Krajowa Rada Forów Sekretarzy oraz Krajowa Rada Forów Skarbników wyraziły poparcie dla wspólnego stanowiska sześciu korporacji samorządu terytorialnego, przygotowanego w sprawie rozwiązań planowanych w Programie Polski Ład.

Stanowisko popierające postulaty Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Województw RP podpisali Małgorzata Kern, Przewodnicząca Krajowej Rady Forów Skarbników oraz Andrzej Wojewódzki, Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy.

 

Poniżej publikujemy pełną treść apelu Strony Samorządowej KWRiST do Premiera RP Mateusza Morawieckiego. 


Warszawa, 18 maja 2021 roku
Szanowny Pan
Mateusz MORAWIECKI
Prezes Rady Ministrów RP

dot.: oszacowania skutków finansowych Programu Polski Ład dla JST

W sobotę, 15 maja, koalicja rządząca przedstawiła program reform pod nazwą Polski Ład, które – według szacunków przedstawionych w dniu 17 maja br. przez przedstawicieli resortu finansów – w zakresie udziałów we wpływach JST z podatku PIT spowodują kolejny ubytek, tym razem w kwocie 10-11 mld zł. Mając na uwadze, że udział w podatku od osób fizycznych stanowi dla jednostek samorządu terytorialnego największe źródło dochodów własnych, służące finansowaniu zadań związanych z oświatą, komunikacja publiczną, drogownictwem itp., w imieniu organizacji tworzących Stronę Samorządową Komisji Wspólnej Rządu i ST zwracamy się z prośbą o udzielenie następujących wyjaśnień:

1. Na jakim poziomie szacowany jest ubytek dochodów JST w skali roku (na przykładzie 2022 roku) z związku z nowymi propozycjami rozwiązań w zakresie opodatkowania PIT ? W szczególności prosimy o podanie skutków finansowych dla JST ogółem dla każdej z propozycji, to jest z tytułu:
- powszechnego podniesienia kwoty wolnej od opodatkowania podatkiem PIT do wys. 30 tys. zł,
- podwyższenia progu podatkowego z 85 tys. do 120 tys. zł,
- wprowadzenia zerowego PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego (do wysokości
progu podatkowego),
- wprowadzenia współczynnika korygującego (wyższe koszty uzyskania przychodu) dla osób zarabiających między 6 tys. zł a 10,5 tys. zł.

2. Na jakim poziomie szacowany jest wzrost dochodów JST w skali roku (na przykładzie 2022 roku) w związku z propozycją polegającą na całkowitej likwidacji możliwości odliczenia od podatku PIT składki na ubezpieczenie zdrowotne ?

3. Na jakim poziomie szacowana jest łączna (zbiorcza) zmiana dochodów JST w skali roku (na przykładzie 2022 roku) oraz do 2030 r. w związku z wszystkimi nowymi propozycjami rozwiązań w zakresie opodatkowania PIT? Jakie są w związku z tym szacunki zmian dla poszczególnych kategorii JST?

4. Prosimy o potwierdzenie informacji o konieczności zwiększenia udziału JST w PIT rekompensującego ubytek dochodów z PIT w celu zagwarantowania możliwości pełnego finansowania bieżących zadań własnych odpowiednio: z 10,3 pkt proc do 12,0 pkt proc. dla miast na prawach powiatu, z 8,1 pkt proc. do 9,1 pkt proc. dla gmin i z 2,2 pkt proc. do 2,5 pkt proc. dla powiatów oraz z 0,35 pkt proc. do 0,38 pkt proc. dla województw.

5. Prosimy o podanie, na jakim poziomie szacowana jest wielkość subwencji inwestycyjnych dla JST na 2022 r. i na lata do 2030 r. oraz wskazanie proponowanych sposobów jej rozdysponowania.

Z poważaniem
Krzysztof IWANIUK Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
Grzegorz CICHY Prezes Unii Miasteczek Polskich
Zygmunt FRANKIEWICZ Prezes Związku Miast Polskich
Tadeusz TRUSKOLASKI Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich
Andrzej PŁONKA Prezes Związku Powiatów Polskich
Olgierd GEBLEWICZ Prezes Zarządu Związku Województw RP