Podpisaliśmy list intencyjny ws. współpracy naszej Fundacji z Wydziałem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze organizacje będę wymieniać doświadczenia i współdziałać w zakresie m.in.:
- udostępniania informacji i danych z badań empirycznych merytorycznie związanych z treścią zajęć lub z tematyką prac dyplomowych,
- konsultowania programów i sposobu realizacji zajęć na kierunku Socjologia Interwencji Społecznych,
- przygotowywania merytorycznego i organizacji wizyt studyjnych i innych przedsięwzięć o charakterze warsztatowym i praktycznym skierowanym do studentów kierunku Socjologia Interwencji Społecznych,
- podejmowania innych niż wskazane wyżej działań zmierzających do podnoszenia kompetencji studentów w zakresie związanym z analizowaniem i planowaniem polityk publicznych.

Liczymy na udane i merytoryczne partnerstwo! (treść listu)