subwencji oświatowej i innych dochodów JST, które mogą być przeznaczone na edukację, a chęcią zapewnienia jak najlepszej jakości kształcenia. Rozwiązywania problemów w tym zakresie nie ułatwiają też bardzo skomplikowane i często zmieniające się […]

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA – WSPARCIE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI SZANSĄ DLA SAMORZĄDU

W przeciwieństwie do polityki migracyjnej realizowanej na szczeblu rządowym, prowadzenie polityki integracyjnej w praktyce spoczywa na samorządach, ponieważ to na terenach wspólnot samorządowych mieszkają osoby z doświadczeniem migracji. Trzeba zauważyć, że sucho brzmiący termin „osoby z doświadczeniem migracji” obejmuje różnorodną i rosnącą grupę mieszkańców: cudzoziemców (na przykład Ukraińców czy Białorusinów z Kartą Polaka), repatriantów czy powracających z emigracji Polaków. Pracują oni na terenie danego samorządu, korzystają z oferty urzędów, zapisują dzieci do przedszkoli i szkół. […]

LOKALNA POLITYKA SENIORALNA

W Polsce systematycznie rośnie udział osób starszych w ogólnej liczbie ludności. W miastach odsetek mieszkańców powyżej 65 roku życia przekroczy 30% już na początku lat trzydziestych XXI wieku. Począwszy od 2026 r. rozpocznie się również gwałtowny wzrost liczby osób w wieku 80 lat i więcej. Do prowadzenia polityki senioralnej na szczeblu krajowym i lokalnym nie trzeba dziś już nikogo przekonywać. Ważniejsza jest odpowiedź na pytanie, jak to robić dobrze. Bez wątpienia trudno […]

Zobacz dział Aktualności