Ankieta dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

Powiat ostrowiecki rozpoczął prace związane z opracowaniem Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+

Prace polegać będą na przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy społeczno-gospodarczej powiatu oraz określeniu celów i zadań, mających zapewnić długofalowy rozwój społeczno-gospodarczy oraz realizację aspiracji naszej wspólnoty lokalnej.

Aby Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2030+ stanowiła faktyczną odpowiedź na potrzeby oraz oczekiwania naszych mieszkańców, zorganizowane zostało niniejsze badanie ankietowe dotyczące warunków życia i jakości usług publicznych w powiecie. Ankieta pozwoli władzom samorządowym poznać poglądy i opinie mieszkańców.

Ankieta jest całkowicie anonimowa – Państwa odpowiedzi na pytania objęte są tajemnicą. Wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień. W żaden sposób wypełniona przez Państwa ankieta nie będzie publicznie udostępniana.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. Wierzymy, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące. Zbiorcze wyniki badania będą publicznie dostępne.

sprawdzać informacje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
sprawdzać informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
sprawdzać informacje w mediach społecznościowych, w szczególności na profilu powiatu ostrowieckiego na portalu Facebook
czytać na temat powiatu ostrowieckiego w prasie lokalnej
rozmawiać z sąsiadami lub innymi osobami o sprawach powiatu ostrowieckiego
uczestniczyć w spotkaniu/rozmawiać z radnym powiatu o jakiejś sprawie dotyczącej powiatu ostrowieckiego
sprawdzać plany, uchwały, protokoły lub inne dokumenty powiatowe
uczestniczyć w spotkaniu organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
uczestniczyć w sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego (w tym online)
poszukiwać informacji na temat działań podejmowanych przez władze powiatu ostrowieckiego lub o powiecie ostrowieckim


W tym pytaniu można wskazać kilka odpowiedzi

Prosimy wpisać jakie to sposoby, niewymienione w pytaniu nr 7

czystość otoczenia
czystość powietrza
czystość zbiorników wodnych, rzek
dbałość instytucji publicznych o stan środowiska przyrodniczego
gotowość własną do segregowania odpadów
gotowość własną do angażowania się w akcje na rzecz ochrony środowiska


w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

a) jakość / stan nawierzchni dróg / ulic
b) przepustowość głównych tras komunikacyjnych
c) bezpieczeństwo na drogach
d) utrzymanie dróg publicznych w zimie (np. odśnieżanie)
e) jakość dróg dla pieszych (np. dostępność chodników, ich stan, oświetlenie)
f) infrastrukturę rowerową

w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

a) poczucie bezpieczeństwa w mieszkaniu
b) poczucie bezpieczeństwa w okolicy miejsca zamieszkania
c) poczucie bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie powiatu
d) możliwość skontaktowania się z policjantami
e) skuteczność załatwiania spraw przez policję
f) gotowość własną do powiadomienia policji o przestępstwie, którego byliśmy świadkiem
g) skuteczność działania służb w sytuacjach kryzysowych

w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

a) jakość nauczania w szkołach podstawowych
b) jakość nauczania w szkołach ponadpodstawowych
c) powiązanie kształcenia na poziomie ponadpodstawowym z potrzebami lokalnego rynku pracy
d) dostępność placów zabaw dla dzieci
e) dostępność zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
f) dostępność różnych form ciekawego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

a) wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
b) przystosowanie budynków publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
c) wsparcie dla osób starszych i niesamodzielnych (w tym domy pomocy społecznej)
d) organizację opieki zastępczej nad dzieckiem w przypadku niemożności zapewnienia mu opieki i wychowania przez rodziców (piecza zastępcza)
e) pomoc udzielaną cudzoziemcom
f) wsparcie osób i rodzin w sytuacji kryzysowej (interwencja kryzysowa)

w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

a) dostępność podstawowej opieki medycznej
b) jakość podstawowej opieki medycznej
c) informację (jej dostępność, przejrzystość, rzetelność) na temat oferty Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
d) ofertę Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
e) dostęp do lekarza specjalisty w Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
f) jakość leczenia specjalistycznego Szpitalu Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim
g) promocję zdrowia i edukację zdrowotną
h) realizację programów profilaktycznych

w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

a) dostępność miejsc pracy
b) atrakcyjność miejsc pracy (np. poziom wynagrodzeń)
c) wsparcie w zakresie zakładania własnego biznesu
d) wsparcie udzielane osobom poszukującym pracy
e) wsparcie udzielane funkcjonującym na rynku przedsiębiorcom

w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź

a) ofertę rekreacyjno-sportową
b) infrastrukturę rekreacyjno-sportową
c) ofertę kulturalną
d) infrastrukturę kultury
e) ofertę rozrywkowąProsimy zaznaczyć NIE WIĘCEJ NIŻ TRZY najważniejsze pozycje na prezentowanej liście:

Prosimy wskazać jaką sferę, niewymienioną w powyższym pytaniu miał Pan/Pani na myśli

Prosimy podać NIE WIĘCEJ NIŻ TRZY

Metryka