Stopniowo kończymy pierwszy etap projektu „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych”.

W ramach tego etapu eksperci opracowali dwa raporty typu desk research o tytułach: „Włączenie obywateli w podejmowanie decyzji/kształtowanie polityk publicznych” oraz „Mechanizmy budowania umiejętności i kompetencji obywateli do udziału w życiu publicznym na poziomie lokalnym. Przegląd i omówienie aktualnych trendów w krajach członkowskich UE”, jak również cztery raporty sektorowe o tytułach:

  • „Formowanie więzi społecznych i charakter powiązań”
  • „Przywództwo lokalne i formy kontroli nad lokalnymi zasobami”
  • „Grupy interesu na poziomie lokalnym - powstawanie, reprodukcja, efekty”
  • „Procesy mobilizacji i integracji oraz podziału”.

Wszystkie te opracowania zostaną opublikowane wraz z raportem z badań socjologicznych w dwóch regionach, których przeprowadzenie jest planowane w ramach kolejnego etap projektu. Na podstawie powyższych raportów powstanie szczegółowa metodologia badawcza. Już teraz wiadomo, że badania obejmą następujące działania:

  • diagnozę kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej na podstawie wszelkich dostępnych dokumentów zastanych,
  • obserwacje uczestniczącą, wywiady indywidualne i grupowe z aktorami ważnymi ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia,
  • dwa badania ilościowe obejmujące reprezentatywne próby populacji z wybranych regionów.

Rozpoczęcie badań terenowych planowane jest na luty 2022 r.

„Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” to projekt finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.