Program:
1. Rada gminy (powiatu) jako organ kontroli.
2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli rady.
3. Zlecanie kontroli.
4. Podstawy prawne działalności komisji rewizyjnej.
5. Wybór i skład komisji rewizyjnej oraz komisji skarg, wniosków i petycji.
6. Działalność kontrolna rady gminy (powiatu) a działalność komisji rewizyjnej.
7. Działalność kontrolna komisji rewizyjnej a działalność kontrolna innych komisji rady.
8. Zadania przewodniczącego komisji rewizyjnej.
9. Zakres uprawnień kontrolnych komisji rewizyjnych.
a) kontrole urzędu,
b) kontrole jednostek organizacyjnych,
c) kontrola finansowa.
10. Kontrole planowe i kontrole ad hoc.
11. Zasady przeprowadzania kontroli.
12. Dokumentowanie prac komisji rewizyjnej.
a) plan pracy,
b) protokoły z kontroli i wnioski pokontrolne,
c) sprawozdania z działalności komisji.
13. Współpraca wójta, burmistrza i prezydenta miasta (starosty) z komisją rewizyjną.
14. Przyjmowanie wyników kontroli komisji przez radę.
15. Wnioski pokontrolne i zasady ich przyjmowania i kierowania do realizacji.
16. Rola komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej.
17. Raport o stanie jednostki samorządowej i procedura udzielania wotum zaufania organowi wykonawczemu.
18. Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych.
19. Orzecznictwo z zakresu działalności kontrolnej komisji rewizyjnej.
20. Pytania i odpowiedzi.