Z dniem 1 września 2022 r. rozpocznie się nowy rok szkolny. Dla samorządów jest to moment rozpoczęcia realizacji dowozu uczniów do szkół. Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, a co za tym idzie zorganizowania dowozu ucznia, gdy droga ucznia do szkoły przekracza wymienione odległości:

3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych,

4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.

W takim wypadku obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

W przypadku gdy droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza wymienionych odległości, gmina nie ma obowiązku organizowania bezpłatnego transportu, ale ma możliwość jego zorganizowania, jeżeli dysponuje możliwościami technicznymi i finansowymi. Warto zauważyć, że zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 października 2019 r. (II SA/Sz 743/19): „ustawodawca nie wskazał w przepisach ustawy z 2018 r. Prawo oświatowe, że transport uczniów z domu do szkoły i z powrotem ma odbywać się najkrótszą drogą. Obowiązek gminy w tym zakresie realizuje się tylko w zorganizowaniu transportu uczniów na trasie dom – szkoła – dom”. Innymi słowy, trasa dojazdu ucznia organizowana przez gminę nie musi oczywiście przebiegać najkrótszą drogą z domu ucznia.

Nieco inaczej wyglądają obowiązki gminy dotyczące organizowania dowozu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia.

Zapraszamy Państwa na praktyczne szkolenie, które pozwoli przygotować się do postępowania, zasady opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert, projekt umowy oraz wskaźniki waloryzacji. Przedstawimy przykładowe rozwiązania, możliwe do wykorzystania w swojej jednostce.

Ważnym elementem koniecznym do rozstrzygnięcia w tego typu procedurach jest przygotowanie dobrego projektu umowy, który zapewniłaby możliwość zmiany cen składników - w tym paliwa mających wpływ na realizację zamówień w perspektywie kilkunastu miesięcy.

Podczas szkolenia udzielimy wskazówek w zakresie przygotowania umowy, która zapewniłaby możliwość zmiany cen np. paliwa, mających wpływ na realizację zamówień w perspektywie kilkunastu miesięcy.

Więcej na temat zamówień publicznych za dowóz dzieci do szkół przekazał sam prowadzący, Pan Piotr Sperczyński w poniższym filmiku:

A żeby zdobyć niezbędną wiedzę w tym temacie zapraszamy 4 sierpnia na szkolenie, na którym udzielimy odpowiedzi na szereg pytań, które rodzą się w związku ze zmianami w przepisach prawa:

https://frdl.mazowsze.pl/tematy/oswiata/zamowienia-publiczne-na-dowoz-dzieci-do-szkol-przygotowanie-i-prowadzenie-postepowania/37822