W dniu 5.02.2024 roku zakończyliśmy ocenę merytoryczną wniosków złożonych w pierwszym naborze konkursu na małe granty w ramach projektu ”Building Bridges – Civic Capital in Local Communities”.


W trakcie naboru wpłynęło 101 wniosków - 77 z nich uzyskało pozytywną ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny merytorycznej. Dofinansowanie zostało przyznane dla 20 projektów. 

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego naboru wynosiła 400 000 euro. Granty otrzymało 20 wniosków, które otrzymały ocenę końcową na poziomie 87 punktów i wyżej, a łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 399 444,65 euro (1 717 611,98 zł). Pozostałe wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, nie otrzymają dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przeznaczonej na konkurs.

Zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu grantowego na duże granty, projekty powinny wpisywać się w minimum dwa obszary tematyczne zgodne z programem CERV:
1. Upowszechnianie wiedzy i budowanie świadomości dotyczącej znaczenia Karty Praw Podstawowych i traktatów UE.
2. Działania strażnicze i wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji w tworzeniu polityk lokalnych.
3. Wspieranie grup docelowych.
4. Rozwój organizacji jako aktywnych podmiotów zaangażowanych w budowanie lokalnej demokracji.
 
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zgodność projektu z Programem CERV, wskazanymi w regulaminie obszarami tematycznymi i typami działań, a także otrzymanie minimum 75% punktów (bez dodatkowych punktów strategicznych) oraz minimum 50% punktów za każde z kryteriów oceny merytorycznej.
 
Ocena merytoryczna każdego z wniosków została dokonana przez dwóch niezależnych ekspertów, powołanych przez operatora. Końcowa ocena punktowa danego projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen merytorycznych dokonanych przez dwóch ekspertów, niezależnie oceniających dany projekt.
 
Karty oceny merytorycznej zostaną udostępnione dla wnioskodawców po opublikowaniu wyników w generatorze witkac.pl w dniu 6.02.2024 roku. 

Lista rankingowa wniosków na małe granty, pierwszy nabór


Gratulujemy naszym Grantobiorcom!


Zapraszamy do składania wniosków w drugim naborze konkursu na małe granty, który trwa do 15 marca 2024 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu.

 

Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, zwłaszcza działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.