Corocznie Fundacja wraz z Krajowa Radą Forów Skarbników oraz Krajową Radą Forów Sekretarzy organizuje Krajowy Kongres Sekretarzy oraz Krajowy Kongres Forów Skarbników. Kongresy to przede wszystkim wymiana doświadczeń i poglądów oraz debata w gronie eksperckim wokół najbardziej aktualnych zagadnień istotnych dla sprawnego funkcjonowania i zarządzania JST z punktu widzenia roli i zadań Sekretarza i Skarbnika. Rokrocznie Kongresy gromadzą Skarbników i Sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z całego kraju, ekspertów, przedstawicieli administracji rządowej, a także partnerów merytorycznych, medialnych i biznesowych. W 2023 roku Fundacja po raz pierwszy zorganizowała Kongres Przewodniczących Rad, Gmin i Powiatów i Sejmików Województw oraz I Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej dla przedstawicieli JST i NGO.