W tym tygodniu odbyły się 2-dniowe warsztaty eksperckie w ramach realizowanego przez naszą Fundację projektu: "Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych". W spotkaniu brali udział eksperci z bogatym doświadczeniem w zakresie partycypacji społecznej i konsultacji społecznych.

Podczas pierwszego dnia pracy warsztatowej specjaliści dyskutowali nt. celów projektu oraz koncepcji warsztatów. Zaproszeni eksperci zewnętrzni - Jacek Michałowski oraz prof. Hubert Izdebski wygłosili wykłady, a następnie uczestniczyli we wspólnej dyskusji.

Drugiego dnia debata dotoczyła barier w uspołecznianiu samorządu. Eksperci debatowali o barierach dla rozwoju demokracji bezpośredniej i partycypacji na poziomie lokalnym. Rozważania dotyczyły tego, co stanowi przeszkodę po stronie obywateli, aby byli współinicjatorami, współprojektantami i współwykonawcami na poziomie działalności lokalnej. 

Eksperci pracowali również nad zidentyfikowaniem barier po stronie władz lokalnych/samorządu terytorialnego, aby realnie uspołecznić polityki publiczne, jak również nad identyfikacją barier występujących po stronie zorganizowanych grup mieszkańców (organizacji pozarządowych, aktywistów, grup nieformalnych), aby byli oni współtwórcami lokalnych polityk publicznych. 

„Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.

Więcej o projekcie