kongres_sekretarzy-17d996d7

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Forami Sekretarzy z całej Polski organizuje w Warszawie w dniach 2-3 czerwca 2016 - Krajowy Kongres Forów Sekretarzy. Przy organizacji Kongresu FRDL aktywnie współpracuje z Centre of Expertise for Local Government Reform Rady Europy.
Wydarzenie będzie kontynuacją i jednocześnie rozwinięciem, rozpoczętej w zeszłym roku, współpracy Sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego z województw podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego, której finałem był Kongres Sekretarzy Polski Południowo-Wschodniej, zorganizowany w Rzeszowie we wrześniu 2015. Oddziaływanie rzeszowskiego Kongresu przekroczyło oczekiwania organizatorów – zainteresowanie Kongresem wyrażali bowiem przedstawiciele środowiska Sekretarzy z całej Polski.
Wyzwania, jakie stoją przed Sekretarzami gmin, miast i powiatów wymagają ciągłego pogłębiania wiedzy i doskonalenia praktyk zarządzania administracją lokalną. Spotkania Forów Sekretarzy, działających przy ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, stwarzają ich uczestnikom możliwość dzielenia się doświadczeniami, dyskusji na temat problemów pojawiających się w bieżącej działalności jednostek samorządowych i rozwijania osobistych kompetencji.
Doświadczenia działalności Forów wskazują, że zbyt często głos praktyków - samorządowców w sprawach dotyczących funkcjonowania gmin, miast i powiatów nie jest dostatecznie słyszalny. W debacie dotyczącej obecnych problemów oraz przyszłości funkcjonowania samorządu terytorialnego nie może zabraknąć głosu Sekretarzy.

Planowany Krajowy Kongres Forów Sekretarzy jest przedsięwzięciem skierowanym do sekretarzy z wszystkich województw. Jego podstawowym celem jest integracja tego środowiska i wymiana doświadczeń wynikających z różnych modeli i stosowanych praktyk lokalnego zarządzania. Będzie on okazją do dyskusji na temat aktualnych problemów i wyzwań związanych z działalnością samorządu lokalnego. W programie spotkania zapewnione zostanie wystarczająco dużo przestrzeni na wymianę opinii, dyskusje i refleksje wokół tematów znajdujących się w centrum zainteresowania osób zarządzających administracją samorządową.
W trakcie Kongresu przedstawione zostaną wyniki ogólnopolskich badań dotyczących praktyk rozwijania kompetencji kadr administracji samorządowej oraz zaprezentowane zostaną narzędzia służące budowaniu potencjału organizacyjnego samorządów lokalnych, stosowane przez Radę Europy w krajach członkowskich.
Chcielibyśmy również, aby Kongres stał się miejscem debaty z przedstawicielami władz centralnych, którzy mają bezpośredni wpływ na kształt regulacji prawnych oddziałujących na funkcjonowanie samorządu. Wierzymy, że taka właśnie bezpośrednia debata będzie służyć zarówno prezentacji różnych stanowisk, jak i budowaniu wzajemnego zrozumienia.
Zapraszamy na stronę : www.kongressekretarzy.pl