Cele i korzyści:
• Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu funkcjonowania komisji skarg, wniosków i petycji i prawidłowego procedowania w ramach komisji.
• Poznają wskazówki jak kwalifikować pisma: jako skargę, wniosek, czy petycję.
• Wskazane zostaną również najczęstsze nieprawidłowości przy załatwianiu skarg, wniosków i petycji, które mogą być powodem kwestionowania decyzji przez Wojewodę.

Program szkolenia:
1. Skargi, wnioski i petycje jako odrębne instytucje prawne:
• Przesłanki poprawnego identyfikowania skargi, wniosku i petycji jako podstawa ich właściwego rozpatrywania;
• Skargi, wnioski i petycje a inne formy działalności kontrolnej radnych.
2. Zakres działania komisji skarg, wniosków i petycji:
• Właściwość komisji – jak rozstrzygnąć wątpliwości w świetle niejednoznacznych przepisów ustawowych;
• Czy komisja może rozstrzygnąć sprawę ostatecznie?
3. Zasady i tryb działania komisji:
• Liczba członków i skład komisji - wymogi ustawowe i skutki ich niespełnienia,
• Komisja skarg, wniosków i petycji a inne komisje organu stanowiącego, specyfika działania w zakresie posiedzeń, diet radnych i planów pracy;
• Obrady, protokół posiedzenia i uchwały komisji – wymogi formalne;
• Komisja a urząd – obowiązki i zakres współpracy z urzędnikami;
• Komisja w statucie – najczęściej popełniane błędy.
4. Sposoby rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji:
• Pozostawienie bez rozpoznania – przesłanki formalne i merytoryczne;
• Przekazanie według właściwości;
• Rozstrzygnięcia merytoryczne;
• Skargi, wnioski, petycje wielokrotne i ponowione – szczególne tryby postępowania.
5. Ochrona danych osobowych w pracy komisji:
• Zakres ochrony danych autorów skarg, wniosków i petycji;
• Zakres jawności obrad i dokumentów komisji;
• Sposoby pseudonimizacji chronionych danych osobowych.