Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego uruchamia Program Doskonalenia Badań Ewaluacyjnych w obszarze projektów wspierających zatrudnienie i przedsiębiorczość młodzieży. Program realizowany jest w ramach projektu „Youth Impact” finansowanego ze środków Funduszu na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży z Funduszy Norweskich i EOG powołanych przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein. Jego adresatami są osoby do 35 r.ż., które chciałyby przeprowadzić ewaluację projektu wspierającego zatrudnienie lub przedsiębiorczość młodzieży i uzyskać dofinansowanie kosztów swojej pracy w tym zakresie. Więcej o projekcie Youth Impact i naszym podejściu do ewaluacji można przeczytać na stronie www.youth-impact.eu, a także w naszym Narzędziowniku Ewaluacyjnym.

Osoby zainteresowane zapraszamy do złożenia wniosku, w którym zawarta będzie koncepcja i plan ewaluacji oraz CV. Po zakwalifikowaniu do Programu, jego uczestnicy będą zobowiązani do przeprowadzenia ewaluacji według złożonej przez nich koncepcji i planu.*

Przedstawiane przez kandydatów propozycje przeprowadzenia ewaluacji mogą być prowadzone przez dowolną instytucję/organizację. Istotne jest, aby dotyczyły wspierania zatrudnienia lub/i przedsiębiorczości młodzieży (w tym np. z grupy NEET, osób z niepełnosprawnościami lub innych grup defaworyzowanych).

Dopuszczamy wszelkie typy ewaluacji, ale będziemy preferować ewaluację wpływu, a także ewaluacje prowadzone w sposób partycypacyjny.

OFERUJEMY

Fundacja zapewni uczestnikom Programu wsparcie merytoryczne (w miarę potrzeby) oraz finansowanie uzasadnionych kosztów pracy ewaluatora w łącznej kwocie nie przekraczającej 2300 EUR** brutto (wypłacone w PLN według średniego kursu miesięcznego Komisji Europejskiej ze strony Infor Euro). Nakład pracy ewaluatora musi wynikać z planu ewaluacji przedstawionego przez uczestnika i zaakceptowanego przez recenzentów.

Dopuszczane jest realizacja ewaluacji w parach, jeśli zakres ewaluacji uzasadnia potrzebę realizacji badania przez 2 osoby (w takim wypadku każda z nich otrzyma wynagrodzenie stosownie do nakładów pracy uwzględnionych w planie ewaluacji, a suma nie może przekroczyć równowartości 4600 EUR brutto).

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:

  • doświadczenie w prowadzeniu badań w tym, w zakresie zbierania i analizy danych (zarówno ilościowych, jak i jakościowych) oraz przygotowywaniu raportów i rekomendacji
  • dobra znajomość języka angielskiego
  • posiadanie co najmniej tytuł licencjata lub jego odpowiednika
  • nie więcej niż 35 lat.


SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU I TERMINY

Formularz (dostępny TUTAJ) wraz z załączonym CV należy wysłać do dnia 6 KWIETNIA 2021 r.

Ogłoszenie listy osób, które uzyskały dofinansowanie, nastąpi do 20 KWIETNIA 2021 r.

Czas na przeprowadzenie ewaluacji według przedłożonej przez wnioskodawcę koncepcji: 1.05.2021–30.04.2022 r.

W przypadku konieczności dłuższego okresu prowadzenia ewaluacji mogą zostać zaakceptowane wnioski oferujące przygotowanie w ww. okresie jedynie koncepcji, planu, narzędzi i raportu z części zrealizowanych działań ewaluacyjnych, jednak pod warunkiem, że aplikujący dostarczy deklarację dokończenia realizacji ewaluacji, podpisaną przez wnioskodawcę i organizację realizującą ewaluowany projekt.

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać pod adresem: yi@frdl.org.pl

 


* W przypadku ewaluacji, która z powodów merytorycznych musi trwać ponad rok, dopuszczalna będzie procedura (dostarczenie listu intencyjnego potwierdzającego zamiar doprowadzenia do końca ewaluację projektu, podpisanego przez organizację realizującą ten projekt oraz osobę aplikującą).

** Ze względu na wymogi grantodawcy konieczne będzie podpisanie umowy o pracę na czas określony